Site Loader
Rock Street, San Francisco

Rektosel ba??rsa??n son k?sm? olan rektum ile kad?n organ?m?z?n ba?lang?ç k?sm? olan vajen aras?ndaki var olan bariyerin y?rt?lmas?, da??lmas? veya erimesi nedeniyle aradaki dokunun yumu?ak bir hal almas?d?r. Dolay?s?yla defekasyon yani tuvalet esnas?nda rektumdan yani ba??rsa??n son k?sm?ndan vajina do?ru ?i?lik olu?mas? ve tuvalette zorlanma ile karakterize bir hastal?kt?r.Rektosel hastalar?n?n en önemli ?ikayetleri tuvalet esnas?nda d??k?n?n ç?kar?lamamas? nedeniyle anüs ad? verilen tuvalet deli?inin etraf?na bast?rarak tuvaletimizi do?urmaya çal??malar?d?r. ?leri düzeydeki rektosel hastal???nda parmak yard?m?yla vajene destek olarak tuvaleti ç?kart?lmaya çal???lmaktad?r. Bu nedenle hastalarda sosyal ve i? hayat?ndan uzakla?maya neden olabilecek bir hastal?kt?r. Le?en kemikleri içerisinde ?k?nma ile olu?an bas?nç art??? beraber olan a?r? da bir di?er klinik bulgudur. S?cak uygulama yard?m? ile rahatlamaya çal??mas? belirgin hastal?k özellikleridir.Hastal???n en büyük etkeni zorlu ve uzam?? do?umlard?r. Ülkemizde normal do?um s?kl???n?n yüksek olmas? ve özellikle k?rsal kesimdeki hastalar?n zorlu do?umlar nedeniyle uzun süre ?k?nmalar? aradaki bariyerin da??lmas?na ve y?rt?lmas?na neden oldu?u için oldukça s?k gözükmektedir.Hastal?k f?t?kla?an alan?n geni?li?ine göre s?n?fland?r?lmaktad?r. Buna göre 2 santimden küçük f?t?klar küçük derece rektosel, 2 ila 4 santim aras?ndakiler orta derecede rektosel ve 4 santim den geni? f?t?klar? ise büyük derece rektosel olarak isimlendirilmektedir.Tan?da detayl? yap?lan proktolojik muayene ço?u zaman yeterli olmak ile beraber arada kal?nan hastalarda defekografi tetkikihastal???n tan?s?n?n ve evresinin belirlemesin de önemli yer tutmaktad?r. Günümüzde normal radyolojik tetkik olan defakografi ile emar cihaz?n?n birle?mesi sayesinde MR DEFEKOGRAF? hastalarda oldukça net sonuçlar verebilmektedir.Hastal?k tedavisinde kad?n do?um uzmanlar? ve Genel cerrahi uzmanlar? hastalar?m?za yard?mc? olmaya çal??maktad?r.?leri düzey vakalarda tak?m çal??mas? ile kad?n do?um uzmanlar? ve genel cerrahi uzmanlar?n?n beraber planlamas? ve uygulamas? gerekmektedir.Erken evre rektosel hastal???nda posal? diye tüketiminin art?r?lmas?, yeterli düzeyde s?v? al?nmas?, tuvalet al??kanl?klar?n?n düzenlenmesi ve kegel egzersizleri ad? verilen kar?n taban kaslar? olan levator kaslar?n?n geli?tirilmesi hastalar?n ?ikayetlerini ço?unlukla geriletebilmektedir.Hastal?k san?lan?n aksine rektosel hastal???n?n takibinde kötü huylu ba??rsak hastal???na dönü?me ihtimali bulunmamaktad?r. Bu nedenle hastal?k tedavisinin planlanmas?nda hasta ?ikayetleri öncelikle göz önünde bulundurulmas? öncelikle dikkat edilmesi gereken durumdur. Emar defekografi de rektosel ?ikayetleri bulunan hastalar?n e? zamanl? e?lik eden klinik ?ikayetleri olmas? durumunda ameliyat planlanmas? gerekmektedir.Ameliyat planlanmas?nda kad?n do?um uzmanlar? ile genel cerrahi uzmanlar? aras?nda genellikle yakla??m farkl?d?r. Kad?n do?um uzmanlar? daha çok vajinadan onar?m? tercih etmekle beraber genel cerrahlar makattan onar?m? ya da transperineal mesh ile onar?mad? verilen makat ile vajina aras?ndaki duvar?n aç?l?p buraya bir yama yerle?tirilmesi ile sonuçlanan ameliyat? daha çok kullanmaktad?rlar.Hangi yakla??m yap?l?rsa yap?ls?n Önemli olan makat bölgesi kaslar?n?n, kal?n ba??rsak duvar?n?n ve de kar?n taban kaslar?n?n zedelenmesine dikkat edilerek tedavi planlanmal?d?r.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out