Site Loader

thay th? màn hình Xiaomi giá r?, uy tín, ch?t l??ng t?i Hà N?i, TPHCM.

thay màn hình c?m ?ng Xiaomi Cam k?t linh ki?n zin 100%. BH 3 tháng.??i v?i m?t chi?c ?i?n tho?i c?m ?ng thì ?a s? các thao tác ??u ph?i th?c hi?n thông qua màn hình. Vì th? m?t khi có l?i ho?c màn hình không s? d?ng ???c n?a thì ch?c ch?n s? mang ??n cho b?n nh?ng phi?n toái ch?ng ph?i nh?.

Khi ?ó hãy ?? MaxMobile giúp b?n thay màn hình Xiaomi chính hãng m?t cách nhanh nh?t.Khi nào ph?i thay th? màn hình Xiaomi?V?i nh?ng chi?c Smartphone cao c?p nh? hi?n t?i thì màn hình luôn là y?u t? thi?t y?u và vi?c thay th? màn hình Xiaomi là vô cùng c?n ph?i có, nó giúp cho ch?c n?ng c?m ?ng ???c t?t h?n. Vì th?, khi có nh?ng v??ng m?c v? màn hình thì vi?c tr?i nghi?m máy s? gi?m ?i r?t nhi?u và th?m chí là không th?c hi?n ???c thao tác trên màn hình thì hãy tìm cho mình m?t trung tâm ?? thay màn hình uy tin nh?t.B?n ph?i s?a màn hình Xiaomi b?i nh?ng lý do sau:Khi màn hình chi?c Smartphone Xiaomi c?a b?n bi r?i, va ch?m m?nh ?nh h??ng ??n màn hình, làm li?t, c?m ?ng không ?n ??nh.Màn hình Xiaomi b? r?i xu?ng n??c và ng?m n??cMàn hình Xiaomi ?ã b? n?t, v? khó s? d?ng, c?m ?ng…?ôi khi, ch? vì nh?ng b?t c?n và s? su?t s? làm cho chi?c ?i?n tho?i Xiaomi b? h?ng màn hình và b?n luôn ph?i tìm cho mình nh?ng d?ch v? thay màn hình Xiaomi ho?c thay c?m ?ng Xiaomi uy tín và ?áng tin c?y nh?t.Thao tác th?c hi?n khi thay màn hình XiaomiQuy trình s?a ch?a, thay m?i màn hình Xiaomi t?i MaxMobileNh?n máy t? khách hàng => Chuy?n vào phòng k? thu?t ?? ki?m tra, xem xét tình tr?ng h? h?ng c?a máy=> Báo giá d?ch v? s?a ch?a cho khách hàng.Qúy quý khách ??ng ý v?i gi?i pháp gi?i quy?t c?ng nh? giá thành mà trung tâm ??a ra => ??i ng? nhân viên làm th? t?c nh?n máy và b?t ??u s?a ch?a Xiaomi (khách hàng ph?i ký tên vào t?t c? các linh ki?n tr??c khi Hàng ng? nhân viên mang ?i thay màn hình Xiaomi)Bóc tách màn hình ra kh?i khung máy => tách m?t kính ra kh?i màn hình ?? v? sinh t?t c? máy => L?y linh ki?n màn hình m?i vào thay th? cho màn hình ?ã b? h? h?ng => S? d?ng keo g?n chuyên d?ng OCA vào ?? g?n m?t kính vào màn hình, ti?p ?ó hàng ng? k? thu?t viên s? dùng máy ép m?t kính m?i vào màn hình.S? d?ng máy h?p kính chân không ?? hoàn thi?n quá trình thay th? màn hình Xiaomi cho m?i ng??i.Nhân viên k? thu?t check toàn b? máy => bàn giao cho b? ph?n l? tân ?? hoàn tr? cho m?i ng??i => ??i ng? nhân viên l? tân vi?t phi?u b?o hành, dán tem mac vào máy cho quý khách => khách hàng test t?t c? máy và thanh toán d?ch v? cho ??a ch?.Cam k?t  khi thay màn hình Xiaomi t?i MaxmobileCam k?t hoàn h?o cho m?i ng??i khi thay th? màn hình Xiaomi t?i MaxMobileT?i MaxMobile b?n s? ???c ??i ng? th? gi?i lâu n?m kinh ki?m tr?c ti?p test và b?t ??u thay m?i màn hình XiaomiTheo dõi toàn b? quy trình tháo l?p máy và thay th? linh ki?n và các b??c th?c khi hi?n thay th? màn hìnhquý khách ???c ký tên lên linh ki?n, Cam k?t không b? tráo ?? trong khi tháo l?p máym?c chi phí s?a màn hình Xiaomi luôn r? nh?t t?i Hà N?i và TPHCMLinh ki?n s? d?ng là hàng chính hãng, ngu?n g?c xu?t x? rõ ràng.Quy trình làm vi?c nhanh chóng nh?t chính xácCó nhi?u ch??ng trình gi?m giá h?p d?n

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out