Site Loader
Rock Street, San Francisco

Ramazan Ay?’nda ibadetlerimizi yerine getirirken, bedenimizin al??t??? günlük rutinimizde hayat?m?za devam edebilmek için ve açl?kla beraber meydana gelebilecek bir tak?m sa?l?k sorunlar?n?z?n önüne geçmek için Dr. Mert Atak’?n sizlere özel pratik ramazan önerileri var.Sa?l???n?z bizim, önerilerimiz sizin için önemli!Ça??m?z?n büyük s?k?nt?s? kab?zl?k ve kab?zl???n neden oldu?u ba?ta hemoroidal hastal?k ve makat çatla?? gibi rahats?zl?klar ne yaz?k ki, hayat?m?z? olumsuz etkiliyor.PEK? ÖNLEMEK ?Ç?N NE YAPMALIYIZ?Ba??rsak hastal?klar?na yakalanmamak için besinlere, içeceklere ve tuvalet al??kanl?klar?n?za dikkat etmelisiniz. Besinler içinde posal? yiyecekler ise en önemli yer tutuyor. Posal? meyveler ve sebzeler, d??k?y? yumu?ak tuttu?u için anal bölgedeki örselenmeyi engelliyor. Bu sayede kab?zl??a ba?l? hastal?klar?n olu?ma riski azal?yor.SA?LIKLI B?R RAMAZAN ?Ç?N; K ‘ LARA D?KKAT!Kabuklu meyveler aras?nda elma ve armut kabu?uyla birlikte sahur vaktinde tüketildi?inde kab?zl?k sorunlar?n? giderir.Kepekli ekmek kullan?m? önerilmektedir. Kepekli ekmek vücudu tok tutmas?yla beraber sindirim ile ilgili rahats?zl?klar?n önüne geçer. Yulaf ve çavdar kepe?ide tercih edilebilir.Kuruyemi?lerin çi? olan?n? tüketmek çok faydal?d?r.Kay?s? kurusu özellikle sahurda 1 bardak su ile birlikte size iyi gelecek, açl?k ?ekerinizi dengeleyecektir.Ka??k zeytinya??, iftardan sonra tüketildi?inde hazm? kolayla?t?racakt?r.Kabak, Karnabahar, Kuskus ve Kerevizin iftarda zeytinya?l? tüketilmesi ile ald???n?z posa, büyük tuvaletinizi yumu?ak tutacak ve kab?zl???n neden oldu?u hastal?klara yakalanma oran?n?z? dü?ürecektir.Yemek demi?ken pizza, hamburger ve waffle gibi fast food tüketiminden uzak durmal?s?n?z.Yeterli s?v? al?m? tüm ba??rsak hastal?klar?nda önemli yer tutmaktad?r. Yeterli s?v? tüketimi tuvaletimizi yumu?ak tutmakta kab?zl??? engellemekte bu sayede ba??rsak hastal?klar?n?n as?l etkeni olan travmay? ortadan kald?rmaktad?r. Su içmek size çok cezbedici gelmiyorsa içine do?al tatland?r?c? portakal, elma, nane, karanfil, tarç?n vb. maddeler katabilirsiniz. Günde 1 ?i?e do?al madensuyu tüketmeyi de ihmal etmeyiniz.RAMAZAN AYI’NDA BA?IRSAK HASTALI?I YA?AMAYIN !Kab?zl?k ve kab?zl???n neden oldu?u hastal?klar?n önemli sebeplerinden bir di?eri de yanl?? tuvalet al??kanl?klar?d?r.Zaman?nda; do?ru tuvalet al??kanl??? sabah uyand?ktan sonraki 1 saat içinde ihtiyac?n? hissetti?imiz ve yapmam?z gereken tuvalet ihtiyac?m?zd?r.Ertelemeden; zaman?nda yapmad???m?z tuvalet ihtiyac?m?z? gün içerisinde çe?itli bahaneler bularak ertelememeliyiz.Zorlamadan; ak?am evimize döndü?ümüzde ihtiyac?m?z? gidermek için kendimizi zorlamamal?y?z.Tuvaleti uzun süre bekletmek, sertle?mesine ve ba??rsaksak hastal?klar?na sebep olmaktad?r. Bununla birlikte tuvalette uzun vakit geçirmek, sert d??k?lama gibi sebepler rahats?zl??? tetiklemektedir. Yan? s?ra en önemli konular?n ba??nda tuvalet aç?s? gelmektedir. Alaturka (yer ta??) tuvaletler, ba??rsaklar?n için ideal bir aç?y? yakalamam?z? sa?larken, alafranga(klozet) tuvaletlerle bu aç?y? kaybettik. Fakat bu aç?y? çok basit bir yöntemle sa?lamak mümkün. Bunun için aya??n?z?n alt?na, yerden 15-20 santimetre kadar bir yükseklik koyun. Tuvaletinizi daha rahat yapt???n?z? göreceksiniz. Tuvalet öncesinde oturup kalkma egzersizleri ile iftar sonras? yap?lan yürüyü? ya da ko?u, tuvalet esnas?nda ba??rsaklara yap?lacak egzersizler daha iyi bir d??k?lama ve ba??rsak hastal?klar?n? azaltmak için püf noktalard?r.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out