Site Loader
Rock Street, San Francisco

Yapay zeka kullan?m? sayesinde
siber tehdit avc?l???, güvenli kod geli?tirme ve test safhalar?nda devreye
girerek sald?r?lar? gerçekle?meden engelleyebilecek.

Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Eylem Plan?’ndan sorumlu
olan Sanayi Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A? (STM) yeni siber güvenlik
çal??mas?n? bitirdi. Raporda belirtilenlere göre geçen y?l siber güvenlik
alan?nda fidye yaz?l?mlar?nda gözle görülebilir bir art?? oldu. Wannacry,
Notpetya, Retefe’nin ba??n? çekti?i sald?r?lar y?l boyunca ses getirdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

YAPAY ZEKA HEM FIRSAT
HEM DE TEHD?T

Yapay zeka kullan?m? siber güvenlikte savunma amaçl? olarak
kullan?lacak. Yapay zeka STM’nin kendi içerisinde yürüttü?ü çal??malar
sonucunda siber tehdit avc?l???, güvenli kod geli?tirme ve test safhalar?nda
devreye girerek sald?r?lar? gerçekle?meden engelleyebilecek. Y?llard?r sorun
te?kil eden yama yönetiminde yapay zeka kullan?m?n?n sorun yarat?p
yaratmayaca?? gibi çaba gerektirecek i?erin daha h?zl? ve sorunsuz
yürütülmesinin yolu aç?lacak.

Siber güvenlik dünyas?n?n yak?n gelecekte yapay zekan?n kullan?ld???
zararl? yaz?l?mlar büyük sorun yaratacak. Bu zararl? yaz?l?mlar bulunduklar?
ortam? anlayabilecek, bilgi toplama, sald?r? öncesi izleme ve sessiz kalma gibi
kararlar? ulundu?u platformlara göre ?ekillendirebilecek. Bu sebeple yapay zeka
uygulamalar? ‘siber silah’ olarak sald?rganlar?n elinde kullan?labilecek.

STM, yeni nesil siber güvenlik konusuna dikkat çekmek
amac?yla ‘Capture the Flag’ etkinlikleri düzenleyerek, her geçen gün karma??k
ve tehdit haline gelen siber sald?r?lara önlem almak için çal??malar yürütüyor.

Savunma sanayisine teknoloji, mühendislik alanlar?nda hizmet
veren STM, kabiliyetlerini ve teknolojilerini uydu çal??malar?ndan yapay zeka
kullan?m?na, askeri deniz platformu gibi stratejik alanlarda çal??malar
yürütüyor.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out