Site Loader
Rock Street, San Francisco

Ang
pagbasa ay isa sa mga makrong kasanayang pangwika, kabilang ng pakikinig,
pagsasalita at pagsulat. Bilang mga mag-aaral napakahalaga na maalam ka sa
pagbasa o marunong kang bumasa. Ito ang magiging tulay sa pagkakaroon ng
malawak na pang-unawa ng isang indibidwal lalong lalo na sa mga mag-aaral at sa
mga nagpapakadalubhasa. Ang pagbasa rin ang maaaring maging gabay upang
maunawan ang mga bagay sa paligid.

            Ang pagbasa ay isang kakayahang
kinakailangang mapunlad lalo na ng mga mag-aaral. Ito ang pangunahing daan ng
pagkatuto sa iba’t ibang larangan gaya ng pilosopiya, agham, medisina,
humanidades at marami pang iba. Ang mag-aaral na walang hilig sa pagbabasa o
hindi nagbabasa ay humaharap sa isang malaking pakikibaka sa kanyang pag-aaral.
Ang kawalan ng interes ng isang mag-aaral sa pagbabasa ay nagdudulot ng
pagkabigo sa kanyang mga nais makamit sa kayang pag-aaral, kawalang tiwala sa
sarili at pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ayon
kay Smith Frank (1978) ang pagbasa ay nagtataglay ng maraming kahulugan,
depende sa sitwasyon. Samakatwid ang pagbabasa ay maaring isagawa sa anumang
paraan na gugustuhin ng babasa o bumabasa. Maaring upang malibang o maaliw ang
mambabasa, na isinasagawa upang pampalipas oras. Mabatid ang mga pangyayari sa
paligid o kaya naman ay sa loob at labas ng bansa, kapag ang kuryosidad ng
mambabasa ay umiral, malaking tulong ang pagbabasa. Mayroon ding mga nagbabasa
upang makakuha ng karunungan o kaalaman, o kaya naman ay mas mapaunlad pa ito, at
madadagdagan ang mga dati ng kabatiran.

Ang
pagbasa ang maaring maging batayan kung ang isang tao ay mataas ang
pinag-aralan kung kaya’t napakahalaga para sa isang mag-aaral na mas mapaunlad
ang kasanayang ito. Ayon sa aklat ng Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang
Disiplina ni Carmelita S. Lorenzo at mga kasama (2001), ang pagbasa ay proseso
ng pagkuha ng kahulugan ng isang nasusulat o nalilimbag na mga salita at iba
pang mga nasusulat na bagay upang mabigkas ng pasalita. Samakatwid hindi lamang
ang kaalamang bumasa ang kinakailangan, nararapat din na may kakayahan kang unawin
ang iyong binabasa.

Ang
pagkakaroon ng malawak na pang-unawa o bokabularyo tungkol sa binasa ay
napakahalagang bagay upang mas maging makabuluhan ang pagsasagawa nito.
Sinasabi sa aklat nag Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina (Filipino
II, 2004) “higit na mabisa at mahusay sa pakikipagtalastasan ang sinumang
nag-aangkin ng malawak o mayamang bokabularyo. Ang isang gurong may malawak na
bokabularyo lalo na sa mga paksang kanyang itinututo ay higit na epektibong
magturo. Ang estudyanteng may malawak na bokabularyo ay higit na epektibong
mag-aral at matuto”.

Ang
pagbasa at pag-unawa ay magkaugnay, sapagkat kung ikaw ay bumabasa lamang at
hindi naunawaan ang iyong binasa, mawawalan ng saysay ang ginawang pagbasa. Ang
isang taong marunong umunawa nang kanyang binasa ay masasabing matalino.
Matalino sa paraang magagawa niyang ibahagi ang mga nilalaman ng tekstong
kanyang binasa sa paraan ng kanyang pagkakaunawa.

Ayon
sa Antonio (2005) “Ang wika ay buhay. Dahil sa buhay ang wika, nagbabago ang
gamit at kahulugan nito.” Samakatwid ang pag-unawa ng isang babasahin ay hindi
lamang nangangailangan ng isip, kinakailangan rin ang pagkakaroon ng malawak na
talasalitaan ng isang tao. Sa paglipas ng panahon maraming salita ang
nadadagdag sa ating wika, kaya napakahalagang ang ating talasalitaan ay
makasabay sa pag-usbong ng panahon.

