Site Loader
Rock Street, San Francisco

BAB
4

 

DAPATAN
KAJIAN

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

4.1       Pengenalan

 

Bab
ini melaporkan dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian yang telah
dilaksanakan. Laporan dapatan kajian yang dinyatakan adalah merangkumi dapatan
dari kajian rintis dan kajian sebenar bagi menjawab persoalan kajian yang telah
dibentuk.

            Data-data yang diperolehi dari
borang soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science
version 23 (SPSS v 23). Huraian analisis data dalam bab ini adalah
berdasarkan kepada persoalan kajian yang telah dinyatakan dalam Bab 1 sebelum
ini.

 

4.2       Analisis Demografi Responden

           

Maklumat
demografi responden telah dikumpulkan oleh pengkaji dalam borang soal selidik
untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan mengenai latar belakang responden.
Dalam kajian ini, seramai 310 orang pelajar tingkatan satu telah dipilih
sebagai responden kajian. Analisis demografi responden mungkin akan memberi
impak atau mempengaruhi hasil dapatan kajian yang telah dijalankan.

 

 

 

 

4.2.1    Analisis responden mengikut jantina

 

Maklumat
jantina responden dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk kekerapan dan
peratusan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.1.

 

Jadual 4.1: Kekerapan dan peratusan responden
mengikut jantina

 

Jantina

Kekerapan
(f)

Peratusan
(%)

Lelaki

141

45.48

Perempuan

169

54.52

Jumlah

310

100

 

Berdasarkan
Jadual 4.1, didapati bahawa jumlah pelajar perempuan adalah lebih ramai
berbanding pelajar lelaki. Daripada 310 orang responden yang dipilih, seramai
141 orang adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 169 orang pelajar
perempuan. Ini menjadikan peratusan pelajar perempuan sebanyak 54.52% dan
pelajar lelaki sebanyak 45.48%.

 

4.2.2    Analisis responden mengikut pencapaian akademik

 

Demografi
responden yang kedua adalah berkaitan dengan maklumat pencapaian akademik
pelajar berdasarkan keputusan peperiksaan UPSR tahun 2016. Jadual 4.2
menunjukkan gred pencapaian pelajar yang memperoleh keputusan bilangan A dalam
mata pelajaran yang diambil, kekerapan dan peratusan.

 

Jadual 4.2: Kekerapan dan peratusan responden
mengikut keputusan peperiksaan UPSR tahun 2016

 

Keputusan
(Gred)

Kekerapan
(f)

Peratusan
(%)

Tidak memperoleh A

112

36.13

1A

126

40.65

2A

52

16.77

3A

13

4.19

4A

6

1.94

Jadual 4.2 (sambungan)

5A

1

0.32

6A

0

0

Jumlah

310

100

 

Berdasarkan Jadual 4.2,
majoriti pelajar memperoleh keputusan 1A iaitu seramai 126 orang (40.65%).
Kemudian diikuti oleh pelajar yang tidak memperoleh A seramai 112 orang
(36.13%). Seterusnya, kekerapan pelajar yang memperoleh keputusan 2A adalah
seramai 52 orang (16.77%), pelajar yang memperoleh keputusan 3A berjumlah 13
orang (4.19%), pelajar yang mempunyai keputusan 4A seramai 6 orang (1.94%) dan
seorang pelajar memperoleh keputusan 5A (0.32%).

 

4.2.3    Analisis responden mengikut lokasi sekolah

 

Demografi
responden yang ketiga adalah melibatkan lokasi sekolah ketika responden berada
di tahun enam seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.3. Seramai 154 orang
responden (49.68%) bersekolah di lokasi bandar, manakala seramai 156 orang
responden (50.32%) bersekolah di lokasi luar bandar.

