Site Loader

DEL 1 Oppgave 1. Hva menes med atjeger-og sankersamfunn er egalitære samfunn?Får over 10 000 år siden fant vi mange jeger- ogsankersamfunn.  Vi finner også dissesamfunnene finner vi også i dag, for eksempel i Brasil og på Ny-Guinea. Dettevar samfunn som var veldig vanlig. Mennesker levde som nomader, jaktet ettermat hele tiden.

De holdt sammen i små grupper ved hjelp av familiebånd. Ordet egalitærbetyr likhet, utjevning. Og dette ble jeger-og sankersamfunnet ofte beskrevetsom. Fordi det de var minimal ulikhet mellom de gruppene når det kommer tilmakt og privilegier. Det var ingen som fikk mer enn andre, de delte på de mesteog det var ikke bare én som satt øverst på maktstigen som skulle ha mer enn deandre. Det henger sammen med at de varselvbergingssamfunn. Det vil si at de jaktet og sanket de de selv trengte,slik at det ikke ble noe overskudd til en overklasse av mektige og rike kunneutvikle seg.

Det var en viss arbeidsfordeling i familiene, mennene var oftejegere og damene sankere.  Oppgave 2.Forklar begrepet kapitalisme. Karl Marx, som var medlem av klassesamfunnet. Han menteat kapitalismen var det økonomiske systemet der borgerskapet hadde eiendomsrettog råderett over produksjonsmidlene.

Med andre ord var kapitalismen etøkonomisk system hvor produksjonsmidler og formue var privateid. Produksjonsmidlenei det kapitalistiske systemet var råmaterialer, redskaper, arbeidskraft ogmaskiner. De viktigste produksjonsmidlene til kapitalistene var råmaterialer ogmaskiner. Mens i det føydale bondesamfunnet var jord det viktigsteproduksjonsmidlet. Det er ulike typer av kapitalisme, vi harhandelskapitalisme. Denne utviklet seg i Europa og går ut på å organisere denkapitalkrevende handelen med nyoppdagede verdensdeler.Industrikapitalisme er også en type kapitalisme.

Det somer grunnlaget for denne typen av kapitalisme er sterke kapitalkrevendehjelpemidler for vareproduksjon.En annen type kapitalisme er finanskapitalisme.Finanskapitalismen oppsto på slutten av 1800-tallet, og det som skjedde var atbanker og andre finansforetak fikk en fremskutt stilling i kontrollen avproduksjonsforetak i mange land.Monopolkapitalisme er en av de siste typene forkapitalisme, denne typen går ut på at bransjer har gått et lite antallstorforetak eller sammenslutninger med konkurranseregulerende formål.

Den siste typen for kapitalisme er statskapitalisme,denne typen går ut på at staten kjøper opp eller overtar et produksjonsforetakeller grunnlegger ny produksjon.      Oppgave 3.Gjør rede for primær, -sekundær ogtertiærnæringene.

Gi eksempler på yrker i dem.Primær betyr“første“ på latin. Og det som var hovedpoenget til primærnæringene var å utvinnenaturressursene. Primærnæringer ble derfor et fellesnavn på næringer somfremstiller råvarer. Noen eksempler på primærnæringer kan være jordbruk, fiskog fangst, skogbruk.Sekundær betyrda “andre“ på latin. Det industrielle samfunnet kom og verden bleteknologisert og rasjonalisert. Derfor ble sekundærnæringene dominerende.

Sekundærnæringer er de varene som blir helt eller delvis produsert ved åbearbeide råvarer fra skog- jordbruk. Sekundærnæringer er en betegnelse påindustri.Tertiær betyr“tredje“ på latin. Nå har vi kommet inn i det postindustrielle samfunnet. Detbetyr at det er informasjonen som er blitt den avgjørende ressursen.

Ogtertiærnæringene ble dominerende. Tertiærnæringer er bedrifter som produserervarer. Eksempler på dette kan være skoler, sykehus og politi.Dissebetegnelse er en måte å dele inn næringslivet på, og hvilke stadier denevolusjonære utvikler de tilhører. Oppgave 4.Hva menes med privat sektor og offentligsektor?Det som menesmed privat sektor er at det er en betegnelse for den delen avblandingsøkonomien som ikke er under direkte kontroll av myndighetene.

  Den private sektoren består av for det mesteav selskaper. Den private sektor blir drevet av aksjonærer men ogsåetterspørsel og tilbud. Den private sektoren er bedrifter som er eid avenkeltpersoner eller som er eid av aksjeselskap.

Vi kan finne eksempler pådette når det er snakk om treningssentre. For eksempler Elixia, dette selskapeter organisert av aksjeselskap. Diplom-Is er også en stor privat bedrift iNorge.Offentligsektor kan deles inn i to deler.1)     Offentlig sektor er den virksomheten som skalsørge for felles oppgaver og forvalte verdier i samfunnet.2)     Offentlig sektor er også produksjon avfellestjenester som finansieres av skatter og avgifter.

     

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out