Site Loader
Rock Street, San Francisco

 

 

Zeytin Dal? Harekat? kapsam?nda Afrin’de düzenlenen operasyon’da
Teröristlerin hain planlar?n? Mit de?ifre etti. Teröristler hendek kaz?yor,
bombal? tuzaklar kuruyor.

 

Türk Silahl? Kuvvetleri’nin YPG’Nin kontrolünde olan Afrin bölgesinde
düzenledi?i harekat devam ediyor. Türkiye’nin Kilis Hatay hatt? s?n?r olan kent
terör örgütü PKK’n?n eleba?? olan Abdullah Öcalan için önemli bir konuma sahip.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

TERÖR?STBA?I ÖCALAN ?Ç?N
ÖNEML?

PKK kurulu?unu Fis’te
gerçekle?tirdikten sonra teröristba?? Öcalan’?n amac? Birle?ik Büyük Kürdistan’?
kurmakt?. Bu hedef do?rultusunda Türkiye, ?ran ve Suriye üzerinde planlar
yapmaya ba?lad? ve dört ülkeyi dört parçaya ay?rmay? hedefledi. Bu amaç ile
örgütün Suriye kolu olan PYD-YPG terör örgütünü olu?turdu. Terör örgütü Suriye
bölgesini PYD’yi görevlendirdi ve s?n?r? Irak’tan ba?lat?p Afrin’i
içine alan Kuzey Suriye olarak çizdi.

Bölge yap? itibariyle 2011
y?l?nda ya?anan Suriye’de ki iç sava? sonras? PKK’n?n Suriye kolu olan PYD’nin
bölgede hakimiyet kurmas?na alan açt?. PKK’n?n Amanoslar üzerinden geçi? güzergah?
olarak kulland??? Afrin PYD’nin silahl? gurubu olan YPG’nin eline geçti.

 

TSK’NIN
KARARLI TUTUMU

Türkiye’nin
amac? s?n?r güvenli?i sa?lamak amac?yla bölgedeki terör örgütlerini temizleme
üzerine tak?nd??? kararl? tutum YPG’nin Afrin bölgesinde silahlanmas?na
neden oldu.

Öte yandan iki yüzlü tutum
sergileyen ABD sözde DAE? ile mücadele için verdi?i silahlar YPG’nin
eline geçti.

Afrin bölgesinde ya?anan bu
karga?an?n üzerine Türk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan ba?lat?lan Zeytin Dal?
Harekat? terör örgütünü beline ne?ter vurdu. Özgür Suriye

YPG KONVEKS?YONEL S?LAHLAR KULLANAB?L?R

 

ordusu ile birlikte operasyona
devam eden TSK bölgede hakimiyeti ele geçirmek için ba?ar?l? bir operasyon ile yürüyü?üne
devam ediyor.

Operasyon kapsam?nda elde
edilen bilgilere göre YPG’nin konvansiyonel silahlar kullanaca?? yönünde bilgiler Ankara’ya
ula?t?.  Terör örgütünün Afrin kent
merkezinde silah y???n? yapt???  da elde
edilen bilgiler aras?nda.

Silah y???n? yapan terör örgütünün
daha önce yapt??? gibi hendek kazma bomba tuza?? kurma planlar?  M?T’in elde etti?i bilgilerden.

ABD’nin
temin etti?i konvansiyonel silahlar?n Türkiye ile yap?lan çat??malarda
kullan?lmas? Türkiye’nin yeni bir taktik izleyebilece?ini gösteriyor.

Bu bilgiler do?rultusunda
harekatta yer alan askerlerin Konvansiyonel silahlar?n kullan?lmas? durumunda
s?n?r ötesi harekat ve hendek sava??na girmek zorunda kalabilir
de?erlendirilmesi yap?ld?. Söz konusu bu de?erlendirme bir süredir Ankara’n?n
gündeminde.

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out