Sa
pagkakaroon ng malawak na pang-unawa ng mga mag-aaral kinakailangan nilang
makasanayan ang pagkuha ng kahulugan ng mga salita sa mas matalinong
pamamaraan. Sa umuusbong na panahon, marami sa mga kabataan ang nahuhumaling sa
paggamit ng iba’t ibang salita, na karaniwang ang mga millennial kung tawagin, lamang ang nakakaintindi at
nagkakaintindihan. Sa ganitong paraan nabibigyan nila ng sarili at bagong
kahulugan ang mga salita na kung minsan ay kasalungat ng orihinal nitong
kahulugan. Sa ganitong istilo ng pagbibigay nila ng kahulugan sa mga salita,
mas nagiging malawak ang kanilang pang-unawa, ngunit masasabi rin na magiging
isang malaking hamon ito sa kanila at sa mga guro sa kanilang gagawing
pagtuturo.

Hamon
sa kanilang sarili sapagkat maari nilang madala ang kasanayang ito sa kanilang
pipiliing propesyon at sa pagtuturo sa kanila ng mga guro na mapanatili ang
orihinal na kahulugan ng mga salita sa isipan ng mga mag-aaral. Sa mundong
ating ginagalawan hindi maiiwasan ang mga bagay na maaring makaimpluwensya sa pag-unlad
ng ating sariling kakayahan, mga bagay na maaring maging sagabal upang maantala
ang pag-unlad ng kakayahang ating tinataglay.

Alam
nating lahat na ang pangunahing tungkulin ng isang guro ay magbigay ng
edukasyon sa mga mag-aaral. Bilang isang guro kinakailangan din na malawak ang
iyong pang-unawa hindi lamang sa iisang bagay, kundi sa maraming bagay. Sinabi
ni Ruth Mabanglo (Propesor ng Filipino sa University of Hawaii, 2015) sa isang
panayam/pahayag na “hindi makaaasang magiging
mahusay na mahusay ang mag-aaral kung hindi mahusay na mahusay ang modelo – ang
mga guro.” Samakatwid sa guro nakasalalay ang pagiging mahusay ng isang
mag-aaral.

Sa umuusbong na panahon ng teknolohiya,
maraming gadgets na maaring gamitin ang mga mag-aaral upang sila ay matuto.
Ngunit mas magiging makabuluhan ang edukasyon sa mga mag-aaral kung ang mga
gagamiting kasangkapan ay pinag-aralang mabuti at mayroong mga basehan ang
nilalaman, gaya ng mga aklat at modyul pampagturo. Magiging mahirap para sa mga
mag-aaral ang mapalago ang kanilang kaalaman kung dedepende sila sa mga
makabagong teknolohiya na kadalasaang kanilang sinasamba.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong mabigyang pansin ang
paraan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pagkuha ng mga salita, lalo na sa
umuusbong na panahon sa ngayon. Magiging daan ito sa paggawa ng isang modyul
pampagturo na magiging materyales ng isang guro sa kanyang pagtuturo.
Magsisilbing sandata sa pagiging mahusay ng isang mag-aaral. Sa pananaliksik na
ito makikita ang lawak ng komprehensyon ng isang mag-aaral sa dami ng maaring
maging balakid sa pagpapalawak ng kanilang komprehensyon at bokabularyo.

Ang mananaliksik ay isang kapani-paniwala sa pag-aaral na ito
sa kadahilang sya ay nagpapakadaluhasa sa disiplinang Filipino. Siya rin ay
malapit nang magtapos sa kursong ito at ang resulta ng kanyang pag-aaral ay
magiging malaki at maiaambag sa kanya at sa pagtuturo ng Filipino. Masasabi rin
niya na naiiba ang kanyang pag-aaral sapagkat, siya pa lamang ang kauna-unahang
nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa paksang ito sa Basic Education Department ng
De La Salle Araneta University. Wala pang pag-aaral na naisagawa ng kahit na
sinong mag-aaral sa Edukasyon o ng guro sa BED sa paksang ito at nasisiguro
nyang ito ang magsisilbing daan upang magkaroon ng mas malalim at mas malawak
na pag-aaral tungkol dito.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out