Site Loader
Rock Street, San Francisco

HydraFacial MD

Amerikan
Cilt Bak?m?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Güzel bir cilt için en önemlisi cilt
sa?l?d?r. Sa?l?kl? bir cilt daha bak?ml? görünmemiz sa?lar. Günümüz
ko?ullar?nda ?ehir hayat? birçok toksine maruz kalmam?za neden olur. Ozon
tabakas?n?n gittikçe incelmesine ba?l? yeryüzüne daha fazla UV ???n? ula?makta
ve cilt üzerinde daha fazla güne? hasar? olu?maktad?r. Toksinler ve güne?
hasar? bir araya geldi?inde cilt sa?l???n? kaybetmeye ba?l?yor. Buna bir de
ya?a ba?l? elastikiyet kayb? eklenince ciltte erken ya?lanma belirtileri
art?yor.

Amerikan cilt bak?m? Hydrafacial MD
yukar?da bahsi geçen cilt problemlerinin çözümüne yard?mc? olmak için 
geli?tirilmi? bir sistemdir.

HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir?

 

·        
Total
cilt bak?m?

·        
T?kal?
gözeneklerin aç?lmas?na yard?mc? olur.

·        
Siyah
noktalar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cilt
tonusunun düzenlenmesine yard?mc? olur.

·        
Sebum
dengelenmesine yard?mc? olurc

·        
Cildin
nemlendirilmesine yard?mc? olur.

·        
?nce
çizgilerin ve ince k?r???kl?klar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
elastikiyetinin art?rmas?na yard?mc? olur.

·        
Güne?
hasar? ve güne? lekelerinin azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
canland?r?lmas?na yard?mc? olur.

 

HydraFacial a?amalar?
nelerdir?

1-
Vortex-Eksfoliasyon

Cildin
ölü hücrelerden,fazla ya? salg?s?ndan ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

2-
Vortex-Peeling

Kabuklanma
olu?madan cildin ölü tabakas?n?n at?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

3-
Vortex-Ekstraksiyon

T?kal?
gözeneklerin temizlenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

4-
Vortex-Boost

Cildin
ihtiyac?na uygun solüsyonlar kullan?larak ince çizgilerin azalmas?na yard?mc?
olan ve cilt tonu düzensizliklerinin giderilmesine yard?mc? olan a?amad?r.

5-
Vortex-Fusion

Cildin
beslenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

6-
Devam Koruma

Uygulama
sonuçlar?n?n kal?c? olabilmesi için uygulamada kullan?lan ürünler ile ayn?
içeriklere sahip günlük bak?m ürünlerinin kullan?lmas? önerilir.

HydraFacial MD kaç
seans uygulan?r?

Cildin
ihtiyac?na göre 1 hafta ara ile 4-6 seans ideal bir kürdür. Sonucun
korunabilmesi için ayda bir tekrarlanmas? önerilir.

Daha
canl? ve sa?l?kl? bir cilt için de bak?m amac? ile ayda bir derinlemesine
temizlik önerilir.

HydraFacial
MD uygulamas? sonras? bak?m gerekir mi?

Hiçbir
özel bak?m gerektirmez. Hasta sosyal ya?am?na hemen dönebilir, makyaj
yapabilir.

HydraFacial
MD uygulama süresi nedir?

Uygulama
cildin ihtiyac?na göre 20-30 dakika sürmektedir.

HydraFacial
MD uygulamas? sonras?nda yan etki olu?ur mu?

HydraFacial MD uygulama esnas?nda ve
sonras?nda hiçbir yan etki olu?maz. FDA onayl? son derece güvenli bir
sistemdir. 

HydraFacial
MD neden bu kadar çok tercih ediliyor?

HydraFacial
FDA onayl? son derece güvenli, konforlu ve pratik bir yöntemdir.

HydraFacial
sistemini farkl? k?lan patentli serum iletim sistemidir. Vorteks ad?ndaki bu
teknoloji sayesinde cilt besleyicileri hijyenik bir ?ekilde cilde iletilir.
Cildin daha sa?l?kl? olmas?na yard?mc? olan HydraFacial dünyaca bilinen bir
markad?r ve alan?nda alt?n standartt?r.

Uygulamada
kullan?lan tüm ürünler titizlikle test edilerek ABD’de üretilmektedir.
Hollywood y?ld?zlar?n?n cilt bak?m tercihi olmas? ile dünya medyas?nda s?kl?kla
yer alan bu sistem birçok ödül alm??t?r. Amerika’da her y?l ‘En ?yi Cilt Yenileme
Cihaz?’ ödülünü alan HydraFacial bu y?l da ayn? ödüle lay?k görülmü?tür.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out