Site Loader
Rock Street, San Francisco

??te ordu, ??te millet

Afrin harekât?n? ba?ar?yla sürdüren Mehmetçi?e yurdun dört bir yan?ndan yard?m
ya??yor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yunus Emre Korkmaz dar gelirli bir vatanda?. K?rd??? odunlar? koydu?u çuval?
sabah ayaz?nda s?rtlam??. Hatay’da, Suriye s?n?r?nda, Afrin’e gitmek için
bekleyen Mehmetçik’e götürüyor. “Yak?n bunlar?, ?s?n?n. Anan?z baban?z sizi bu
millete emanet etti” diyor ve ekliyor “Biz oldukça sizin, siz oldukça da bizim
s?rt?m?z yere gelmez.”

Hatay Valili?i, s?n?rdaki askerlerin her türlü ihtiyac?n?n Türk Silahl?
Kuvvetleri ve devlet taraf?ndan kar??land???n? belirterek, askerlere destek
vermek için çal??an herkese te?ekkür etti.

TÜM
TÜRK?YE’DEN DESTEK YA?DI

Zeytin Dal?
Harekat?’n? yürüten Mehmetçi?e tüm yurttan destek ya?arken, atk?dan bereye
birçok giysi, yaprak sarmas?ndan bala, kavurmadan mesir macununa kadar onlarca
çe?it yemek yollan?yor.

HATAY
VAL?L??? AÇIKLAMA YAPTI

Hatay
Valili?i’nden yap?lan duyuruda, ?öyle denildi:

“Türk
Silahl? Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEA? terör örgütlerine yönelik olarak
ba?latt??? Zeytin Dal? Harekat?, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek
fedakarl?klar? sayesinde planlanan hedefler do?rultusunda sürdürülmektedir. Bu
süreçte ülkemizin her kö?esinden Valili?imizi arayan sivil toplum kurulu?lar?
ve vatanda?lar?m?z, harekatta görev alan personele moral deste?i vermek ve
onlar?n yan?nda olduklar?n? göstermek maksad?yla çe?itli faaliyetlerde bulunmak
ve onlara hediyeler ula?t?rmak istemektedirler. Konu hakk?nda ilgili makamlarla
yap?lan üst düzey de?erlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin
hamiyetperverli?inin her türlü takdirin üzerinde oldu?u, ancak devletimizin
gücü ve Türk Silahl? Kuvvetlerimizin mevcut imkanlar? ile Mehmetçiklerimizin
bütün ihtiyaçlar?n?n kar??land??? ve bugün itibar?yla herhangi bir
ihtiyaçlar?n?n bulunmad??? hususunu sayg? ile halk?m?z?n bilgilerine sunar,
vatanda?lar?m?z?n bu konuda göstermi? oldu?u yo?un destek için te?ekkürlerimizi
ederiz.”

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out