Site Loader
Rock Street, San Francisco

Çin aile birle?imi vizesi
uzun süreli Q1 ve k?sa süreli Q2 olmak üzere 2 kategoriden olu?maktad?r. Çin Q1
vizesi ve Q2 vizesi aile birle?imi için ba?vurulan bir vize tipidir. Aile
bütünlü?ünü korumak için Çin’de ikamet etmek isteyen Çin vatanda?? aile
bireylerine ve Çin’de süresiz olarak oturma hakk?na sahip yabanc? uyruklu
?ah?slar?n aile bireylerine oldu?u kadar, çocuklar?n?n da uzun süreli
ikametleri için verilen bir vizedir.

Uzun süreli Çin Q1 aile
birle?imi vizesi ve k?sa süreli Çin Q2 aile birle?imi vizesi için gerekli olan
evraklar duruma göre de?i?iklik göstermektedir. Güncel olmayan evraklarla
yap?lan vize ba?vuru i?lemi gerçekle?tirilmemektedir. Çin uzun süreli Q1 vizesi
aile birle?imi vizesi ayn? zamanda Çin’de oturma amac?yla verilen bir vize
türüdür. Çin’de süresiz oturma izni olan yabanc? kökenlilerin aile fertleri,
örne?in; e?, anne baba, çocuklar?n e?leri, karde?leri, anneanne babaanne, dede,
torun gibi. Çin Halk Cumhuriyeti’ne giri?inden ard?ndan 30 gün içinde ikamet
için ba?vurusu yap?lmas? gereklidir. Evlatl?k olarak al?nan ki?inin vize
ba?vuru i?lemi Çin’e giri?in yap?lmas?n?n ard?ndan 30 gün içerisinde
yap?lmal?d?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Çin Q1 uzun süreli aile vizesi için Çin’e seyahat etmeyi
planlayan ki?iler içi gereken evrak listesi ?u ?ekildedir:

Çin’de ya?amakta olan Çin vatanda?? veya
Çin’de oturma hakk?na sahip olan yabanc? uyruklu vatanda??n göndermi? oldu?u
davetiye. Ayr?ca davetiyenin üzerinde ?unlar?n belirtilmesi gereklidir.

Davet edilen ki?inin bilgileri. Ad,
soyad, cinsiyet, do?um tarihi.

Davet edilen ki?inin seyahatine ili?kin
bilgiler. Çin’e gidi? nedeni, ülkeye giri? tarihi, Çin’deki adresi, kalma
süresi, davet eden ki?iyle yak?nl?k derecesi.

Davet eden ki?inin bilgileri: Davet eden
ki?inin, ad?, soyad?, telefonu, adresi, imzas?.

Davet
eden ki?inin Çin nüfus cüzdan?n?n fotokopisi ya da yabanc? uyruklu vatanda??n
pasaport, ikamet belgesinin fotokopisi.

 

Ba?vuru
sahibi ile davet eden ki?inin akrabal?k ili?kisini gösteren belgenin (evlilik
cüzdan?, do?um belgesi, emniyet kurumundan al?nan akrabal??? gösteren belge ya
da noterden tasdikli evrak) asl? ve fotokopisi.

Vize ba?vuru sahibinin
savc?l?ktan alaca?? sab?ka kayd?n?n asl?.

Ba?vuru sahibinin en
az 5000 Türk liras? olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduat?.

Çocuklar?n?n uzun süreli
olmak üzere Çin’deki aile ve yak?nlar?na verilmesi amac?yla ikamet almak
isteyen ki?ilerin vize ba?vurusunda ibraz etmeleri gereken evraklar ?unlard?r:

Çin’in di?er ülkelerdeki Büyükelçilik ya
da Ba?konsolosluklar? taraf?ndan verilmi? olan çocuk bak?m? için tasdik belgesi
ya da bulundu?u ülke veya Çin’deki noterde tasdik ettirilmi? çocuk bak?m? için
vekaletname.

Vekalet veren ?ahs?n pasaportunun asl?,
fotokopisi. Çocu?un bak?m?n? üstlenecek ki?iyle akrabal?k ili?kisini gösteren
belge.

