Site Loader

Botoks nas?l bir etkiye sahiptir?Y?llarca kulland???m?z mimikler sonucu kaslar, zamanla deride gözle görülen çizgi ve k?r???kl?klara sebep olur. Kasa hareketini yapt?ran, sinir ucundan kasa geçen asetil kolin adl? maddedir.

Botox , Asetil kolinin kaslar? geçi?ini engeller ve belirli bir süre için kas hareketlerini s?n?rlar. Botoks hareketlerini k?s?tlamak istedi?imiz kas grubuna enjekte edilir. Böylelikle kaslar gev?er, bu bölgedeki k?r???kl?klar k?sa süre içinde kaybolur.

Botoks ile daha dinlenmi? ve genç bir görünüme kavu?ulur. Botoks i?leminin ard?ndan kaslar daha az hareket eder, al?n daha düz ve parlak gözükür, uygulanan bölgedeki ince k?r???kl?klar?n görünümü azal?r. Üçüncü aydan itibaren botoksun bu etkisi azal?r ve kaslar yava? yava? eski haline döner. Tekrarlayan botoks uygulamalar?yla, zamanla daha uzun süreli etkiye sahip olunarak özellikle yüzün üst k?sm?ndaki ya?lanma ciddi olarak yava?lat?labilir. Ayr?ca al?na yap?lan botox enjeksiyonunun migren a?r?lar?na iyi geldi?i de bilinmektedir. Botox’un etki süresi ya?a, ya?am tarz?na, metabolizma h?z?na, kullan?lan ilaçlara ve kaslar? kullanma al??kanl?klar?na ba?l? olarak de?i?iklik göstermektedir.Botoks hangi bölgelere uygulan?r?Ka? aras?Al?n bölgesiYüz çevresiKaz ayaklar?Burun üzeri tav?an çizgileriDi? s?kma tedavisiGummy smile (di? etinin görünmesi)Barkod (sigara) çizgileriA??r? terlemeyi önlemek için koltuk altlar?El içi ve ayak taban? terlemesiBotoks enjeksiyonunun yan etkileri var m?d?r?Botoks’ un yan etkisi yok denecek kadar az ve geçicidir.

Hafif bir ba? a?r?s? ve enjeksiyona ba?l? noktasal morarmalar görülebilir.Kimlere botoks uygulanmaz?Hamileler ve emziren annelerNöromüsküler hastal??? olanlarKanama bozuklu?u olanlarUygulama bölgesinde aktif enfeksiyonu olanlar

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out