Site Loader
Rock Street, San Francisco

Tháng 12/1987,  Lu?t ??u t? n??c ngoài v?i nhi?u kho?n ?u ?ãi ???c công b?, trong ?ó nêu rõ trong ?i?u 1: “Nhà n??c C?ng hoà xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam hoan nghênh và khuy?n khích các t? ch?c, cá nhân n??c ngoài ??u t? v?n và k? thu?t vào Vi?t Nam trên c? s? tôn tr?ng ??c l?p, ch? quy?n c?a Vi?t Nam, tuân th? pháp lu?t Vi?t Nam, bình ??ng và các bên cùng có l?i. Nhà n??c Vi?t Nam b?o ??m quy?n s? h?u ??i v?i v?n ??u t? và các quy?n l?i khác c?a các t? ch?c, cá nhân n??c ngoài, t?o nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i và ??nh các th? t?c d? dàng cho các t? ch?c, cá nhân ?ó ??u t? vào Vi?t Nam.” .  ?ây ?ã t?o nên m?t làn sóng ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI) ch?y vào Vi?t Nam l?n ??u tiên lên t?i 10% GDP vào n?m 1994. Vi?t Nam là n??c nh?n FDI l?n nh?t trong s? các n??c ?ang phát tri?n và n?n kinh t? trong quá trình chuy?n ??i (Ngân hàng Th? gi?i, 1999)??n ngày 5/4/1988, B? Chính tr? Trung ??ng ??ng ra Ngh? quy?t s? 10 NQ/TW ??i m?i qu?n lý kinh t? nông nghi?p. Cùng v?i Ngh? quy?t 10, ??ng và Nhà n??c có nhi?u ch? tr??ng, chính sách ??i m?i khuy?n khích nông nghi?p và kinh t? nông thôn phát tri?n theo h??ng kinh t? hàng hoá. Ti?p t?c ??n H?i ngh? Trung ??ng (khoá VII) ti?p t?c c? th? hoá quan ?i?m c?a ??i h?i VII v? l?nh v?c ??i ngo?i. Trong ?ó, H?i ngh? l?n th? ba Ban Ch?p hành Trung ??ng khoá VII (tháng 6 n?m 1992) nh?n m?nh yêu c?u ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c tê. M? r?ng c?a ?? ti?p thu v?n, công ngh?, kinh nghi?m qu?n lý c?a n??c ngoài, ti?p c?n th? tr??ng th? gi?i, trên c? s? b?o ??m an ninh qu?c gia, b?o v? tài nguyên, môi tr??ng, h?n ch? ??n m?c t?i thi?u nh?ng m?t tiêu c?c phát sinh trong quá trình m? c?a.V? chính sách ??i ngo?i, giai ?o?n 1986 – 1995 là b??c kh?i ??u l?p ???ng l?i ??i ngo?i ??c l?p t? ch?, m? r?ng, ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c t?. ??i h?i VI c?a ??ng (12 /1986)  ?ã nh?n ??nh: “xu th? m? r?ng phân công, h?p tác gi?a các n??c, k? c? các n??c có ch? ?? kinh t? – xã h?i khác nhau,c?ng là nh?ng ?i?u ki?n r?t quan tr?ng ??i v?i công cu?c xây d?ng ch? ngh?a xã h?i ? n??c ta”. T? ?ó ??ng ch? tr??ng ph?i bi?t k?t h?p s?c m?nh dân t?c v?i s?c m?nh th?i ??i trong ?i?u ki?n m?i và ?? ra yêu c?u m? r?ng quan h? h?p tác kinh t? v?i các n??c ngoài h? th?ng xã h?i ch? ngh?a, v?i các n??c công nghi?p phát tri?n, các t? ch?c và t? nhân n??c ngoài trên nguyên t?c bình ??ng, cùng có l?i. Tri?n khai ch? tr??ng c?a ??ng, tháng 12-1987, lu?t ??u t? n??c ngoài t?i Vi?t Nam ???c ban hành. ?