 

Jadual 4.3: Kekerapan dan peratusan responden
mengikut lokasi sekolah

 

Lokasi

Kekerapan
(f)

Peratusan
(%)

Bandar

154

49.68

Luar Bandar

156

50.32

Jumlah

310

100

 

4.3       Analisis Data Kajian Sebenar

           

Proses penganalisisan data dilakukan berdasarkan
kepada maklum balas yang diperolehi daripada responden melalui soal selidik
yang telah ditadbir oleh pengkaji. Terdapat tiga konstruk yang dikaji iaitu
tahap kesediaan pelajar dari aspek pengetahuan, sikap dan kemahiran terhadap
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi (RBT). Setiap konstruk mempunyai 10 item yang berteraskan kepada
Taksonomi Domain Kognitif Anderson dan Krathwohl (2001) iaitu mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan mencipta. Analisis tahap kesediaan responden terhadap
konstruk diukur menggunakan skor min. Seterusnya, analisis data dapatan kajian
adalah seperti di LAMPIRAN
G.

Skala pengukuran skor min
dan intrepretasi skor min bagi skala Likert yang digunakan adalah berpandukan
kepada Jadual 4.4.

 

1.3.1       
Dapatan
Persoalan Kajian Pertama

 

Persoalan
Kajian Pertama: Apakah tahap kesediaan pelajar dari aspek pengetahuan terhadap
KBAT dalam mata pelajaran RBT.

 

Analisis
skor min dan sisihan piawai terhadap tahap kesediaan pelajar dari aspek
pengetahuan terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT ditunjukkan dalam Jadual
4.5.

 

Jadual
4.5: Analisis bagi setiap item bagi tahap kesediaan pelajar dari aspek
pengetahuan terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT

 

No.
Item

Item

Skor
Min

Sisihan
Piawai

Tahap

B1

Saya boleh merekabentuk model berfungsi.

3.35

0.871

Sederhana

B2

Saya boleh membina model berfungsi.

3.26

0.916

Sederhana

B3

Saya boleh menyatakan masalah berdasarkan situasi.

3.54

0.842

Sederhana

 

Jadual
4.5 (sambungan)

B4

Saya memahami proses pembinaan untuk sesuatu reka
bentuk.

3.67

0.914

Sederhana

B5

Saya memahami proses pengujian untuk sesuatu reka
bentuk.

3.57

0.899

Sederhana

B6

Saya memahami proses penambahbaikan untuk sesuatu
reka bentuk.

3.66

0.895

Sederhana

B7

Saya boleh membuat persembahan untuk sesuatu reka
bentuk.

3.65

0.915

Sederhana

B8

Saya boleh membuat laporan untuk sesuatu reka
bentuk.

3.50

0.835

Sederhana

B9

Saya boleh membezakan bahan logam dan bahan bukan
logam.

4.49

0.732

Tinggi

B10

Saya boleh membezakan litar elektrik dan litar
elektronik.

3.76

0.957

Tinggi

Purata
keseluruhan

3.65

0.45

Sederhana

 

Berdasarkan daripada
kajian pada Jadual 4.5, didapati bahawa item B9 memberi nilai tahap kesediaan
tertinggi dari aspek pengetahuan (M=4.49, SD=0.732) dan diikuti oleh item B10
(M=3.76, SD=0.957). Walau bagaimanapun, item-item yang lain berada pada tahap yang
sederhana iaitu bermula dengan item B4 (M=3.67, SD=0.914)dan diikuti dengan
item B6 (M=3.66, SD=0.895), item B7 (M=3.65, SD=0.915), item B5 (M=3.57,
SD=0.899), item B3 (M=3.54, SD=0.842), item B8 (M=3.50, SD=0.835), item B1
(M=3.35, SD=0.871) dan item B2 (M=3.26, SD=0.916) .

Selain itu, item B2
menunjukkan skor min terendah daripada keseluruhan item yang dikaji. Secara
keseluruhannya, tahap kesediaan pelajar dari aspek pengetahuan terhadap KBAT
dalam mata pelajaran RBT berada pada tahap sederhana dengan purata skor min
3.65.

 

1.3.2       
Dapatan
Persoalan Kajian Kedua

 

Persoalan
Kajian Kedua: Apakah tahap kesediaan pelajar dari aspek sikap terhadap KBAT
dalam mata pelajaran RBT.

 

Analisis
skor min dan sisihan piawai terhadap tahap kesediaan pelajar dari aspek sikap
terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT ditunjukkan dalam Jadual 4.6 di bawah.

