Site Loader

Za filozofiju nema op?e prihva?enedefinicije ni sadržajnog odre?enja s kojom bi se ve?ina suglasila. Filozofi surazli?ito odre?ivali predmet i pojam same filozofije. Pitanja i odgovorifilozofije povijesno su se mijenjali, ali su u svojoj biti to uglavnom uvijekista ili sli?na pitanja. (usp. Kalin 1999: 12) „Filozofija je pitanje o bitku, svijetu iistini, a u svojim rezultatima – nazor o svijetu i životu. Kao nazor o svijetufilozofija gradi sliku svijeta, ona je izraz nastojanja ljudskog uma da spoznacjelinu (totalitet) svijeta, odnosno ono najop?enitije, da stekne op?e znanje ocjelini onoga što jest, da spozna prve osnove svega.

Kao nazor o životufilozofija u svom središtu ima ?ovjeka kao ?ovjeka, pitanja o osnovama,razlozima i svrhama njegova postojanja, pitanje o smislu života, o tome po ?emuje ?ovjek ?ovjek, pitanja o temeljnim vrijednostima koje odre?uju ?ovjekovoljudsko djelovanje i usmjeruju njegovo nastojanje k još ?ovje?nijim oblicimaživljenja. Filozofija traga za smislom. Kao životna mudrost ona je ocjenaživota i voditeljica života.” (Kalin 1999: 12)Podrijetlo naziva potje?e iz Gr?ke i onozna?i „ljubav spram mudrosti”. Grci su tako nazvali nastojanje i djelatnostonih koji su težili za mudroš?u. Pitagora je po predaji bio prvi koji jeupotrijebio rije? filozofija. Danas povjesni?ari filozofije dokazuju da je tobio Heraklit. U stalnu uporabu, pojam filozofije uveli su Sokrat i Platon kojisu za sebe skromno tvrdili da nisu mudraci, ve? ljubitelji mudrosti.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Etimologija rije?i „filosofia” – ljubav spram mudrosti i „filosofos” –ljubitelj mudrosti upu?uje na korijene „filos” – prijatelj, ljubitelj, „filia”– prijateljstvo, ljubav, „sofos” – mudrac i „sofia” – mudrost. Filozofijuop?enito odlikuje visok stupanj apstrakcije, tendencija sintezi i sustavnosti.Ona je uvijek pokušaj da se kakvo objašnjenje ili kakva ideja dovede do kraja.Filozofija je djelo uma te kriti?kog mišljenja u najvišem smislu.

(usp. Kalin1999: 13)Najve?i filozofi išli su dublje te supropitkivali najtemeljnije aspekte ljudskog postojanja i života. Mi, kaoljudska bi?a, našli smo se u svijetu o kojem nismo imali što re?i kad smo unjega ušli.

Filozofi su postavljali razna pitanja poput: „Što je vrijeme?” i„Je li sve što doista postoji, pa i ljudi, tek materijalni objekt i ništaviše?” U postavljanju takvih pitanja filozofi ne žele posti?i samo dubljeshva?anje koncepata ve? teže temeljnom razumijevanju svega što postoji,uklju?uju?i i nas. Filozofi kao pojedinci mogu imati svoja religioznavjerovanja. Mnogi su ih i imali, a mnogi i nisu – no dobri filozofi nikada nisupokušavali svoje filozofske argumente potkrijepiti pozivaju?i se na religiju.Filozofi oduvijek pokušavaju zaklju?iti koliko daleko ?ovjek može i?ioslanjaju?i se samo na razum.

Filozofija je potraga za najtemeljnijim oblikomrazumijevanja te postavlja važna pitanja o prirodi samog razumijevanja, orazlogu istraživanja i znanju. (usp. Magee 2010: 7)Filozofija, znanost i umjetnost nisu ume?usobnoj suprotnosti te imaju više zajedni?koga nego što se može vidjeti naprvi pogled. Filozofija, znanost i umjetnost istražuju svijet te se sve trisuo?avaju s tajnom njegova postojanja. Dijele isti cilj istraživanja ljudskespoznaje i iskustva te pokušavaju rasvijetliti ono što je skriveno iorganizirati svoja otkri?a.

Filozofija, znanost i umjetnost se me?usobnooboga?uju. (usp. Magee 2010: 9)

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out