Site Loader
Rock Street, San Francisco

Bilim adamlar?
önümüzdeki 2020-2030 aras?nda dünyada beklenen mini buzul ça? dönemini küresel
?s?nmaya kar?? çözüm olarak görüyor.

?ngiltere Northumbria Üniversitesi’nde matematik profesörlü?ü
yapan Valentina Zharkova ve ekibi, matematik hesaplamalar?na göre güne?teki
manyetik dalgalar?n?n azalmas?yla 2021-50 y?llar?nda hava s?cakl?klar?nda ciddi
bir dü?ü?ün ya?anabilece?ini ifade ettiler. Bu sürecinde 1600 ve 1700’lü y?llar
da ya?anan mini buzul devrine benzeyece?i tahmin ediliyor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) Meteoroloji
Mühendisleri Odas? Ba?kan? Ahmet Köse AA’ya verdi?i mülakatta; dünyadaki
küresel ?s?nman?n gittikçe artt???ndan ve bu durumun buzullar? eritti?ini ifade
etti. Yurt genelinde ya?anan f?rt?nalar?n, ?iddetli ya?murlar?n, rüzgarlar?n
h?zlar?n?n artmas? bozulan küresel dengenin bir sonucudur.

1645-1715 DÖNEM?N?
YA?AYAB?L?R?Z

Aç?klamalar?nda tropikal iklime do?ru gidi?attan bahseden
Köse, ?stanbul da s?k s?k hortumlar?n ya?and???n? kaydetti. Özellikle Ege,
Akdeniz, Anamur ve Antalya civarlar?nda ya?anan hortumlar?n say?s?nda art???n
ya?and???n? vurgulad?.

1500’lü y?llarda ya?anan güne?te ya?anan patlamalar? fark
eden insanlar, bunlar? gözlemleyerek kaydediyorlar. Önümüzdeki 2020 ile 2030
aras?nda, 1645 ve 1715 y?llar?nda ya?anan döneme benzer güne? lekelerinin
say?lar?n da azalma oldu?u belirtiliyor. Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecek
olan mini buzul ça??n?n kendisini sevindirdi?ini; çünkü gerçekle?mesi takdirinde
küresel ?s?nman?n dengelenebilece?ini ifade etti.

Köse konu?mas?n?n devam?nda ?unlar? söyledi; mini buzul
ça??nda k?? erken gelip geç gidecek. ?stanbul da ya???l? kar günü say?s? 15’ten
30’a ç?kacak. Karadeniz ve Do?u Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde y?l
boyu kar erimeyebilir. Deniz sezonu azalacak. Konya’da bu?day yeti?emeyebilir.    

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out