Site Loader
Rock Street, San Francisco

Sadržaj:1.    Uvod2.    Nalog za uplatu3.    Nalog za isplatu4.    Nalog za prenos5.    Nalog za naplatu6.    Instrumenti pla?anja-    ?ek-    Platna kartica-    Akreditiv7.    Bezgotovinsko pla?anje8.    Naplata sa ra?una po osnovu HOV, po osnovu menice9.    Pla?anja putem obra?una10.    Elektronski na?in obavljanja platnog prometa11.    IzvoriUVOD:Nalozi za pla?anjeNalog za pla?anje može da pošalje ili primi banka ili organizacioni deo banke sa sedištem u Republici Srbiji, ili van Republike Srbije. Propisane su tri vrste naloga:1.    nalog u pisanoj formi2.    elektronski nalog3.    usmeni nalogInstrumenti platnog prometa su:1.    nalog za uplatu 2.    nalog za isplatu3.    nalog za prenos4.    nalog za naplatuInstumenti gotovinskog platnog prometa su:1.    nalog za uplatu2.    nalog za isplatuInstumenti bezgotovinskog platnog prometa su:1.    nalog za prenos2.    nalog za naplatuOsim navedenih instumenata platnih prometa, kao instrumenti pla?anja koriste se:1.    ?ek2.    platna kartica3.    akreditivDobro je znati:Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga (na primer banka) overava, vra?a se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava pla?anje.Blagajna je odeljenje preko kojeg se obavlja blagajni?ko poslovanje, odnosno upla?uje i ispla?uje gotov novac. Blagajnik je lice u preduze?u koje rukovodi gotovinom i obavlja blagajni?ke poslove. Blagajni?ko poslovanje obuhvata primanje, ?uvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno promet gotovine.Nalog za uplatuNalog za uplatu se popunjava prilikom pla?anje robe ili usluga.Ovo je gotovinski instument koji se koristi za uplate u gotovom novcu u korist ra?una, kao što su uplata dnevnog pazara i pla?anje obaveza gotovim novcem.1.slika – Nalog za uplatuPopunjavanje naloga:1.    Uplatilac– upisujete se ime osobe koja vrši pla?anjePrimer: Maja Petrovi?, Se?anski put 74, Subotica2.    Svrha uplate– upisujte se razlog uplatePrimer: uplata za robu, uplata po narudžbini(navedete broj narudžbine), ?lanarina, republi?ka(opštinska) taksa, itd.3.    Primalac– ako pla?ate fizi?kom licu upisujete ime, prezime i adresu osobe kojoj pla?ate,– ako pla?ate pravnom licu upišite naziv radnje, firme, institucije i adresuPrimer: Jovana Koji?, Zaplanjska 89, Beograd             Telenor doo Beograd ; Poreska Upravaa4.    Šifra pla?anja– ovo mesto ostavite prazno5.    Valuta– pla?ate u dinarima, napišite RSD6.    Iznos– napišite cifru iznosa koji upla?ujete i ispred cifre obavezno stavite znak jednakosti.Primer: =5.000,007.    Ra?un primaoca– upišite broj ra?una primaoca8.    Broj modela– upisujete samo kada je to naglašeno u ra?unu ili rešenju, samo ga prepišite– kod uplate javnih prihoda – porez itd. (uz broj ra?una dobi?ete i broj modela koji upisujete u ovom polju)9.    Poziv na broj (odobrenje)– tako?e upisujete samo kada je naglašeno u ra?unu ili rešenju i tada ga samo prepišete– u ovom polju upisujete broj modela-odobrenja koji treba je naveden u ra?unu ili rešenju, porudžbini,itd.– kada je potrebno ovde se upisuje korisni?ki broj, korisni?ko ime, ili korisni?ka šifra10.    potpis i pe?at uplatioca– na ovom mestu se potpišite.  Nalog za isplatuNalog za isplatu je gotovinski instrument kojim pravno ili fizi?ko lice sa svog ra?una podiže novac u gotovom ili kojim na teret svog ra?una nalaže isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema ra?un kod banke.2.slika – Nalog za isplatuPopunjavanje naloga:1.    