Site Loader
Rock Street, San Francisco

Son y?llarda ülkemizde
verilen öfke kontrolü e?itimleri do?ru bir ?ekilde verilmedi?inde, tedavi
edildi?i zannedilen duygular?n ?iddete dönü?ebilece?i vurguland?.

 

Stratejist ve analiz uzman? Taner Akku?, öfkenin
bast?r?lmas? ya da kontrol alt?na al?nmaya çal???lmas? durumunda, birikerek
s?k??an patlamaya haz?r hale gelen volkan haline gelebilece?ini ifade etti. Bu durumun
ise yanarda? olu?umu halini al?p önlem al?namaz ve ?iddeti do?urur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

PS?KOLOJ?K VE ÖFKE
KONTROLÜ E??T?MLER? ?ART

Sinirle ilgili tüm mutlaka psikolojik yard?m veya hekimlerce
yap?lacak tedavilerle iyile?tirilmeli. Öfke ise asla geçici e?itimlerle kontrol
alt?na al?namaz, mutlaka kal?c? çözümlerle; yüzle?me, uzla?ma metoduyla tedavi
edilmelidir.

Akku?, son y?llarda artan ?iddet, stres ve tahammülsüzlük
gibi durumlar?n önüne geçebilmek için birçok kurum ya da kurulu? ‘öfke kontrolü’
e?itimleri vermeye ba?lad?. Öfke tan?s? ile yapt???m?z tedavilerde de fark?nda
olmadan baz? hastal?klar? örtüyoruz. Bu zamana kadar verilen e?itimlerde ise
hedeflenen iyile?meyi ba?aramad?klar?n? ifade etti. Aile içi geçimsizlik, ?iddet,
bo?anman?n artt???n? gösteren istatistik verileri bu durumu kan?tl?yor.

Ki?i, öfkesini manevi de?erlerini besleyerek, do?ru nefes
alma teknikleri ile do?ru karar verme mekanizmalar?n? çal??t?rarak tahammül s?n?rlar?n?
geni?letebilir.

ÖFKE VE S?N?R
KARI?TIRILIYOR

Psikolog Selma Ay, öfkenin tek tarafl? oldu?unu kendisine
zarar vermedi?ini sadece d??ar?ya zarar verdi?i aç?klamalar?nda bulundu. Sinirli
bir insan ise her ?eye sinirli davran?r. E?yay?, kimseyi tan?mad??? gibi
kendisine de zarar verir.

Ay, öfkeyi iyile?tirmede dört metod bulundu?unu bunlar?n;
öfkeyi anlama, tan?ma, öfke ile yüzle?me ve öfke ile uzla?ma oldu?unu belirtti.
 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out