Site Loader
Rock Street, San Francisco

Cumhuriyet Halk Partisi ?stanbul ?l Ba?kanl??? görevini Cemal Canpolat’tan devralan
Canan Kaftanc?o?lu hakk?nda ç?kan ele?tirilere yan?t verdi.

Daha önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slogan?n? ele?tiren ve HDP
ile sözde Ermeni soyk?r?m?n? savunan Canan Kaftanc?o?lu, ?stanbul ?l Ba?kan?
seçilmesinin ard?ndan gelen tepkiler üzerine bas?n aç?klamas? yaparak görevi
devrald?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kaftanc?o?lu yapt??? aç?klamada Selahattin Demirta?’a selam gönderdi, Ermeni
soyk?r?m? yürüyü?üne kat?ld???n? kabul etti, “Mustafa Kemal’in
askerleriyiz” slogan?n? “militarist” buldu?unu söyledi.

Kaftanc?o?lu, CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???nda düzenledi?i aç?klamada ?unlar?
söyledi:

?u resmi kar??n?za getirmekten utanç duyuyorum. Benim durdu?um ve yapt???m
siyasi mücadele kimlerin ne yedi?ine, ne içti?ine, ne inand???na de?il,
insanlar?n hak ve özgürlükler çerçevesiyle ilgilidir. Burada benim e?im
taraf?ndan payla??lm?? bir foto?raf var. Söylemeyi ay?p sayarak, bana bunlar?
söylemeye itenlere utanarak… Bu foto?rafa biraz dikkat ederseniz. B?çak ve
çatal?n kar?? tarafta oldu?u görülür. Bunu ay?p say?yorum. Bunun AKP genel ba?kan?
taraf?ndan hedef gösterilmesi ayr?mc? politikalar?n geldi?i noktay? gösteriyor.
Bu payla??m yerlidir, yersizdir, tart???l?r. Askerlerimize yedirilen at etiyle
daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazd?k. Ben e?imin sadece kul
hakk? yemesine izin vermem.

‘DEM?RTA?’A SELAM GÖNDERD?’

(Ta? atan kad?n foto?raf? hakk?nda) Benim için en güzel yan? benim yar? ya??mda
birine benzetilmi? olmak. Bu ki?i kimdir nedir bilmiyorum, bu ki?inin bu kadar
te?hir edilerek haklar?n?n gasp edildi?inin alt?n? çizmek istiyorum.

Halk?n iradesi ile seçilmi? Selahattin Demirta?’a selam söylüyorum.

Gezi ile ilgili olarak söyledi?im her ?eyin arkas?nday?m.

FETÖ DARBE G?R???M? HAKKINDA SÖZLER?N?
SAVUNDU

Al?n size nur gibi ma?duriyet demi?im, yalan m? söylemi?im arkada?lar?
Kendileri demediler mi “Bu darbe bizim için Allah’?n lütfu” diye.
Hepimiz birlikte ya?am?yor muyuz OHAL’i.

‘MUSTAFA KEMAL’?N ASKERLER?Y?Z’
SLOGANI M?L?TAR?ST

Ben Mustafa Kemal’in
de?erlerini ya?am?? ve özümsemi? biri olark hiçbir zaman ‘Ben Atatürkçüyüm, ben
solcuyum’ gibi kendimi tan?mlamad?m. Benim hekim olarak insan haklar?
savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini militer buldu?umu
söyledim ancak Mustafa Kemal’in yolda?? oldu?umuzu söyledim.”

Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla ilgili payla??mlar?n? da savunan Kaftanc?o?lu,
sözde soyk?r?m anmas?na kat?ld???n? belirterek, “Ermeni soyk?r?m? vard?r”
diyenin de “Soyk?r?m yoktur” diyenin de büyük ac?y? görmedi?ini, hep birlikte
tek vücut olunmas? gerekti?ini savundu. Kaftanc?o?lu, “Bu i?ler
tarihçilerin i?idir” dedi.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out