Isplatilac– upisujete se ime osobe koja vrši pla?anjePrimer: Melani Sekošan, Segedinski put 1., Subotica2.    Svrha isplate– upisujte se razlog isplatePrimer: isplata za robu, isplata po narudžbini(navedete broj narudžbine)3.    Primalac– ako pla?ate fizi?kom licu upisujete ime, prezime i adresu osobe kojoj pla?ate,– ako pla?ate pravnom licu upišite naziv radnje, firme, institucije…i adresuPrimer: Jovana Koji?, Zaplanjska 89, Beograd;             Telenor doo Beograd ; Poreska Upravaa4.    Šifra pla?anja– ovo mesto ostavite prazno5.    Valuta– pla?ate u dinarima, napišite RSD6.    Iznos– napišite cifru iznosa koji upla?ujete i ispred cifre obavezno stavite znak jednakosti.Primer: =20.000,007.    Ra?un primaoca– upišite broj ra?una primaoca8.    Broj modela– upisujete samo kada je to naglašeno u ra?unu ili rešenju, samo ga prepišite9.    Poziv na broj (odobrenje)– tako?e upisujete samo kada je naglašeno u ra?unu ili rešenju i tada ga samo prepišete– u ovom polju upisujete broj modela-odobrenja koji treba je naveden u ra?unu ili rešenju, porudžbini,itd.– kada je potrebno ovde se upisuje korisni?ki broj, korisni?ko ime, ili korisni?ka šifra10.    potpis i pe?at isplatioca– na ovom mestu se potpišite.Nalog za prenosNalog za prenos se koristi kada dužnik nalaže banci da na teret njegovog ra?una prenese sredstva u korist ra?una poverioca, za prenos sredstava izme?u dva ra?una istog klijenta, kao i za evidentiranje istog iznosa sredstava na teret i u korist istog ra?una po osnovu izmirenja me?usobnih nov?anih obaveza.3.slika – Nalog za prenosPopunjavanje naloga:1.    Dužnik- nalogodavac– upisujete se ime osobe koja vrši pla?anjePrimer: Petar Petrovi?, Šumadijska ulica 12., Kanjiža2.    Svrha pla?anja– upisuje se opisno i numeri?ki osnov prenosa, odnosno prenos nov?anih sredstava3.    Poverilac- primalac– ako prenosite sredstva fizi?kom licu upisujete ime, prezime i adresu osobe kojoj pla?ate,– ako prenosite sredstva pravnom licu upišite naziv radnje, firme, institucije i adresu4.    Šifra pla?anja– upisuje se numeri?ki podatak od 3 cifre iz sifarnika5.    Valuta– pla?ate u dinarima, napišite RSD6.    Iznos– napišite cifru iznosa koji prenosite i ispred cifre obavezno stavite znak jednakosti.Primer: =80.000,007.    Ra?un dužnika– upišite broj ra?una dužnika8.    Model i poziv na broj ( zaduženje)– upisuje se numeri?ki podatak ili kombinacija numeri?kog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje poslovnih promena dužnika9.    Ra?un poverioca –primaoca– upišite broj ra?una dužnika10.    Model i poziv na broj (odobrenje)– upisuje se numeri?ki podatak ili kombinacija numeri?kog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje osnova prijema nov?anih sredstava11.    Potpis i pe?at nalogodavca – na ovom mestu se potpišite12.    Hitno – upisuje se opisno slovna oznaka xNalog za naplatuNalog za naplatu se koristi kada poverilac, u skladu sa ovlaš?enjima dobijenim od dužnika, inicira da se izvrši naplata sredstava sa ra?una dužnika (pismeno ovlaš?enje koje dužnik daje svojoj banci i svom poveriocu), naplata dospelih HOV i drugih instrumenata obezbe?enja pla?anja, otvoreni akreditivi, ispla?eni instrumenti drugih banaka, naplata provizije za usluge platnog prometa.4.slika – Nalog za naplatuPopunjavanje naloga:1.    Dužnik– upisujete se ime osobe koja vrši pla?anje (dužnik)Primer: Ana Milutinovi?, Kara?or?eva ulica 40., Senta2.    Svrha pla?anja– upisuje se opisno i numeri?ki osnov prenosa, odnosno naplata nov?anih sredstava3.    Poverilac- nalogodavac– ako pla?ate fizi?kom licu upisujete ime, prezime i adresu osobe– ako pla?ate pravnom licu upišite naziv radnje, firme, institucije i adresu4.    