Site Loader
Rock Street, San Francisco

Gençleri böyle zehirliyor

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsan
Eliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?n
önünden resmi geçit yaparlard?. Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. Evliya
Çelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.

“?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?
bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve
özgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti
de olamaz” yan?t?n? verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel,
Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an Eliaç?k,
“?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?n dinî
kanaate göre, geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? da lanetlenmeleri
gerekti?i yönündedir. Bu do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?nda d??lanan ?ey
bask?, zulüm ve zorbal?kt?r. Kavmin zenginlikten ??marm?? ileri gelenleri,
kendi cinsel e?ilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorla
dayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’
ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p götürüyorlard?. Bu
nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen misafirleri bize ver
dediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma
k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?, zulüm ve
zorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?n
yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer ve
yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefret
söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özel
halleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?it
görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,
?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”

Eliaç?k’?n aç?klamalar?ndan baz? sat?rba?lar? ?öyle:

Cinsiyetçi bir nefret söyleminin olu?mas?na neden oluyor. Halbuki “ki?inin
cinsiyeti, cinsel tercihi bizi ilgilendirmez, kendi özelidir. Özel hayat?
tecessüs edemeyiz, önemli olan ki?inin insanlara, kom?usuna, çevreye, do?aya,
canl?lara, hayvanlara vs. nas?l davrand???d?r. Allah da bunlara bakar” ?eklinde
bir inanç ve kültür olu?sa bu sorunlar a??l?r. Bunu üretecek olan da paradoksal
bir ?ekilde yine dinî kültürdür.

Bir müslüman LGBT? haklar?n? savunabilir
mi?

Savunabilir tabi. LGBT? haklar? insan haklar?ndan ba??ms?z de?ildir onun bir
parças?d?r. LGBT? haklar?n? savunmak LGBT? olmak demek de?ildir. Mesela ben
LGBT? birey de?ilim ama LGBT? haklar?n? savunuyorum.

Evlilik e?itli?i “e?cinsel evlilik”
hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Bu da ki?ilerin kendi özel hayatlar? ve tercihleriyle ilgilidir.
Ba?kalar?na dayatmad?klar? ve kendileri gibi olmayanlar? ötekile?tirmedikleri
sürece sorun yok. Özel hayat?n dokunulmazl???na girer. Böyle bir durum
kar??s?nda devlet bununla ilgili hukuk, din de f?k?h üretmek durumunda. B?rak?n
hukuk ve f?k?h üretmeyi üzerinde konu?am?yorlar bile. Zihnen özgür ve rahat
de?iller. Sorunlu, kompleksi ve bask? alt?ndalar. Osmanl? da bile zenne
(e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?n önünden resmi geçit yaparlard?.
Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde
anlat?r.

Genel ahlak ad? alt?nda LGBT? bireylerine yönelik konulan yasaklar ve engeller
konusundaki görü?leriniz nelerdir?

Genel ahlak dedi?imiz ?ey nedir? Evrensel suçlard?r; Öldürmek, çalmak,
iftira, tecavüz, rü?vet, bask?, zulüm, zorbal?k… Bunlar?n hepsi Kur’an’da
kebair (büyük günahlar) olarak yasakt?r. Genel ahlak bu. Bunlar? kim yaparsa
yaps?n engel olunmal? hatta cezaland?r?lmal?d?r. Kur’an’da dört ?eyin cezas?
var; Katillik, h?rs?zl?k, iftira ve zina/tecavüz. Bunlar?n hepsi de insan
haklar? ile ilgilidir. Ama mesela namaz, oruç, hac, ba?örtüsü bunlar?n cezas? yok.
Ki?inin kendi özeline b?rak?lm??, hatta içkinin bile cezas? yok zira içki içmek
de?il; sarho? olmak haram. Bugün bile sarho? halde dünyan?n hiçbir yerinde
trafi?e ç?kamazs?n?z.

Ailenizin bir ferdinin LGBT? bireyi
oldu?unu varsayarsak bu konudaki tutum ve davran??lar?n?z ne yönde olurdu?

Yukar?da dedi?im gibi LGBT? olmay? tamamen ki?inin özel hayat? olarak
gördü?ümden kendi cinsiyet, kimlik ve e?ilimlerimi ona dayatmazd?m. Bir ?ey
olmaya zorlamazd?m, zorbal??a u?ruyorsa yan?nda olurdum. Kendime yap?lmas?n?
istemedi?im bir ?eyi ba?kas?na yapmazd?m. Ahlak?n evrensel ilkesi budur.
Kur’an’da ?öyle denir: Kimsenin yükü kimseye yüklenmez.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out