Site Loader
Rock Street, San Francisco

?stanbul’da
fenala?t??? için hastaneye kald?r?lan hasta öldü zannedilip morga kald?r?ld?. Ancak
morgda yatan hastan?n ölmedi?i üç buçuk saat sonra anla??ld?.

 

Evinde
fenala?mas? üzerine hastaneye kald?r?lan hastaya yakla??k k?rk dakika boyunca
canland?rma i?lemi uyguland?. Ancak hasta olumlu yan?t vermedi. Geldi?inde
solunumu olmayan ve kalp at??? al?namayan hasta yap?lan canland?rma i?lemi
sonuç vermeyince saat on bir de öldü olarak kay?tlara al?nd? ve morga
kald?r?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

ÜÇ BUÇUK
SAAT MORGDA

Hasta
yak?nlar? cenazeyi almak için hastaneye gelmesi üzerine gerçek anla??ld?.  Üç buçuk saat morgda yatan hastan?n nefes
ald??? fark edildi. Hasta apar topar yo?un bak?ma kald?r?ld? ve 10 gün boyunca
ya?am mücadelesi verdi.

 

Öldü
sand?klar? yak?nlar?n?n ya?ad???n? farkeden hasta yak?nlar? neye u?rad???n?
?a??rd?. Ancak yap?lan ara?t?rmalar sonucu bunun t?p dildin de “Lazarus
fenomeni” oldu?u anla??ld?. T?p bu durumu hastan?n ölümünün gerçekle?ti?ini
ancak hiçbir müdahaleye u?ramadan hastan?n geri hayata döndü?ü ve kalp
at??lar?n?n geri geldi?i olarak aç?kl?yor.

 

 

B?R?
TÜRK?YE’DE YA?ANMI? 38 ÖRNE?? VAR

 

T?pta ki
ad? Lazarus fenomeni olan olan vaaka doktorlar?n kar??la?maktan en çok
çekindi?i olay olarak belirtiliyor. Çünkü hastan?n eks oldu?u raporlar ile tan?mlan?yor
ancak hasta birkaç saat sonra yeniden canlanabiliyor.

 

BUNU HASTA
YAKINLARINA ANLATMAK ZOR

 

Benzeri
durumla kar??la?an bir çok hasta yak?n? bu durumdan doktorlar? sorulu tutuyor
ancak ara?t?rmalar gösteriyor ki Dünyada bu örnek ile ölen 38 ki?i bulunuyor.
Ve daha önce benzeri bir kez Türkiye’de gerçekle?mi?.

 

 

?NCE B?R
AYRINTI VAR

 

Ya?anan vaka
buraya kadar bilimsel anlamda ola?an gözükse de

??in içindeki
bir ihmal gözlerden kaçm?yor. Dünyadaki benzer örnekler incelendi?inde Lazarus
fenomeni, EKg çizgisinin on dakika düz kalmas? halinden sonra öldü raporu
verilmesi gerekiyor. Ancak ya?anan bu vakada 3 dakika sonra öldü haberi
vermi?lerdi. Bu bilgi üzerine kafas?nda soru i?ateri kalan hasta yak?nlar?
hekim hatas? olabilece?i dü?üncesi ile ?ikayette bulundular.

 

DOKTOR
HATASI YOK

Hasta yak?nlar?n
?ikayeti üzerine yap?lan incelemede doktorun bir hatas?n?n olmad??? ve hasta
için yeterli canland?rma süresinin yap?ld??? tespit edildi.

 

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out