Šifra pla?anja– upisuje se numeri?ki podatak od 3 cifre iz sifarnika5.    Valuta– pla?ate u dinarima, napišite RSD6.    Iznos– napišite cifru iznosa koji napla?ujete i ispred cifre obavezno stavite znak jednakosti.Primer: =100.000,007.    Ra?un dužnika– upišite broj ra?una dužnika8.    Model i poziv na broj (zaduženje)– upisuje se numeri?ki podatak ili kombinacija numeri?kog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje poslovnih promena dužnika9.    Ra?un poverioca –nalogodavca– upišite broj ra?una nalogodavca10.    Model i poziv na broj (odobrenje)– upisuje se numeri?ki podatak ili kombinacija numeri?kog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje osnova naplata nov?anih sredstava11.    Potpis i pe?at nalogodavca – na ovom mestu se potpišiteOsim navedenih instrumenata platnog prometa, kao instrumenti pla?anja koriste se:- ?ek- platna kartica- akreditiv?ek?ek je hartija od vrednosti kojom izdavalac ?eka (trasant) daje nalog banci (trasat) da isplati odre?eni iznos novca, u odre?enom mestu odre?enom korisniku (remitent).U teoriji se pojam ?eka definiše na razli?ite na?ine, zavisno od toga šta se želi ista?i kao osobnost ?eka. ?ek je pismeni nalog, kojim poverilac povla?i od svog dužnika, bilo u svoju korist, bilo u korist nekog drugog, jednu odre?enu svotu novca. ?ekom se reguliše dužni?ko-poverila?ki odnos.?ek se pla?a po vi?enju u roku:•    od 8 dana od dana izdavanja, ako je mesto izdavanja i pla?anja isto (npr. Beograd)•    od 15 dana ako su u razli?itim mestima (npr. Beograd – Niš)•    od 20 dana u nekoj od evropskih zemalja (npr. Srbija – Francuska)•    40-70 dana u nekoj od zemalja van Evrope (npr. Srbija – Kanada)5.slika – ?ek Vojvo?anske banke?ek može da glasi: na ime, po naredbi i na donosioca.Platna karticaPlatne kartice su instrument bezgotovinskog pla?anja, koji vam omogu?ava pla?anja roba i usluga i podizanje gotovine.). U razvijenim zemljama platne kartice su ve?inom preovladale u odnosu na pla?anje gotovim novcem. Njihovo koriš?enje omogu?ava velike prednosti kako korisnicima tako i bankama. Neke od njih su: mogu?nost podizanja gotovine na bankomatima, pove?ava se sigurnost i brzina pla?anja, u slu?aju gubitka kartice novac je siguran na ra?unu, pove?ava se obim usluga korisnicima od strane banke.Osnovna podela platnih kartica:•    Kreditna kartica- ?iji vlasnik može koristiti i sredstva kojima u trenutku koriš?enja kartice ne raspolaže, ali za ?ije koriš?enje ima ugovoren kreditni limit, a zaduženje ra?una se vrši u ugovorenim rokovima, naj?eš?e jednom mese?no može koristiti sredstva samo do iznosa kojim raspolaže na svom ra?unu.•    Debitna kartica – kod kojih se ra?un zadužuje u istom trenutku kada se vrši isplata.6.slika – Platne karticeAkreditivAkreditiv je instrument platnog prometa kojim se korisniku stavlja na raspolaganje odre?ena suma novca. Akreditiv se koristi kada klijent banke kod koje ima otvorene ra?un za odre?ena sredstva, uz odre?ene uslove, stavi na raspolaganje pravnom ili fizi?kom licu kod iste ili kod druge banke.Vrste akreditiva:•    li?ni•    probni•    invensticioni•    permanentniBezgotovinsko pla?anjeIako pla?anje i naplata nisu samo tehni?ka pitanja, tehnologija može zna?ajno unaprediti obavljanje finansijskih transakcija, omogu?avaju?i da se ona obave brže, ta?nije, pouzdanije i komfornije. Poslednjih godina u?eš?e bezgotovinskog pla?anja u ukupnoj strukturi pla?anja izme?u u?esnika u platnom prometu sve više raste. Pla?anje