Site Loader

Xiaomi Redmi 5A ?ã ???c ra m?t khá lâu ? th? tr??ng Qu?c T?. Th? nh?ng không nh?n ???c s? quan tâm nhi?u vì giá thành khá cao, các th??ng gia c?ng nh?p v? r?t ít.Tuy nhiên khi chi?c ?i?n tho?i này ra m?t t?i Vi?t Nam ?ã t?o nên c?n s?c khá m?nh.

Vì giá thành th?p h?n c? m?c giá mà  nhà s?n xu?t này bán t?i quê nhà. V?y lý lo gì Xiaomi Redmi 5A l?i phá ??o smartphone giá r? nh? v?y. Làm th? tr??ng ? Vi?t s?c sôi ??n v?y. Bài vi?t này hôm nay s? ?ánh giá v? Redmi 5A ?? xem b?n có phù h?p v?i s?n ph?m này hay không? Cách ??t tên s?n ph?m theo phân khúc c?a hãng Xiaomi nh? sau:Dòng Redmi ( Redmi 3, Redmi 4, Redmi 4A.

.) là phân khúc ph? thông, giá th??ng d??i 3 tri?uDòng Redmi Note ( Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4x..

) là phablet phân khúc giá r?, m?c giá th??ng t? 3-5 tri?uDòng Mi ( Mi4, Mi5, Mi5s, Mi6, Mi Mix…) Là dòng cao c?p nh?t c?a Xiaomi có giá t? 7 tri?u tr? lênDòng Mi Note (Mi Note 2, Mi Note 3…) là dòng phablet cao c?p, tuy nhiên cá bi?t có Mi Max l?i thu?c dòng Phablet và có kích th??c màn hình l?n nh?t trong các ?i?n tho?i c?a XiaomiB?ng cách ??t tên theo phân khúc c?a s?n ph?m thì b?n ?ã hi?u t?i sao Redmi 5A thu?c phân khúc ph? thông giá d??i 3 tri?u r?i ?úng không nàoV? c?u hình và Hi?u n?ng c?a Xiaomi Redmi 5AChi?c ?i?n tho?i Xiaomi Redmi 5A không có gì khác bi?t so v?i nh?ng ?àn anh ti?n nhi?m c?a hãng Redmi 5A s? d?ng con chip Snapdragon 425 v?i t?c ?? 1.4GHz, cùng v?i b? nh? Ram 2Gb là ?i?u vô cùng ?áng khen cho Redmi 5A. ??i v?i phân khúc này ?a s? nhà s?n xu?t s? ch?n l?a các con chip giá r? ??n t? Mediatek, b? nh? ram c?ng r?t ít s?n ph?m có 2Gb ram.Xiaomi Redmi 5A s? d?ng t?m n?n IPS 5 inch v?i ?? phân gi?i HD 720p l?i là m?t ?i?m c?ng n?a cho chú “d?” này. Trên th?c t? cho th?y màu s?c c?a Redmi 5A r?t t?t. Nh?ng có nhi?u màu có v? h?i nh?t nh?t n?u so sánh v?i các s?n ph?m cùng t?m giá c?a Samsung hay Mobistar thì Redmi 5A hi?n th? chi ti?t và góc nhìn r?ng h?n h?n.Khi mà nh?ng ?ng d?ng c?a Android ngày càng n?ng thì Xiaomi ?ã trang b? cho chi?c Redmi 5A h?n b? nh? trong 16gb. Giúp ng??i dùng yên tâm tho?i mái cài ??t các ?ng d?ng yêu thích mà không h? s? h?t b? nh?.