ây là l?n ??u tiên Nhà n??c ta t?o c? s? pháp lý cho các ho?t ??ng ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài t?i Vi?t Nam – m? c?a ?? thu hút ngu?n v?n, thi?t b? và kinh nghi?m t? ch?c qu?n lý s?n xu?t, kinh doanh và ph?c v? công cu?c xây d?ng, phát tri?n ??t n??c.Tháng 5-1988, B? chính tr? ra ngh? quy?t s? 13 kh?ng ??nh m?c tiêu chi?n l??c và l?i ích cao nh?t c?a ??ng và nhân dân ta là ph?i c?ng c? và gi? v?ng hoà bình ?? t?p trung s?c xây d?ng và phát tri?n kinh t?, ?ánh d?u s? ??i m?i t? duy quan h? qu?c t? và chuy?n h??ng toàn b? chi?n l??c ??i ngo?i c?a ??ng ta. S? chuy?n h??ng này ?ã ??t n?n móng hình thành ???ng l?i ??i ngo?i ??c l?p t? ch?,m? r?ng, ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c t?. ??n ??i h?i VII c?a ??ng (6/1991) ?? ra ch? tr??ng “h?p tác bình ??ng và cùng có l?i v?i t?t c? các n??c, không phân bi?t ch? ?? chính tr? – xã hôi khác nhau, trên c? s? các nguyên t?c cùng t?n t?i hoà bình”, v?i ph??ng châm “Vi?t Nam mu?n làm b?n v?i t?t c? các n??c trong c?ng ??ng th? gi?i, ph?n ??u vì hoà bình, ??c l?p và phát tri?n”. V?i ??i tác c? th? là Lào và Campuchia, th?c hi?n ??i m?i ph??ng th?c h?p tác, chú tr?ng hi?u qu? trên tinh th?n bình ??ng. V?i Trung Qu?c, ??ng ch? tr??ng thúc ??y bình th??ng hoá quan h?, t?ng b??c m? r?ng h?p tác Vi?t – Trung. Trong quan h? v?i khu v?c, ch? tr??ng phát tri?n quan h? h?u ngh? v?i các n??c ?ông Nam Á và châu Á – Thái Bình D??ng, ph?n ??u cho m?t ?ông Nam Á hoà bình, h?u ngh? và h?p tác. ??i v?i Hoa K?, ?a? h?i nh?n m?nh yêu c?u thúc ??y quá trình bình th??ng hoá quan h? Vi?t Nam –Hoa K?. ?ây là ti?n ?? cho giai ?o?n h?i nh?p kinh t? v?i các t? ch?c và qu?c gia trong khu v?c và toàn c?u trong th?p niên 90.V? tác ??ng kinh t?,  nh? ??i m?i, s?n xu?t l??ng th?c ??t ???c k?t qu? th?n k?, d?u thô khai thác và xu?t kh?u,… Vi?t Nam ?ã ra kh?i kh?ng ho?ng kinh t?-xã h?i, b??c vào giai ?o?n ?n ??nh và phát tri?n. T?ng tr??ng kinh t? c?a th?i k? 1992-1997 ?ã cao g?p h?n hai l?n c?a th?i k? 1977-1991 (8,77%/n?m so v?i 4,07%/n?m). Vi?c khuy?n khích xu?t kh?u ?ã làm cho môi tr??ng ??u t? thông thoáng h?n, góp ph?n t?ng n?ng l?c s?n xu?t ngành công nghi?p. S?n xu?t c?a các ngành công nghi?p then ch?t ?ã ph?c h?i và t?ng tr??ng khá ?n ??nh, h?n h?n các th?i k? tr??c ?ó. Bình quân m?i n?m c?a k? ho?ch 5 n?m 1986-1990, s?n l??ng ?i?n t?ng 11,1%, xi m?ng t?ng 11,0%, thép cán t?ng 8,0%, thi?c t?ng 10%. ?áng chú ý là xu?t hi?n ngành s?n xu?t m?i: khai thác d?u thô c?a công nghi?p có v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI). S?n l??ng d?u thô t?ng g?p 67 l?n trong 7 n?m (t? 40 nghìn t?n n?m 1986 ??n 2,7 tri?u t?n n?m 1990.)  