Site Loader
Rock Street, San Francisco

DEL 1

 

Oppgave 1.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hva menes med at
jeger-og sankersamfunn er egalitære samfunn?

Får over 10 000 år siden fant vi mange jeger- og
sankersamfunn.  Vi finner også disse
samfunnene finner vi også i dag, for eksempel i Brasil og på Ny-Guinea. Dette
var samfunn som var veldig vanlig. Mennesker levde som nomader, jaktet etter
mat hele tiden. De holdt sammen i små grupper ved hjelp av familiebånd. Ordet egalitær
betyr likhet, utjevning. Og dette ble jeger-og sankersamfunnet ofte beskrevet
som. Fordi det de var minimal ulikhet mellom de gruppene når det kommer til
makt og privilegier. Det var ingen som fikk mer enn andre, de delte på de meste
og det var ikke bare én som satt øverst på maktstigen som skulle ha mer enn de
andre. Det henger sammen med at de var
selvbergingssamfunn. Det vil si at de jaktet og sanket de de selv trengte,
slik at det ikke ble noe overskudd til en overklasse av mektige og rike kunne
utvikle seg. Det var en viss arbeidsfordeling i familiene, mennene var ofte
jegere og damene sankere.

 

Oppgave 2.

Forklar begrepet kapitalisme.

 

Karl Marx, som var medlem av klassesamfunnet. Han mente
at kapitalismen var det økonomiske systemet der borgerskapet hadde eiendomsrett
og råderett over produksjonsmidlene. Med andre ord var kapitalismen et
økonomisk system hvor produksjonsmidler og formue var privateid. Produksjonsmidlene
i det kapitalistiske systemet var råmaterialer, redskaper, arbeidskraft og
maskiner. De viktigste produksjonsmidlene til kapitalistene var råmaterialer og
maskiner. Mens i det føydale bondesamfunnet var jord det viktigste
produksjonsmidlet.

Det er ulike typer av kapitalisme, vi har
handelskapitalisme. Denne utviklet seg i Europa og går ut på å organisere den
kapitalkrevende handelen med nyoppdagede verdensdeler.

Industrikapitalisme er også en type kapitalisme. Det som
er grunnlaget for denne typen av kapitalisme er sterke kapitalkrevende
hjelpemidler for vareproduksjon.

En annen type kapitalisme er finanskapitalisme.
Finanskapitalismen oppsto på slutten av 1800-tallet, og det som skjedde var at
banker og andre finansforetak fikk en fremskutt stilling i kontrollen av
produksjonsforetak i mange land.

Monopolkapitalisme er en av de siste typene for
kapitalisme, denne typen går ut på at bransjer har gått et lite antall
storforetak eller sammenslutninger med konkurranseregulerende formål.

Den siste typen for kapitalisme er statskapitalisme,
denne typen går ut på at staten kjøper opp eller overtar et produksjonsforetak
eller grunnlegger ny produksjon.

 

 

 

 

 

 

Oppgave 3.

Gjør rede for primær, -sekundær og
tertiærnæringene. Gi eksempler på yrker i dem.

Primær betyr
“første“ på latin. Og det som var hovedpoenget til primærnæringene var å utvinne
naturressursene. Primærnæringer ble derfor et fellesnavn på næringer som
fremstiller råvarer. Noen eksempler på primærnæringer kan være jordbruk, fisk
og fangst, skogbruk.

Sekundær betyr
da “andre“ på latin. Det industrielle samfunnet kom og verden ble
teknologisert og rasjonalisert. Derfor ble sekundærnæringene dominerende.
Sekundærnæringer er de varene som blir helt eller delvis produsert ved å
bearbeide råvarer fra skog- jordbruk. Sekundærnæringer er en betegnelse på
industri.

Tertiær betyr
“tredje“ på latin. Nå har vi kommet inn i det postindustrielle samfunnet. Det
betyr at det er informasjonen som er blitt den avgjørende ressursen. Og
tertiærnæringene ble dominerende. Tertiærnæringer er bedrifter som produserer
varer. Eksempler på dette kan være skoler, sykehus og politi.

Disse
betegnelse er en måte å dele inn næringslivet på, og hvilke stadier den
evolusjonære utvikler de tilhører.

 

Oppgave 4.

Hva menes med privat sektor og offentlig
sektor?

Det som menes
med privat sektor er at det er en betegnelse for den delen av
blandingsøkonomien som ikke er under direkte kontroll av myndighetene.  Den private sektoren består av for det meste
av selskaper. Den private sektor blir drevet av aksjonærer men også
etterspørsel og tilbud. Den private sektoren er bedrifter som er eid av
enkeltpersoner eller som er eid av aksjeselskap. Vi kan finne eksempler på
dette når det er snakk om treningssentre. For eksempler Elixia, dette selskapet
er organisert av aksjeselskap. Diplom-Is er også en stor privat bedrift i
Norge.

Offentlig
sektor kan deles inn i to deler.

1)     
Offentlig sektor er den virksomheten som skal
sørge for felles oppgaver og forvalte verdier i samfunnet.

2)     
Offentlig sektor er også produksjon av
fellestjenester som finansieres av skatter og avgifter.

 

 

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out