 Redmi 5A còn ???c trang b? khe c?m th? nh? m? r?ng lên ??n 128gb, Xiaomi Redmi 5A giúp ng??i dùng g?t b? m?i n?i lo v? thông báo ??y b? nh? khi s? d?ng các smartphone giá r?.?i?m tuy?t v?i n?a c?a Redmi 5A ?ó là máy ???c cài ??t s?n MIUI V9 trên n?n Android 7.1. ?? các b?n d? dàng so sánh thì r?t nhi?u máy ? phân khúc t?m trung hi?n ch? m?i d?ng ? Android 6.0. V?i hi?u n?ng ?n thì chi?c Redmi 5A có th? chi?n r?t nhi?u th? lo?i game, k? c? game MOBA nh? liên quân mobile, Redmi 5A h?i gi?t ? nh?ng lúc combat nhi?u ng??i còn l?i thì v?n ho?t ??ng t?t.

Thi?t k? c?a Xiaomi Redmi 5AV? thi?t k? c?a Xiaomi Redmi 5A không có gì ??c bi?t, v?n là thi?t k? c? c?a chi?c Redmi 4A. Máy ???c làm hoàn toàn b?ng nh?a s?n gi? kim lo?i, Redmi 5A bán ra th? tr??ng s? có 3 màu (vàng, vàng h?ng và xám).Phía d??i là d?i loa ngoài ???c vát h?i cong v? bên d??i nên khi ??t máy xu?ng bàn v?n nghe ???c âm thanh c?a loa ch? không b? t?t V? Camera c?a Xiaomi Redmi 5ARedmi 5A ???c trang b? c?m camera sau lên t?i 13 MP l?y nét theo pha, camera tr??c 5MP. ?nh ch?p th?c t? cho th?y ch?t l??ng ?nh ch?p ? ?i?u ki?n ?? sáng v?n không quá t?, ?nh ch?p HDR l?u hình khá ch?m nh?ng ?em l?i ch?t l??ng ?nh v?n khá t?t. Camera tr??c v?n có ch? ?? làm ??p khá t? nhiên?ánh giá th?i l??ng pin c?a Redmi 5AXiaomi Redmi 5A ???c trang b? dung l??ng pin 3000 mAh, ?i kèm v?i nó là kích th??c màn hình 5 inch HD 720p nên máy có th?i gian s? d?ng khá t?t, b?n có th? tho?i mái s? d?ng nhu c?u c? b?n trong 1 ngày Không có gì tuy?t v?i h?n khi s?n ph?m có b?ng t?n 4G LTE, ?ây qu? th?c là m?t l?a ch?n hàng ??u cho sinh viên ho?c các bác xe ôm có thu nh?p th?p mu?n ??ng ký ch?y xe ôm công ngh? nh? Grab hay Uber, th?i l??ng pin t?t c?ng giúp s? d?ng ?ng d?ng Uber/Grab liên t?c.Có nên mua Xiaomi Redmi 5A hay không? Chúng tôi xin kh?ng ??nh v?i các b?n luôn v?i m?c giá t?m giá 2 tri?u và thâm chí d??i 2.5 tri?u thì không có ?i?n tho?i nào ?áng s? d?ng h?n Xiaomi Redmi 5A. Nh?ng nhi?u ng??i vaanxx e ng?i b?i vì Xiaomi ít làm truy?n thông nên th??ng hi?u c?a hãng ch? ???c bi?t nhi?u v?i gi?i tr? ?a công ngh?.

Hãng này ch? d?n h?t v?n ?? h? giá thành nên c?ng d? lý d?i t?i sao hãng ít qu?ng cáoN?u b?n là h?c sinh, sinh viên, b?n là ng??i có thu nh?p không cao, hay ??n gi?n b?n không có nhu c?u s? d?ng smartphone nhi?u thì Xiaomi Redmi 5A là s? ch?n l?a hàng ??u trong m?c giá d??i 2 tri?u. N?u b?n thích ch?i game không quá n?ng, ch?i game liên quan mobile thì Redmi 5A v?n ?? kh? n?ng ?áp ?ng.Hi?n Xiaomi Redmi 5A s? ???c bán t?i trung tâm Maxmobile v?i giá không th? t?t h?n, không ch? có v?y, khi mua online b?n hay ng?i chuy?n b?o hành t?i Maxmobile chúng tôi b?o hành 12 tháng, 1 ??i 1. Hãy nhanh tay s? l??ng có h?n

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out