Site Loader
Rock Street, San Francisco

Jocul este o activitate uman? complex?, cu o
istorie lung? ?i detaliat? a cercet?rii datând de la începutul pedagogiei
pre?colare ?i dezvolt?rii psihologie. Jocul este un termen general pentru un
num?r mare de activit??i ?i, prin urmare, trebuie în?els printr-o abordare
holistic? ?i multidisciplinar?. Numeroase studii au demonstrat importan?a
culturii jocului pentru devzoltarea ?i înv??area la copii, la fel ca ?i faptul
c? este imposibil s? separi jocul copiilor de înv??are si dezvoltare. De?i nu
exist? o defini?ie universal? pentru joc, exist? numeroase cadre teoretice care
descriu descriu acest lucru prin caracteristici comune.

 

Jocul poate fi descries ca o activitate placut?,
care necesit? activitate (fizic? ?i mental?) cu materiale ?i oameni. Jocul este
un proces voluntar ales, ce se focuseaz? pe satisfacerea intereselor ?i
nevoilor emo?ionale ale copiilor. (Duran, 2003; Gleave & Cole-Hamilton, 2012).
Datorit? capacit??ii sale de a domina altele activit??i în timpul copil?riei
timpurii, jocul a fost întotdeauna în centrul unor multitudini de abord?ri ale
educa?iei institu?ionale a copiilor pre?colari.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 Importan?a
jocului este reflectat? prin faptul c? majoritatea copiilor se joac? pentru
pl?cere ?i prin urmare le sunt satis?cute nevoile de baz?, contribuind la
dezvoltarea lor fizic?, social?, emo?ional? ?i cognitiv?. Pentru copil, joaca
reprezint? o încercare de a dep??i discrepan?a dintre abilit??ile personale ?i
modele de comportament care sunt importante pentru integrarea cu succes în
societate.  Cea mai important?
caracteristic? a jocului se afl? în poten?ialul s?u de a atrage aten?ia
copiilor asupra con?inutului specific ?i încurajeaz? implicarea lor activ?.

 

Jocul didactic reprezint? modul cel
mai proprice de a introduce în activitatea pre?colarilor asimilarea de noi
cuno?tin?e. Acesta împreuneaz? mai multe elemente (jocul cu activitatea;
elementele de joc cu sarcina didactic?), gra?ie simplit??ii ?i u?urin?ei prin
care aceast? metod? este folosit? de c?tre cadrele didcatice. Jocul didactic
faciliteaz? dezvoltarea creativit??ii pre?colarului ?i antreneaz? procesul de
asimilare, fixare ?i consolidare a cuno?tin?elor. Având un scop formativ, jocul
poate influen?a personalitatea copilului. În acest fel, copiii experimenteaz?
?i creaz? o lume a sensului lor propriu, ce contine valori si condi?ii proprice
ducând la o copil?rie frumoas?.

 

Jean Piaget considera teoria
pedagogic? a jocului ca pe un procedeu de însu?ire a înv???turii ?i a realului
la activitatea individual?, garantând pre?colarului vaste c?i de a? extinde
cuno?tin?ele. In stadiul preopera?ional ce face parte din cele patru stadii de
dezvoltare a inteligen?ei descrise de c?tre Piaget, copiii folosesc jocul
pentru a în?elege lumea ce îi înconjoar?. Cu toate acestea, copilul are înca
probleme în a vedea lucruile din diferite puncte de observare. Jocul copiilor
este caracterizat în special prin unul simbolic ?i manipulând aceste simboluri,
folosindu-le s? înlocuiasc? obiectele din via?a real?.

 

Jocul dicactic este calea prin care
se faciliteaz? trecerea de la activitatea unde predomina cel mai mult jocul, la
cea de înv??are efectiv?. Jocul didactic prezint? ca ?i caracter principal
unirea echilibrat? a principiului instructiv cu cel distractiv, garantând o
contopire între sarcina dictic? ?i ac?iunea de joc.

 

Jocurile didactice au numeroase
leg?turi: obietivele educa?ionale sunt accesate cu o mai mare lejeritate;
atmosfera din clas? este mult mai destins?, scade num?rul blocajelor
emo?ionale, copiii nu se mai simt obosi?i ?i plictisi?i.

 

Jocul didactic semnific? procedeul
de asimilare a cuno?tin?elor în care cea mai mare parte din ac?iunea didactic?
este simulat?. Psihologia jocului accentueaz? temeinic pe folosirea acestei
metode în deosebi în înv???mântul pre?colar ?i primar. Studierea sa îng?duie
cadrului didactic valorizarea celor cinci direc?ii de evoluare, a?ezate “de la grupurile mici spre grupurile tot mai
numeroase; de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile; de
la jocurile f?r? subiect spre cele cu subiect; de la ?irul de episoade
nelegate între ele spre jocul cu subiect ?i cu desf??urare sistematic?; de la
reflectarea vie?ii personale ?i a ambian?ei apropiate, la reflectarea
evenimentelor vie?ii sociale” ( Elkonin, D.B.. 1980. pag. 185).

 

Teoretic, exist? dou? puncte de
vedere asupra naturii omului ce sunt relevante pentru a accentua ideea
principal? a acestei lucr?ri de licen??: homo faber (omul ca lucr?tor) ?i homo
ludens (omul ca juc?tor) (Bergson, Henri, 2003). Natura omului cuprind aceste
dou? tr?s?turi. Fiin?a uman? este pur ?i simplu numit? muncitor, fabricant, un
me?te?ugar al orc?rui lucru care i se întâmpl?. El de?ine controlul mediului
s?u înconjur?tor ?i face din el ceea ce dore?te prin abilit??ile ?i
instrumentele sale (sim?urile). Astfel, din perspectiva copilului, pentru a se
adapta la mediul ce îl înconjoar?, acesta îl poate transforma în încercarea de
a? satisface nevoile. Pe de alt? parte, homo ludens, vede de la sine omul ca pe
o fiin?? ce are în compozi?ia sa, jocul. Acest lucru explic? de ce copiii nu
trebuie s? a?tepte ca cineva s? îi înve?e cum s? se joace. Aceste dou? aspecte
ale naturii umane sunt interconectate, deoarece în cele mai multe situa?ii
nevoia omului, social?, fizic? ?i emo?ional? este satisf?cut? prin joc.  

 

Filozofii precum Platon ?i Socrate sunt de p?rere ca exist?
leg?turi strânse între educa?ie ?i joc. (Vasile Musc?, 2003) Se presupune c?
fiecare copil este înzestrat în mod natural cu un sentiment de curiozitate ?i
va dori, prin toate mijloacele, s? satisfac? aceast? aceast? curiozitate. Prin
joc copilul devine un explorator al mediului s?u ?i începe s? descopere solu?ii
la problemele vie?ii. Socrate a demonstrat c? noile informa?ii sunt mai u?or de
în?eles ?i re?inut prin joc la copiii de vârst? pre?colar?. El credea c?
înv??area câ?tigat? prin joc ar r?mâne în memoria copilului pentru o perioad?
mai îndelungat? de timp, spre deosebire de copiii care sunt for?a?i sa înve?e,
informa?i se va pierde mult mai repede. Jocul reprezint? pentru Socrate nu doar
o activitate pe care un copil o desf??oar?, ci aceasta face parte  din natura sa. Prin urmare, activitatea
predominant? recomandat? în copil?ria timpurie trebuie s? fie orientat? c?tre
joc.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out