Site Loader

Het artikel is “How BeingBusy Can Increase Motivation and Reduce Task Completion Time” van Keith Wilcox,Juliano Laran, Andrew T. Stephen en Peter P.

Zubcsek uit 2016. 1In dit artikel wordtonderzocht of mensen die tijdens het missen van een deadline druk waren meermotivatie hebben om de taak alsnog af te ronden en minder tijd nodig hebben detaak af te ronden in vergelijking met mensen die niet druk waren ten tijde van hetmissen van de deadline. Mensen die druk waren, hebben namelijk het gevoel huntijd doeltreffend gebruikt te hebben. Dit maakt dat, al hoewel ze de deadlinehebben gemist, ze wel een ander doel (tijd doeltreffend gebruiken) behaaldhebben. Als gevolg hebben mensen die het druk hadden minder het gevoel dat zegefaald hebben toen ze de deadline miste. Ze behouden de motivatie om alsnog detaak af te ronden, wat ervoor zorgt dat ze de taak sneller afronden dan mensendie minder druk waren tijdens het missen van de deadline en mogelijk mindermotivatie hebben.

De hypothese wordt in dit artikel onderzocht in vijf studies. In de eerstestudie wordt door middel van een 2 (druk zijn of niet druk zijn) bij 2 (gemiste deadline of geen gemiste deadline) between-subjects design onderzochtof de motivatie om een taak af te ronden afneemt bij het missen van dedeadline, maar dat dit effect afgezwakt wordt wanneer mensen druk waren tentijde van het missen van de deadline. Er deden 201 participanten mee aan ditonderzoek.

In de tweede studie wordt gekeken naar hoe druk zijn en deaanwezigheid van onverwachte voorvallen motivatie beïnvloeden wanneer eendeadline wordt gemist. Ook wordt de rol vandoeltreffende tijdgebruik en situationele attributie (causaliteit, persoonlijkecontrole, stabiliteit en externe controle) onderzocht binnen het proces vanmissen van een deadline. Aan deze studie deden 178 participanten mee.

In dederde studie wordt gekeken wat het effect is van het druk zijn ten tijde vanhet missen van de deadline op het afronden van de taak in de nabije toekomst.Aan dit onderzoek deden 247 participanten mee. De vierde studie bestaatuit vier sessies in een drie week periode waaraan 89 participanten meededen.

Indeze studie wordt echt gedrag gemanipuleerd en geobserveerd om te demonstreren dat mensendie drukker zijn de taak in minder tijd afronden. In de laatste studie werdenvan een populaire taakmanagement applicatie 586.808 taken van 28.806 gebruikersgeanalyseerd. Ook hier werd gekeken naar hoe druk zijn de tijd die nodig is omde taak af te ronden na het missen van de deadline beïnvloedt.

In de eerste, tweede enderde studie komt naar voren dat mensen die vonden dat ze druk zijn ten tijdevan het missen van de deadline meer gemotiveerd zijn om de taak af te ronden.Daarnaast hebben mensen die druk zijn vaker het gevoel dat ze hun tijddoeltreffend gebruikt hadden. In de tweede studie komt daarnaast naar voren datmensen die druk zijn vaker een deadline missen door onverwachte voorvallen.

Ditsuggereert dat de onverwachte voorvallen enige rol spelen in het rol. Echter ishet effect van druk zijn op de motivatie het hoogst wanneer er geen sprake isvan onverwachte voorvallen. In de derde studie wordt aangetoond datparticipanten die druk waren niet alleen meer motivatie hebben wanneer ze eendeadline hadden gemist maar ook vaker de taak afronden in de nabije toekomst.

Uit de resultaten van de vierde studie is te zien dat participanten die hetdruk hadden tijdens het missen van de deadline minder tijd nodig hadden om detaak af te ronden dan de mensen die minder druk waren. In de vijfde studiewordt aangetoond dat het missen van een deadline ertoe kan leiden dat ze erlanger over doen om de taak af te ronden maar dat het druk zijn ten tijde vanhet missen van de deadline dit effect vermindert. Evaluatie Het artikel is duidelijkopgezet. Met vijf studies wordt stap voor stap de hypothese onderzocht enworden ook eventuele beperkingen van bijvoorbeeld de eerste studie ontkracht inde andere studies. In het onderzoek worden beperkingen benoemd en besproken hoeer hier mee omgegaan is. In het onderzoek mis ik soms dat ze de grenzenopzoeken van hun hypothese. Zo vraag ik me af wanneer mensen te druk zijn omgemotiveerder te zijn dan mensen die niet druk waren tijdens het missen van dedeadline.

Ook kan ik in het onderzoek niet goed terugvinden over wat voor takenhet gaat en of alle participanten in dezelfde studie ook dezelfde soort gelijketaken beschrijven. Daarnaast wordt er niet benoemd hoeveel waarde er aan detaak en deadline door de participant wordt aangeschreven. Ook haal ik niet zogoed uit het onderzoek wanneer iemand druk is of niet druk is. In alle studies lijken zerekening gehouden te hebben met het afvallen van participanten omdat zemogelijk geen taak kunnen bedenken. Waardoor ze nog steeds genoeg mensen hebbenom een significant resultaat aan te tonen. Alsalternatieve verklaring wordt zelf in het verslag aangegeven dat productievemensen zijn mogelijk beter in het omgaan met falen waardoor ze gemotiveerdkunnen blijven bij het missen van een deadline.

Ook zou een alternatieveverklaring kunnen zijn dat mensen die druk zijn meer waarde hechten aan hetbehalen van taken en daarbij nog gemotiveerder zijn om na een gemiste deadlinede opdracht af te ronden. Ten slotte zou kunnen bijdragen dat mensen die drukzijn meer in een flow zijn van handelen en dus sneller een taak aanpakken enafronden. 1Wilcox, K.

, Laran, J., Stephen, A. T., & Zubcsek, P. P. (2016). How beingbusy can increase motivation and reduce task completion time.

Journal Of Personality And SocialPsychology, 110(3), 371-384. doi:10.1037/pspa0000045

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out