 

Jadual
4.6: Analisis bagi setiap item bagi tahap kesediaan pelajar dari aspek sikap
terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT

 

No.
Item

Item

Skor
Min

Sisihan
Piawai

Tahap

C1

Saya yakin untuk memberikan idea atau pandangan
apabila diminta oleh guru.

3.77

0.890

Tinggi

C2

Saya yakin untuk memberikan idea atau pandangan di
dalam perbincangan kumpulan.

4.09

0.743

Tinggi

C3

Saya akan mempertahankan idea yang saya berikan berpandukan
kepada asas yang kukuh.

3.77

0.900

Tinggi

C4

Saya bersedia menerima idea daripada rakan-rakan
lain.

4.47

0.666

Tinggi

C5

Saya sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum
membuat sebarang keputusan.

4.22

0.748

Tinggi

C6

Saya bersedia untuk memberikan kerjasama kepada
rakan-rakan dalam menghasilkan sesuatu projek atau tugasan.

4.42

0.681

Tinggi

C7

Saya boleh melaksanakan sesuatu kerja secara
teratur.

3.81

0.775

Tinggi

C8

Saya berpendapat dengan melakukan perbincangan,
sesuatu keputusan yang dibuat adalah lebih tepat.

4.02

0.838

Tinggi

C9

Saya akan bertanggungjawab terhadap tugas yang
telah diamanahkan.

4.30

0.782

Tinggi

C10

Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk
menyiapkan sesuatu tugasan.

4.34

0.714

Tinggi

Purata
keseluruhan

4.12

0.293

Tinggi

 

Berdasarkan daripada
kajian pada Jadual 4.6, didapati bahawa item C4 memberi nilai tahap kesediaan
tertinggi dari aspek sikap (M=4.47, SD=0.666) dan diikuti oleh item C6 (M=4.42,
SD=0.681). Selain itu, item-item yang lain juga berada pada tahap tinggi iaitu
diikuti dengan item C10 (M=4.34, SD=0.714), item C9 (M=4.30, SD=0.782), item C5
(M=4.22, SD=0.748), item C2 (M=4.09, SD=0.743), item C8 (M=4.02, SD=0.838),
item C7 (M=3.81, SD=0.775), item C1 (M=3.77, SD=0.890) dan item C3 (M=3.77,
SD=0.900) .

Selain itu, item C1 dan C3
menunjukkan skor min terendah daripada keseluruhan item yang dikaji. Secara
keseluruhannya, tahap kesediaan pelajar dari aspek sikap terhadap KBAT dalam
mata pelajaran RBT berada pada tahap tinggi dengan purata skor min 4.12. Hal
ini menunjukkan bahawa pelajar mengamalkan sikap yang positif terhadap
pengaplikasian KBAT dalam mata pelajaran RBT.

 

1.3.3       
Dapatan
Persoalan Kajian Ketiga

 

Persoalan
Kajian Ketiga: Apakah tahap kesediaan pelajar dari aspek kemahiran terhadap
KBAT dalam mata pelajaran RBT.

 

Analisis
skor min dan sisihan piawai terhadap tahap kesediaan pelajar dari aspek
kemahiran terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT ditunjukkan dalam Jadual 4.7.

 

Jadual
4.7: Analisis bagi setiap item bagi tahap kesediaan pelajar dari aspek
kemahiran terhadap KBAT dalam mata pelajaran RBT

 

No.
Item

Item

Skor
Min

Sisihan
Piawai

Tahap

D1

Saya boleh membuat lakaran untuk projek.

3.74

0.921

Tinggi

D2

Saya boleh merekabentuk sesuatu projek.

3.57

0.907

Sederhana

D3

Saya boleh menghasilkan projek menggunakan bahan
bukan logam dengan litar elektrik.

3.24

0.901

Sederhana

D4

Saya boleh menghasilkan projek menggunakan bahan
logam dan bukan logam dengan litar elektronik.

3.12

0.875

Sederhana

D5

Saya boleh menghasilkan projek menggunakan bahan
logam dan bukan logam dengan sistem elektromekanikal.

2.96

0.936

Sederhana

D6

Saya mampu untuk menghasilkan artikel yang
kreatif.

3.41

0.854

Sederhana

D7

Saya boleh menghasilkan produk yang boleh diniagakan.