bez upotrebe gotovog novca nazivamo bezgotovinskim pla?anjem. Ono se vrši preknjižavanjem potrebnog iznosa pla?anja sa ra?una dužnika na ra?un poverioca kod iste kreditne ustanove i njene mreže filijala, ili izme?u razli?itih kreditnih ustanova  i to uz pomo? razli?itih instrumenata. Ovim pla?anjem postižu se velike uštede u poslovima, prostorijama, ure?ajima, itd. jer se smanjuje potreba izra?ivanja, ?uvanja, prenošenja i ?estog prebrojavanja golemih koli?ina gotovog novca. Osim toga, ovakvim pla?anjem se omogu?uje veoma potrebno pra?enje i kontrolisanje privrednih kretanja od za to odre?enih ustanova.Naj?eš?e koriš?ena sredstva za obavljanje finansijskih transakcija u bezgotovinskom  poslovanju su:1.      Kreditne/debitne kartice2.     Pametne kartice (Smart Card) i elektronski nov?anici (Electronic Wallet)3.      Elektronski ili digitalni novac (Electronic Money, Digital Cash)4.      Sistemi mikropla?anja (Micropayment)Naplata sa ra?una po osnovu HOV, po osnovu  menice Naplata sa ra?una dužnika po osnovu emitovanih HOV (korporativne obveznive) vrši se na osnovu govora izme?u emitenata HOV i banke. Menica je hartija od vrednosti ?ija je forma odre?ena zakonom o menici i sadrži obavezu naplate odre?enog nov?anog iznosa u odre?eno vreme na odre?enom mestu.Vrste menica:•    vu?ena (trasirana)•    vlastita (sopstvena)Meni?na obaveza proisti?e iz samog potpisa na menice.Naplata sa ra?una dužnika po osnovu izdate menice vrši se tako da imalac menice dostavlja menicu banci kod koje meni?ni dužnik ima otvoren ra?un.7.slika – MenicaPla?anje putem obra?unaPla?anje putem obra?una zna?i izmerenje obaveza dužnika prema poveriocu putem: – kompenzacije- asignacije- cesijeKompenzacijaNeophodno je da dugovanja i potraživanja budu dospela, da bi kompenzacija mogla da se sprovede. Podrazumeva se da su dužnik i poverilac jedan drugom izdali odgovaraju?e ra?une koji su proknjiženi u poslovnim knjigama onog drugog. U poslovnim knjigama, isti partner pojavljuje se i kao kupac i kao dobavlja?.AsignacijaAsignacija (asignatio – doznaka) je pisana izjava jednog pravnog lica (asignanta) drugom pravnom licu (asignatu) da za njegov ra?un isplati odre?eni iznos tre?em pravnom licu (asignataru), a to tre?e lice ovlaš?uje da tu isplatu primi u svoje ime.Asignaciju obi?no vrši dužnik. On upu?uje drugo lice da isplati njegovog poverioca, a poverioca ovlaš?uje da primi isplatu.CesijaCesija zna?i izmirivanje me?usobnih obaveza ugovaranjem promene poverioca odnosno dužnika u odre?enom obligacionom odnosu.Elektronski na?in obavljanja platnog prometaDa bi neka privreda efikasno funkcionisala, potrebno je da ima dobar platni promet. Pod platnim prometom podrazumevaju se pla?anja po osnovu izmirenja dugovanja na svim relacijama izme?u pravnih i fizi?kih lica. Napredak tehnologije omogu?io je da se upotrebom ra?unara i komunikacionih kanala transakcije obavljaju elektronskim putem, tako da se na ovaj na?in uspostavlja e-platni promet.Elektronski platni promet, u smislu ove odluke, obavlja se razmenom elektronskih poruka kroz informacione sisteme u?esnika  u transakciji pla?anja. Elektronski prenos nov?anih sredstava izme?u  klijenata u platnom prometu smatra se elektronskom platnom transakcijom. Elektronski platni promet predstavlja sva pla?anja u cilju izmirenja dugova odnosno odre?enih potraživanja izme?u pravnih i fizi?kih lica putem elektronskih transakcija.U?esnici u elektronskom platnom prometu su:-banke-klijenti banaka-agenti u platnom promet

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out