Vi?t Nam nhanh chóng tr? thành n??c xu?t kh?u g?o l?n th? 3 th? gi?i vào n?m 1989 (kho?ng 1,2 tri?u t?n xu?t kh?u), sau Trung Qu?c và Hoa K?. Ta có th? th?y, Vi?t Nam ?ã chuy?n v? th? t? n??c kém phát tri?n sang nhóm n??c ?ang phát tri?n, t? ch? b? bao vây, c?m v?n sang b??c ??u m? c?a h?i nh?p, ti?p nh?n ODA (t? 1993 ??n 1997, l??ng v?n ODA cam k?t là 10,8 t? USD, gi?i ngân g?n 3,85 t? USD), FDI (t? 1991-1996 thu hút 27,8 t? USD v?n ??ng ký, bình quân 1 n?m trên 4,63 t? USD.) Nh?ng thành t?u và kh?i s?c c?a công nghi?p th?c s? b?t ??u trong nh?ng n?m 90 (th? k? XX). Bình quân 5 n?m 1991-1995 t?c ?? t?ng tr??ng giá tr? s?n xu?t công nghi?p toàn ngành ??t 13,7%, v??t xa k? ho?ch ?? ra (7,5%-8,5%). Công nghi?p FDI do có l?i th? v? máy móc thi?t b? và k? thu?t hi?n ??i, có th? tr??ng xu?t kh?u khá ?n ??nh, l?i ???c Nhà n??c khuy?n khích b?ng các c? ch? chính sách ngày càng thông thoáng, nên trong nh?ng n?m qua phát tri?n khá nhanh và ?n ??nh h?n h?n khu v?c công nghi?p trong n??c. Tính ??n nay ?ã có h?n 5.000 d? án ??u t? n??c ngoài còn hi?u l?c v?i t?ng v?n ??u t? ??ng ký h?n 45 t? USD. S? tham gia c?a công nghi?p FDI ?ã t?o ra s?c c?nh tranh c?n thi?t thúc ??y các doanh nghi?p thu?c các thành ph?n kinh t? n??c ta ??u t? chi?u sâu, ??i m?i máy móc thi?t b?, áp d?ng công ngh? hi?n ??i ?? gi?m chi phí s?n xu?t, t?ng ch?t l??ng s?n ph?m, ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u.Thành t?u n?i b?t và to l?n nh?t c?a nông nghi?p trong 15 n?m ??i m?i là ?ã gi?i quy?t v?ng ch?c v?n ?? l??ng th?c, ??m b?o an ninh l??ng th?c qu?c gia, ??a Vi?t Nam t? n??c thi?u l??ng th?c tr? thành n??c xu?t kh?u g?o l?n th? hai th? gi?i liên t?c t? n?m 1989 ??n nay. N?u s?n l??ng l??ng th?c có h?t n?m 1990 ch? ??t 19,90 tri?u t?n thì ??n n?m 2004 ?ã t?ng lên 39,32 tri?u t?n. Nh? v?y, sau 15 n?m, s?n l??ng l??ng th?c có h?t ?ã t?ng thêm 19,4 tri?u t?n, bình quân m?i n?m t?ng thêm 1,29 tri?u t?n. Do s?n xu?t l??ng th?c t?ng nhanh, n??c ta không nh?ng ?ã b?o ??m ???c nhu c?u tiêu dùng trong n??c mà còn dành kh?i l??ng khá l?n cho xu?t kh?u. N?u n?m 1989, xu?t kh?u ???c 1,42 tri?u t?n g?o thì ??n n?m 2004 ??t 4,06 tri?u t?n, ??a n??c ta vào hàng các n??c ??ng ??u v? xu?t kh?u g?o trên th? gi?i. Ngành ch?n nuôi c?ng có b??c phát tri?n nhanh. Giá tr? s?n xu?t ngành ch?n nuôi n?m 2004 so v?i n?m 1990 t?ng g?p 2,28 l?n; nh?p ?? t?ng tr??ng bình quân hàng n?m ??t 6,06%.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out