 

Çocu?un bak?m?n?
üstlendi?ini kabul eden ki?inin gönderdi?i çocuk bak?m? kabul yaz?s? ve nüfus
cüzdan?n?n fotokopisi.

Çin’deki aile ve
yak?nlar?na çocuklar?n?n bak?m?n? teslim etmek isteyen anne baban?n veya
taraflardan birinin Çin vatanda?? olmas? durumunda çocu?un do?umu esnas?nda Çin
vatanda?? olan anne ve baban?n Çin s?n?rlar? d??ar?s?nda sürekli olarak
ikametini gösteren belgenin fotokopisi.

Dikkat edilmesi
gereken hususlar; ilgili ?ah?slar?n Çin s?n?rlar?na giril yapmalar?ndan 30 gün
içerisinde ikamet edecekleri yerde bulunan ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk
Hükümet Emniyet Müdürlü?ü Hudut Giri? ve Ç?k?? ?dare ?ubesi’ne ikamet belgesi
almak için ba?vuru yapmalar? gerekmektedir.

Q1 Vizesi nedir nas?l
al?n?r?

Çin Q2 vizesi, k?sa süreli
180 günden az olmak ko?uluyla seyahat amaçl? ziyaret için verilmekte olan bir
vize tipidir. Çin’de ikameti olan Çin vatanda?lar?n?n akrabalar? ve Çin’de
süresiz oturma hakk? olan yabanc? uyruklu ki?ilerin akrabalar? için verilen
vizedir.

Q2 Vizesi gerekli evraklar

Çin’de ikameti bulunan Çin vatanda?? ya da Çin’de
süresiz olarak ikameti olan yabanc? uyruklu ki?i taraf?ndan gönderilen davetiye
ve davetiyenin üzerinde ?u bilgilerin yer almas? gerekmektedir.

Davet edilen ki?inin bilgileri, ad?, soyad?,
cinsiyeti ve do?um tarihi.

Davet edilen ki?inin
seyahatine ili?kin bilgiler. Çin’e ziyaret nedeni, gidi? dönü? tarihi, Çin’de
ziyarette bulunaca?? yer ve davet eden ?ah?sla yak?nl?k durumu, masraflar?n
nas?l kar??lanaca??na dair belgeler.

Davet eden ki?inin
bilgileri. Davet edenin ad?, soyad?, telefonu, adresi ve imzas?.

Davet eden ki?inin Çin
nüfus cüzdan?n?n fotokopisi ya da yabanc? uyruklu ?ahs?n pasaportu ve oturma
izninin belgesinin fotokopisi.

Ba?vuru yapan ki?iyle
davet eden ki?inin aras?ndaki akrabal?k ili?kisini gösteren belge.

Vize ba?vuru sahibinin
savc?l?ktan alaca?? sab?ka kayd?n?n asl?.

En az 5000 Türk liras?
olmak üzere banka hesab? ya da banka hesab? mevduat?.

Çin Halk Cumhuriyeti
vize yönetmeli?ince yap?lacak tüm vize ba?vurular?nda parmak izi verilmesi
zorunludur. Ancak a?a??da belirtilen ki?iler parmak izinden muaft?rlar.

14 ya??ndan küçük ve
70 ya??ndan büyük olanlar.

Hizmet, hususi ve
diplomatik pasaport sahipleri.

5 sene içerisinde
ba?vuru yapt??? temsilcilikte parmak izi verenler.

Parmak izi al?nmayacak özel durumda olan bedensel
engelli ki?iler.

 

Çin Halk
Cumhuriyeti Büyükelçili?i/Konsoloslu?u direkt olarak yap?lacak Q1 ve Q2 aile
birle?imi vizesi ba?vurular?n? kabul etmemektedir. Vize ba?vurular? için
yetkili acenteler arac?l???yla vize ba?vuru i?leminde bulunulurken eksiksiz ve
do?ru ?ekilde beyan edilen evraklarla birlikte aile birle?imi vizesi
al?nabilmektedir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out