Site Loader
Rock Street, San Francisco

?stanbul ?i?li’de ‘Ulusal Bas?n Bulu?mas?’nda gazetecilere
aç?klama yapan Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, 2019’da kendilerinin
aday? eski Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün olma ihtimali oldu?unu söyledi.

 

Türkiye’de gerçekle?en referandum sonras?nda fiili bir
?ekilde ba?kanl?kla yönetildi?ini aç?klayan Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel
Karamollao?lu gündeme dair çok önemli aç?klamalar yapt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

TÜRK?YE GÜL’ÜN KHK ?T?RAZI ?LE ÇALKALANDI

Ba?kanl?k sisteminin ?u an da yürütüldü?ünü ifade eden Saadet
Partisi lideri Karamollao?lu, Meclis’in tam anlam?yla devre d??? oldu?unu ve
Türkiye’nin Cumhurba?kan? kararnameleri yönetildi?ini söyledi. KHK’lar hakk?nda
gelen ele?tirilere kar?? herkesin suspus oldu?unu belirten Karamollao?lu, 11.
Cumhurba?kan? Gül’ün KHK’larla ilgili bir konuda ‘bir tereddüt var.
Düzeltilmesi gerekir’ sözlerini hat?rlatarak, Türkiye’nin bununla çalkaland???n?
ve Gül’ün linç edildi?ini aktard?.

?TT?FAK KONUSUNA G?RMEK ?STEMED?

Karamollao?lu, Suriye’de planlanan s?n?r ötesi operasyonla
ilgili olarak bunun bir çözüm olmad???n? ve bu durumda Amerika Birle?ik
Devletleri’nin kar?? ç?kmas?yla Türkiye’nin kar??s?na Amerika Birle?ik
Devletleri askerlerinin ç?kaca??n? belirtti. Ayr?ca Adalet ve Kalk?nma Partisi
ile Milliyetçi Hareket Partisi aras?nda kurulan ittifak? ise Karamollao?lu, ittifak
konusuna de?inmek istemedi?ini çünkü ittifaklar?n kutupla?may? artt?rd???n?
dile getirdi.

GÜL “ADAYIM” DERSE “ADAYIMIZ” OLUR

Bir gazetecinin, “Abdullah Gül 2019’da aday?n?z olur mu?”
sorusuna ise Karamollao?lu, Abdullah Gül’ün bey k?ymetli bir karde?leri
oldu?unu ve  aday olma ihtimalinin
bulundu?unu aktararak ?u anda “aday?m?zd?r demek do?ru olma” yaca??n? ifade
etti. Çünkü öncelikle Gül’ün aday olmas? gerekti?ni dile getiren Karamollao?lu,
daha sonras?nda onun seçilebilece?i noktas?nda sa?lam bir kanaatin olu?mas?
icap etti?ini ve ancak böylelikle 
adaylar? olabileceklerini aç?klad?.

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out