Site Loader
Rock Street, San Francisco

MHP’li Aksu, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan ba?layarak devlet ve milletin
bekas?n? tehdit eden geni? kapsaml? ve çok boyutlu bir i?gal giri?imiyle kar??
kar??ya kald???n? söyledi.

“Milli ?ttifak Komisyonu’nun MHP’li üyesi ?smail Faruk Aksu  Hedefin, “Türkiye’yi kaos girdab?na sokmak”
oldu?unu ifade etti ve “Orta Do?u’da ya?anmakta olan iç çat??malar? ülkemize
ta??yarak bir karde? kavgas? ç?karmak, en nihayet bölmek ve i?gal etmek olan
kalk??ma Türk tarihinde kar??la??lan en büyük ihanetlerdendir” dedi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

TEHL?KE GEÇMED?

Ya?anan iç ve d?? geli?melerin darbe giri?imiyle hedefine ula?amayan
mihraklar?n hasmane tutumlar?n? devam ettirmekten geri durmad???n? gösterdi?ini  vurgulayan Aksu, Türkiye’nin  ayr?ca ekonomik olarak darbo?aza sokmak
isteyen odaklar?n hedefinde oldu?una dikkat çekti. 

PLANIN B?R PARÇASI

Suriye’nin kuzeyinde olu?turulmak istenen terör koridorunun da bu plan?n
bir parças? oldu?unu kaydeden Aksu ?öyle konu?tu:
“Türkiye’yi birçok yönden kö?eye s?k??t?rmak istemektedir. Türkiye’nin bölgesel
geli?meler kar??s?nda ald??? inisiyatif bölgede egemenlik kurmak isteyen
emperyalistleri deliye döndürmekte, ta?eronlar?n? Türkiye’ye sald?rtmaktad?r.
Milliyetçi Hareket Partisi olup bitenin fark?ndad?r ve bu süreçte devletimizin
istiklal içinde istikbale ta??nmas? için mücadele etmektedir ve bu amaçla -kim
ne derse desin- elini ta??n alt?na koymaktan da çekinmemektedir. Zira, bizim
var?m?z yo?umuz Türk milleti ve Türkiye sevdas?d?r; gayemiz, Türk devletinin
bekas?n?, Türk milletinin refah?n? gözetmek, Türkiye’yi yükseltmektir.
Unutulmamal? ki Milliyetçi Hareket Partisi gecenin en zifirî an?nda bile ç?k??
yolunu gösteren millî fenerdir.”

CUMHURBA?KANLI?I S?STEM? SON FIRSAT

?smail Faruk Aksu, Ak Parti ile MHP aras?nda kurulan Milli ?ttifak’?n yeni
bir medeniyet projesi iddias?n? da ta??d???n? vurgulad?. “16 Nisan’da aziz
milletimizin onay?yla kabul edilen cumhurba?kanl??? hükûmet sistemi bu hedeflere
ula??lmas? yolunda Türkiye’nin bir üst fazda yeniden in?as? için imkân ve
f?rsat sunmaktad?r” diyen Aksu, sözlerini ?öyle tamamlad?:

“Art?k siyasi kutupla?malar, kampla?malar, içi bo? hamaset dolu siyasi
çeki?meler bir kenara b?rak?lmal?, yeni hükûmet sisteminin sa?lam temeller
üzerinde in?a edilmesine yönelik çal??malar sonuçland?r?lmal?d?r.
Cumhurba?kanl??? hükûmet sisteminin zorunlu k?ld??? uzla?ma dinamikleri
milletimizin huzur ve refah? için f?rsata dönü?türülmelidir.”

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out