Site Loader
Rock Street, San Francisco

 

Theorie

Leiderschap

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Leiderschap is een divers en complex begrip. Murphy (1941) stelt dat
leiderschap een functie is in een situatie, het is geen kwaliteit maar een
proces en is daarom niet statisch maar dynamisch. Maxwell (1998) heeft een
simpele definitie, het is niets anders als invloed. Geleerden die het hebben
over leiderschap, geven geen definitie van het begrip, enkel het idee (Rost,
1991).

Leiderschapsstijlen zijn nog complexer als het begrip zelf. Volgens Lewin,
Lippitt en White zijn er 3 leiderschapsstijlen: de democratische stijl,
autocratische en laissez-faire stijl (1939). Goleman (2000) onderscheidt 6
soorten leiderschapsstijlen en Barber (1977) stelt dat leiderschap een actieve
en passieve dimensie heeft. Maar de meeste geleerden onderscheiden 2 soorten
stijlen van leiderschap namelijk transactioneel en transformationeel
leiderschap. Deze worden uitgelegd om een beter beeld te krijgen van de 2
belangrijkste soorten leiderschapsstijlen.

 

Transactioneel leiderschap is het proces tussen leiders en volgers, waarin
de leider in ruil voor bepaalde verwachtingen en eisen, de volgers beloont.
Ongewenst gedrag of resultaten kunnen ook worden gestraft (Bass,1985). Dit type
leiderschap investeert niet in de volgers en houdt geen rekening met hun
persoonlijke waarden.

Transformationeel leiderschap is een stijl waarin de leider actief
participeert en rekening houdt met de normen en waarden van de volgers. De
leider gebruikt zijn enthousiasme en energie om de volgers te motiveren. Op
deze manier zet de transformationele leider hogere eisen dan een  transactionele leider en bereikt hierdoor ook
meer (Bass & Avolio, 1994).

 

Motivatie

Motivatie is volgens Kreitner (1995) het psychologische proces dat gedrag een
doel geeft. Ongemotiveerde werknemers zouden een lagere kwaliteit van werk
produceren, minder moeite in hun werk steken en zoveel mogelijk de werkplek
vermijden (Lindner, 1998). Bovendien is motivatie nodig om de organisatie
succesvol te laten bestaan. Het motiveren van werknemers is essentieel voor
bedrijven om bedrijfsdoelen te kunnen behalen. Maslow en Herzberg waren de
eersten die motivatie onder werknemers aankaartten.  

Herzberg (1959) heeft de 2 factoren theorie ontworpen. Er zijn 2 soorten
factoren die motivatie en werktevredenheid kunnen beïnvloeden: motivatie
factoren en hygiëne factoren.    

Motivatie factoren zijn intrinsieke factoren en gaan over de werkkern.
Onderdeel hiervan zijn erkenning en waardering, realiseren van doelen, leveren
van prestaties etc. Hierbij geldt dat enkel de intrinsieke factoren kunnen
bijdragen aan de tevredenheid van medewerkers, als deze niet adequaat zijn
veroorzaken ze geen ontevredenheid of negatieve invloed.

Hygiëne factoren zijn extrinsieke factoren en gaan over de werkomgeving.
Onderdeel hiervan zijn arbeidsvoorwaarden, salaris, werksfeer etc. Hierbij
geldt dat hygiëne factoren niet kunnen motiveren, maar enkel demotiveren. Als
deze niet adequaat zijn zorgen ze voor een negatieve invloed op tevredenheid.

Hieronder zijn de motivatie en hygiëne factoren uitgewerkt in een schema.

 

De theorie van Herzberg is direct gekoppeld aan de theorie van Maslow
(1943) genaamd de behoeftepiramide. Er zijn 5 soorten basisbehoeften van de
mens in deze piramide: lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid,
behoefte aan sociaal contact, erkenning en waardering en zelfactualisatie. Pas
na bevrediging van de lagere behoeftes, streeft een mens naar bevrediging van
hogere behoeftes.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out