3.63

0.897

Sederhana

D8

Saya boleh menghubungkait bentuk-bentuk asas dalam
aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk.

3.54

0.806

Sederhana

D9

Saya boleh mentafsir lukisan kerja.

3.43

0.836

Sederhana

D10

Saya mampu untuk membuat keputusan bagi memilih
peralatan dan bahan yang perlu digunakan dalam tugasan.

3.92

0.836

Tinggi

Purata
keseluruhan

3.46

0.513

Sederhana

 

Berdasarkan analisis data
dalam Jadual 4.7, didapati bahawa item D10 memberi nilai tahap kesediaan tinggi
dari aspek kemahiran (M=3.92, SD=0.836) dan diikuti oleh item D1 (M=3.74,
SD=0.921). Namun begitu, item-item yang lain berada pada tahap yang sederhana
iaitu dimulai dengan item D7 (M=3.63, SD=0.897), item D2 (M=3.57, SD=0.907),
item D8 (M=3.54, SD=0.806), item D9 (M=3.43, SD=0.836), item D6 (M=3.41,
SD=0.854), item D3 (M=3.24, SD=0.901), item D4 (M=3.12, SD=0.875) dan item D5
(M=2.96, SD=0.936) .

Selain itu, item D5
menunjukkan skor min terendah daripada keseluruhan item yang dikaji. Secara
keseluruhannya, tahap kesediaan pelajar dari aspek kemahiran terhadap KBAT
dalam mata pelajaran RBT berada pada tahap sederhana dengan purata skor min
3.46.

 

1.3.4       
Dapatan
Persoalan Kajian Keempat

 

Persoalan
Kajian Keempat: Adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan dari aspek
pengetahuan terhadap penguasaan KBAT dalam mata pelajaran RBT dalam kalangan
pelajar rintis RBT di antara pelajar lelaki dan perempuan.

 

Hipotesis nul: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap
tahap penguasaan KBAT dalam mata pelajaran RBT dari aspek pengetahuan dalam
kalangan pelajar rintis RBT berdasarkan jantina.

 

Hipotesis penyelidikan: Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap
penguasaan KBAT dalam mata pelajaran RBT dari aspek pengetahuan dalam kalangan
pelajar rintis RBT berdasarkan jantina.

 

Keputusan kajian yang diperoleh adalah (t = 0.909,
df = 308, p > 0.05). Analisis ini menunjukkan bahawa tidak terdapat
perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan KBAT dalam mata pelajaran
RBT dari aspek pengetahuan dalam kalangan pelajar rintis RBT berdasarkan
jantina. Ini adalah kerana nilai t lebih kecil daripada 2.00 (t < 2.00) dan p lebih besar daripada 0.05 (p > 0.05). Merujuk kepada Jadual 4.8, nilai perbezaan skor
min antara pelajar lelaki dan perempuan adalah kecil iaitu 0.57543.

 

 

 

 

 

Jadual 4.8: Analisis
inferensi tahap penguasaan KBAT dalam mata pelajaran RBT dari aspek pengetahuan
dalam kalangan pelajar rintis RBT berdasarkan jantina

 

Aspek

Jantina

N

Min

Sisihan

Piawai

t

p

Pengetahuan

Lelaki
Perempuan

141
169

36.7589
36.1834

5.92079
5.22432

.909

.364

 

 

4.4       Rumusan

 

Secara keseluruhannya, soal selidik yang telah
diedarkan kepada responden berjaya mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan
oleh pengkaji. Data yang telah diperoleh, telah dianalisis menggunakan
statistik deskriptif iaitu pengiraan kekerapan, peratusan, skor min dan sisihan
piawai serta analisis inferensi dilakukan melalui ujian T. Dapatan kajian
menunjukkan bahawa, aspek sikap memberi nilai min yang tinggi berbanding aspek
pengetahuan dan kemahiran terhadap tahap kesedian pelajar rintis RBT dalam
menguasai KBAT. Selain itu, analisis inferensi menunjukkan bahawa tidak
terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan
terhadap penguasaan KBAT dalam mata pelajaran RBT dari aspek pengetahuan.
Seterusnya, dalam Bab 5 akan dibincangkan secara komprehensif
keputusan-keputusan analisis yang telah diperolehi.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out