Site Loader
Rock Street, San Francisco

?stikamet k?z? elma bizi
beklemesinler diyen kahraman cesur yürekli uzman çavu?un ailesinden cevap
geldi. ‘Dönmesinler’ vatan sa? olsun..

Türk Silahl? Kuvvetleri TSK’n?n
Afrin bölgesinde ba?ar? ile yürüttü?ü Zeytin Dal? operasyonunda  Mehmet Kuzu’nun o sözleri damga vurmu?tu. Ya??
henüz yirmi dört olan tankç? uzman çavu? Mehmet Kuzu tüm Türkiye’yi
duyguland?rm?? ve Zeytin Dal? Operasyonu’nu anlamayanlar, amac?ndan sapt?ranlar
için so?uk du? etkisi yapm??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

KUZU ALES?N?N GURUR KAYNA?I
OLDU

A Haberin yay?n yapt???
s?rada ailene bir mesaj göndermek ister misin sorusuna ?stikamet K?z? Elma,
ailem beni beklemesin diyen Kuzu Türk silahl? kuvvetlerinin ruh halini ve bir
askerin vatan? için neleri arkada b?rakabilece?ini göstermi?ti bize.  Kahraman kuzu ailelisinin de gururu oldu.

Çocuk ya?tan beri asker olma
umudu ile yan?p tutu?an Kuzu be? karde?ten en büyük olan? Ankara’da acemi
birli?ini tamamlad?ktan sonra, Edirne’de usta birli?ini tamamlad? ve iki y?ld?r
uzman çavu? olarak hizmet veriyor.

AYAKLARINA TA? DE?MES?N

Elde edilen bilgilere göre
Kuzu’nun Tekirda?’da ya?ayan ailesi o?ullar?n? televizyonda görünce gurur
duyduklar?n? söyledi. 50 ya??nda ki baban?n sözleri ise o?lunun vatana ve
millete çok ba?l? oldu?unu söyledi ve operasyona kat?lan tüm askerler için
ayaklar?na ta? de?mesin dedi.

4 ERKEK ÇOCU?UM DAHA VAR
GEREK?RSE ONLARIDA GÖNDER?R?M

O?lu Kuzu’nun beklemesinler
mesaj?na cevap veren baba ‘dönmeyebilir’ bu vatan için ?ehit olmak en büyük
gururdur. O?lumla en son konu?tu?umda yerini bile söylemedi duan edin yeter
dedi. Bizde öyle yap?yoruz tüm dualar?m?z askerlerimizle dedi.

AFR?N’? TEM?ZLES?NLER SONRA
GELS?NLER

Anne Ümmühan Kuzu ise o?lum
beni çok duyguland?rd? çok a?lad?m ama biliyorum ki bunlar gurur ya?lar?. Onlar?
vatani görevini tamamlas?nlar Afrini temizlesinler sonra al?nlar?n?n ak?yla
geri dönsünler dedi. Be? çocu?undan dördünün erkek oldu?unu söyleyen anne kuzu
dört çocu?umu daha alsalar gerekirse babalar?n? da alsalar ben yine onlar?
beklerim dedi.

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out