Site Loader
Rock Street, San Francisco

Türkiye’nin en
kalabal?k ?ehirlerinin ba??nda gelen ?stanbul’da  Milli E?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyal
bilimlerle ortakla?a gerçekle?tirdi?i Harezmi E?itim Modelini, Milli E?itim
Bakanl??? di?er illerde de uygulamak için harekete geçti.

 

?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen sene
 yapmaya ba?lad?klar? “Zihinden Makineye
Bilgisayar Bilimleri Ö?retimi” uygulamas?yla, Harezmi E?itim Modeli’nin bir çok
il ve ilçede e?itim ö?retim verilen yakla??k elli okulda uyguland???n? ifade
etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),
Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)
kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest bir
bak?? aç?s? geli?tirdiklerini, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?ini
dü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.

HAREZM? E??T?M MODEL?

Harezmi’nin Algoritmay? matematik bilimine hediye etmesinden
dolay? onun ismini bu çal??maya verdiklerini dile getiren ?stanbul Milli E?itim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar bilimlerinin
bu model için ana maddelerden bir tanesi oldu?unu aktararak, bu dü?ünce tarz?yla
problemlerin  çözüm yollar?n? bularak
problemi çözece?ini aç?klad?.

Uygulamaya konulacak modelde dört-be? öretmen bir s?n?fla
ilgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif olacak. Ataköy’de
bir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yok
olmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latince
verdiler. Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortaya
koydular. Hocalarda s?k?nt?ya dü?ülmeden nas?l çal??acaklar?n?n yöntemini
geli?tirdiler.

Ömer Yelkenci sözlerinin ard?ndan bu e?itim modelini
?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya geçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da
?ubat’?n 12’si ile 16’s? aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmen
a??rlayaca??z. On üç il içinden sadece Edirne Ve Kars belli oldu.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out