Site Loader
Rock Street, San Francisco

FETÖ örgütünün ‘Alevi imam?’ oldu?u iddia edilen Nuri Gündo?an’?n tutukland??? aç?kland?.’Alevi imam?’ Nuri Gündo?an ‘silahl? terör örgütü üyesi’ olmak suçundan tutukland?.Fetullahç? Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soru?turma kapsam?nda, örgütün “Alevi imam?” oldu?u iddia edilen Nuri Gündo?an’?n geçen günlerde tutukland??? ö?renildi.Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? kaynaklar?ndan al?nan bilgiye göre, geçen haftalarda gözalt?na al?nan Gündo?an, Kurban Bayram? öncesinde savc?l?k ve nöbetçi sulh ceza hakimli?i sorgular?ndan sonra, “silahl? terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutukland?.FETÖ’nün “Alevi imam?” oldu?u iddia edilen Gündo?an’?n, ifadelerinde, “e?itim gören k?z?n?n yan?na ABD’ye gitti?inde, iki defa Fetullah Gülen ile görü?tü?ünü” aktard??? ö?renildi.”FETÖ/PDY çat? davas?” ile KPSS sorular?n?n s?zd?r?lmas?na ili?kin davan?n san??? olan ve “örgütün akademik yap?lanmas?ndan sorumlu imam” oldu?u belirtilen eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ?erif Ali Tekalan ile “FETÖ çat? davas?” san??? olan ve örgütün “Asya imam?” olarak faaliyet yürüttü?ü ifade edilen Muammer Türky?lmaz’? tan?d???n? anlatan Gündo?an, “FETÖ/PDY çat? davas?” iddianamesinde örgütün “sa?l?k hizmetlerinden sorumlu imam?” olarak faaliyet yürüttü?ü ve Fetullah Gülen’in doktorlu?unu yapt??? bildirilen Tuncay Deliba??’n?n ise “aile doktorlar?” oldu?unu söyledi.Gündo?an’?n, sorgusunda, 17-25 Aral?k’tan sonra örgütle irtibat?n? kopard???n? savundu?u kaydedildi.”FETÖ/PDY çat? davas?” iddianamesine, daha önce örgütte yer alan ancak sonra ayr?lan Nurettin Veren’in, “Nuri Gündo?an’?n Alevilerle temas kurmak için Tunceli’ye gidip orada kald???n? bildi?i” yönündeki beyan? aktar?lm??t?.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out