Site Loader
Rock Street, San Francisco

OBEZ?TE
(???MANLIK) NED?R?
Obezite, vücut ya? miktar?n?n sa?l??? bozacak miktarda normalden fazla
olmas?yla karakterize bir hastal?kt?r. Ki?ilerin ya?amlar?n? olumsuz yönde
etkileyen ve birçok hastal???n ba?lang?c?na sebep olan günümüz ya?am?nda
oldukça s?k rastlanan ve önemli sa?l?k sorunudur. Tüm dünyaca kabul edilen bir
sa?l?k problemidir. Kalp ve ?eker hastal???, yüksek tansiyon, yüksek
kolesterol, solunum rahats?zl?klar?, karaci?er ya?lanmas?, akci?er hastal?klar?,
eklem ve safra kesesi hastal?klar? gibi birçok hastal?k obezitenin alt?nda
yatan nedendir. Bunun yan?nda depresyon, sosyal ayr?mc?l?k, kendine güvensizlik
(benlik alg?s?nda bozulma) gibi olumsuz etkileri de vard?r.

?i?man bir ki?i ayr?nt?l? tetkiklerden geçirildi?inde, bazen
hiçbir anormalli?e rastlanmayabilir. Bazen fiziksel olarak hiçbir problemi
yoktur. Di?er yandan ?eker hastal??? tan?s? konulmu? hastalar?n %60′? ?i?mand?r.
Yine, vücuttaki ya? oran?n?n artmas? ile hormonal- metabolik hastal?klar?n ve
kalp-damar hastal?klar?n?n ortaya ç?kmas? ya da a??rla?mas? hatta ve hatta kanser
ile aras?nda do?rudan bir ili?ki oldu?u söylenebilir.
Obez ki?ilerin yemek yeme konusunda daha çabuk uyar?ld?klar?, damak tatlar?
normal insanlara nazaran daha geli?mi? oldu?u, daha geç doyduklar? ve gün
içerisinde yemek yeme konusunun kafalar?n? oldukça yorduklar?n? bilinir. Baz?
insanlarda ise bu süreç o kadar uzar ve k?s?r döngüye girer ki ” ne yesem
yar?yor, su içsem bile ?i?iyorum…” cümlesi dile pleseng olur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Genetik, metabolik, hormonal, sinirsel ve buna benzer birçok karma??k sistem
?i?manl???n olu?mas?nda önemli etken olurlar. Aile ya?ant?lar?, beslenme
al??kanl?klar?, psikolojik durumlar ve benzeri durumlar obezitenin olu?mas?nda
önemli rol oynar.

Obezite bir hastal?k oldu?u için, diyet program? uygulanarak
yok edilemez. Yeni bir beslenme al??kanl??? ile bu hastal???n giderilmesi için
ba?lang?ç say?labilir. Obezitenin de, ?eker hastal??? ya da yüksek tansiyon
gibi ya?am boyu takip edilmesi gerekir. 

?i?manl?k s?kl??? dünyada gittikçe ço?almaktad?r. Ortalama s?kl?k % 25 olarak
verilmektedir ama yüzdeye ?i?man olmay?p ideal kilosunun üzerinde olan
ki?ilerde kat?l?nca oran % 50’ye ula?maktad?r.

Yenilen besinler, vücudumuzda metabolik olaylar sonucunda yak?l?r ve bu yanma
sonucunda elde edilen ?s? ve enerji ya?am fonksiyonlar?n devam? için
kullan?l?r. Metabolizma h?z?n? vücut kendisi ayarlar, vücut az veya çok enerji
harcayabilme özelli?ine sahiptir. Ancak, harcanacak enerji miktar? vücudun
al???k oldu?u kilosunu korumaya yönelik olarak ayarlanm??t?r. Bu nedenle kilo
vermek amac?yla az kalori al?nd???nda, metabolizma h?z? dü?er ve bünye kilo
kaybetmemek için kendini korumaya çal???r. Vücudumuz, kendi al???k oldu?u
kilosunu koruma çal???r.
Diyet yap?p az yediklerini söyleyen baz? ki?iler a??r bir ?ekilde kilo
verdiklerini dile getirirler ve pek çok zaman diyet program?n? uymay? b?rakarak
diyet yapmaya son verirler. Daha sonra eskisi gibi yemeye devam edip eski
kilolar?n? h?zl? bir ?ekilde tekrar al?rlar.

Baz? çal??malarda adenovirüs 36 enfeksiyonunun tavuk ve
farelerde obeziteye neden oldu?u ileri sürülmü?tür. ?nsanlarda obez olmayan
ki?ilerde adenovirüs-36 enfeksiyonu prevalans? %5 iken obezlerde %20-30
oran?nda bulunmu?tur.
Yeni do?an bir ki?inin anne sütüyle beslenmesinin, Mamalarla beslenen ki?ilerden
obezite riskinin  daha az oldu?u
söylenir.
Çocuklukla beraber ba?lay?p her y?l ayn? miktar kilo almayla karakterize ve
30’lu ya?larda 140 kg’a kadar ula?an obezite tipine progressif hiperfajik
obezite ismi verilir.
Obezite ki?iyi her ya?ta bulabilir. Do?um kilosu obeziteyi tahminde güvenilir
de?ildir. Diabetik anneden do?anlarda obezite riski ve abdominal ya?lanma
fazlad?r. ?nfantlardan ba? çevresi küçük olanlarda obezite riskinin fazla
oldu?u ileri sürülmü?tür. Anne ve babas? a??r? kilolu çocuklar?n %80’inde, anne
ve babas?ndan birisinde a??r? kilo olanlar?n %40′?nda, anne ve babas? normal
kilolu olanlar?n %10’unda eri?kin döneminde obezite geli?me riski vard?r.
3-10 ya? aras?nda oldukça fazla kilosu bulunan çocuklar?n %50’sinde eri?kin
dönemde a??r? kilolu olma riski vard?r. Adölesan ça??nda a??r? kilolu olanlar?n
%70-80’inde ise ileri ya?ta a??r? kilo geli?mektedir. Eri?kin kad?nlar ise
gebelik, oral kontraseptif kullan?m? s?ras?nda ve menapoz döneminde kilo
al?rlar.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out