Site Loader
Rock Street, San Francisco

Mümbiç’te Kürt yok, yüzde 95’i Arap

“Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Araplar? oradan
kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin
Kuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlara neden ‘Zeytin
Dal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?. “13-15 ya??ndaki çocuklar?,
ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n? yay?nlayan bir
örgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an, “Zeytin bizim
inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu
zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve
böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diye konu?tu.

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadele
ediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar? kaydetti:

“Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak
kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15
ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar
yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”

“Postmodern Haçl?
Seferleri’nin yeni i?birlikçileri”

Kobani’de Ayn el Arab’da, hükümetimize s???nan yüz binlerce karde?imiz
bölge I??D’den temizlenmesine ra?men evlerine geri dönmüyor. Çünkü, belki
görünü?te I??D gitti ama oraya bir ba?ka terör örgütü çöreklendi. Bunlar
barbar, katil, h?rs?z, ?rz dü?man?. Bunlar postmodern haçl? seferinin yeni
i?birlikçileri.

Biz Afrin’de asl?nda tüm insanl???n dü?man? bir zihniyetle de mücadele
ediyoruz. Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak
kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15
ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar
yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.

Zeytin Dal? Harekât? ad? neden verildi?

Zeytin Dal? operasyonu. Zeytin bizim inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda
özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik
ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k. 

“Bizden ba?ka ‘Dur’ diyen yok”

Gerçekten terörizmle mücadeleyi ve insan haklar?n? savunanlarla, bu kavramlar?
istismar ederek kendi projelerini hayata geçirenlerin ayr?m?n? bu süreçte daha
iyi yapaca??z. Türkiye, sadece kendi s?n?rlar?n? korumakla ve 1000 y?ll?k
karde?lerine gövdesini siper etmekle kalm?yor. ?nsanl???n onurunu da
kurtar?yor. Oluk oluk kan ak?tan bu oyuna bizden ba?ka “Dur” diyenin
olmamas?n? üzüntüyle kar??l?yoruz. Biz, Zeytin Dal? operasyonuyla bölgemiz
üzerinde farkl? emelleri olan güçlerin oyununu bir kez daha bozmu? olduk.
?n?allah Mümbiç’ten ba?layarak bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu
musibetten tamamen temizleyece?iz.

“Obama bizi aldatt?”

Bak?n?z say?n Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik
harekât? vard?. Zeytinlik harekât?nda da Obama bizi aldatt?. O harekât da
Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekât?yd?. Biz üzerimize dü?eni yapt?k ama
onlar yapmad?. Mümbiç’te Kürt yoktur, yüzde 95’i Arapt?r. Hesap, orada yeniden
bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Ad?n? da Kürt devleti kokuyorlard?.
Ya orada Kürt yok ki, ayn?s?n? Kobane’de yapt?lar. Araplar? oradan kovdunuz ayn?
?ekilde teröristleri y??d?n?z. Bunlar? söyleyince rahats?z oluyor beyler.
Kusura bakmay?n, biz do?ruyu her yerde söyleyece?iz.

“ÖSO ile birlikte 7-8 ?ehidimiz var”

De?erli karde?lerim, tabii biz bu ad?mlar? atarken, kararl?l?kla bu yolda
yürümeye devam ederken, her mücadelede biliyoruz ki bunlar?n bir bedeli vard?r.
Bunlar? görece?iz. 2015’ten bu yana terörle mücadelede s?n?rlar?m?z içinde 1100
?ehit verdik. F?rat Kalkan?’nda 22 ?ehit verdik. Zeytin Dal? operasyonunda da
?ehitlerimiz, gazilerimiz. Ama ?u an özellikle ÖSO ile birlikte 7-8 ?ehidimiz
varsa, evet, tespit etti?imiz kadar?yla kar?? taraftan da 268 ki?i etkisiz hale
getirildi. Bunlar?n kökünü kaz?yaca??z. 

“Derdim, ülkemde ya?ayan 3.5 milyon Suriyelinin topraklar?na
dönmesidir”

Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok. Bizim
derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5
milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, bu insanlar?n kendi topraklar?na
dönmesidir.

Hamd olsun bizim askerimiz, polisimiz, korucular?m?z, ÖSO’daki
karde?lerimiz, her ?eyden önce ?ehadeti ?ereflerin en büyü?ü olarak gördükleri
için ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Rabbim, hayatlar?n? feda eden
?ehitlerimizin diri olduklar?n? müjdeliyor. 

Zaten öyle oldu?u zaman orada ne var? Orada iman tecellisi var. ??te orada
ölümü korkutursun, ölümden korkmazs?n. ?u anda mehmetçiklerimizi ben öyle
görüyorum. ??te bu sabah mehmetimizle yapan röportajlara bakt???m?zda; biz
Afrin’e dü?üne gidiyoruz diyorlar. Buna inanmak öyle s?radan, herkesin kâr?
de?il. Ama bizim mehmetimizin yeti?mesi elhamdülillah böyle.

Dünyada bizden ba?ka, ucunda ?ehadetin oldu?u bir mücadeleye böylesine
a?kla, sevdayla ko?an bir millet tan?mad?m, tan?m?yorum.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out