Site Loader
Rock Street, San Francisco

Nedir bu INS, k?saca arac?lar? ortadan kald?ran direk olarak ürünlerin tüketiciler taraf?ndan fiyatland?r?ld??? ve listelendirildi?i bir platform yaratmay? amaç edinmi?, perakende sektöründe deneyimli uzman bir ekip taraf?ndan olu?turulmu? harika bir proje.Özellikle Türkiye’de bu örne?i çok fazla görüyoruz. Dönem dönem domatesin fiyat? çok yüksek, biber 15tl oldu gibi haberler için pazarda esnafla konu?ulan haberler yap?l?r. Hepsinde ortak nokta biz kazanm?yoruz, arac?lar kazan?yor, üreticiyle konu?uldu?unda ayn? ?eyi onlar da söylüyor arac?lar kazan?yor.INS i?te bunun önüne geçmek için büyük süpermarketlerin hakimiyetine son vermeyi amaçlam?? bir sistemle geliyor. Siz blockchain teknolojisi kullanan bu platformda hem mobil hemde web sitesini kullanarak rahatca ve ucuza rekabet olu?turulmu? bir ortamda al??veri?inizi yapabileceksiniz.Çok büyük üreticilerle ön anla?malar haz?rlanm?? durumda. Proje gerçekten çok iyi bir ekip taraf?ndan ilerletiliyor. Türkçe çevirisini’ de ben yapt?m. Türkiyede do?al veya organik g?da diye sat?? yapan bir çok web sitesi mevcut ama bu platformlarda en önemli olan kullan?c? geri dönü?leri olmalas? ve blockchain teknolojisinin kullan?lam?yor olmas?. Ayr?ca üretici yerine bu platformlar genellikle tedarikcilerin elinde ve hakimiyetlerinde.INS sipari? alma ve teslim i?lerini kolayla?t?rarak, üreticilerin sizlere ürünlerini yay?nlamas?n?, promosyon ve tan?t?m kampanyalar? yürütmesini ve tüketicilerden gerçek geribildirim almas?na olanak veren, tüketicilerin ürünleri sipari? etmesini ve yeni ürünler için oy kullanmas?n? sa?layan merkezi olmayan bir ekosistem yarat?yor. Kendi içinde ekosistem yaratan projeleri gönülden destekliyorum.INS Platformunda, bütün üreticiler kendi ürününün fiyat?n? ve listelenmesini kontrol eder. Platform ak?ll? da??t?m merkezleri için ürün sunmak isteyen üreticilere sipari?ler isteklerini gönderir.Da??t?m merkezlerindeki profesyonel toplay?c?lar üreticilerden gelen sipari?leri al?r ve kuryelere verirler.Kuryeler mü?terilere sipari?leri teslim eder.Bu ?ekilde ekonomiye katk?s?da olacakt?r, ürün teslimatlar? için kuryelere i? ç?kacak onlar içinde yeni bir i? olana?? ve gelir kayna?? yarat?lacakt?r.En güzelide taze g?da temini için u?ra?mak zorunda olmayacaks?n?z, verece?iniz sipari? üreticilere iletilecek ve uygun fiyatl?, daha önceki tüketicilerin vermil olduklar? referanslara göre üreticinizi seçebileceksiniz.4-ecosystem.pngDaha önce yukar?da k?sacak de?indi?im gibi ekip resmen y?ld?zlar toplulu?undan olu?makta. Bir ço?u Harvard ??letme Yüksek Lisans diplomas?na sahipler ve sektörde daha önce ba?ar?l? olduklar? bir projeleri mevcut.8-roadmap.pngK?sacaINS platformunun kendi kendini de?erlendirme toplulu?u vard?r ve ürünler, geleneksel bakkal perakendecili?inden daha ucuz bir fiyata i?lem görür.INS platformu, bir tüketici web sitesi ve mobil uygulamas?, bir sipari? yerine getirme arabirimi ve bir üretici arayüzünden olu?ur.Tüketiciler daha iyi fiyatl? bir ürün sat?n alabilirler. Bakkal çevrimiçi olup s?n?rs?z seçenekler sunmaktad?r.Üreticiler / tedarikçiler için ürün fiyat?n? ve listenizi istedi?iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayr?ca pazarlaman?z? ve promosyonlar?n?z? do?rudan mü?terilerinize tan?tabilirsiniz. H?zl?, ayr?nt?l? tüketici geri bildirimi al?n.6-tokensale.pngTak?m ve Dan??manlarEkip: 35 ki?ilik bir ekibimiz var (büyük). Blok zincir teknolojisi, pazarlama ve market endüstrisi uzmanlar?.CEO, Peter Fedchenkov: Birçok ?irket be? y?ll?k yat?r?m ve i?letme tecrübesine sahiptir. Harvard MBA .Dan??manlar: Birkaç blok zincir projesinin (Wings, Blackmoon) ortak kurucular? ve Bitcoin Investment Group üyeleri var.Yat?r?mc?: Internet ?irketi Mail.ru Grubu, Sberbank ba?kan yard?mc?s?, MCX ba?kan yard?mc?s? gibi birçok yat?r?mc? var.Ortakl?k: G?da endüstrisi ?irketleri ve yat?r?m ?irketleri ile çal???yoruz.indir.jpg

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out