Site Loader

Al llarg d’aquest treball podremobservar i aprendre que es un led, els tipus de led que hi ha o queexisteixen, un poc de historia del led, els usos del led, l’ús delled directament damunt industria.També cal recordarque el principal objectiu d’aquest treball es donar una informaciómes amplia referencia de la nova tecnologia led i fent referenciasobretot a l’àmbitd’us de el led a la industria.Per tots aquest motius fa que aquestprojecte sigui ideal per introducció al tema dels leds encaminat mesa les aplicacions dels leds en l’àmbit de l’industria que hasuposat un augment notable en la producció dels pròpiament dits.

2.-Quees un led? Un díodeLED,acrònimanglèsde Light-Emitting Diode (díodeemissorde llum)és un dispositiu semiconductorqueemet llum incoherent d’espectre reduït quan se’n polaritzadeforma directa la unióPN iés travessat per correntelectric. Elcolordepèndel material semiconductor emprat en la construcció del díode, ipot variar des de l’ultraviolat, passant per l’espectre de llumvisible, fins a l’infraroig.En l’últim cas, reben la denominació de díodes IRED (Infra-RedEmitting Diode).

El patró de radiació es pot modificar a voluntaten la fabricació del mateix LED mitjançant components òptics. Eldispositiu semiconductor està comunamentencapsulat en una coberta de plàsticdemajor resistència que les de vidrequeusualment s’usen en les peretes. Encara que el plàstic pot estaracolorit, és només per raons estètiques, ja que això no influeixen el color de la llum emesa.

Usualment, la coberta té una caraplana que indica el càtode,que a més és més curt que l’ànode. Alcontrari que les làmpadesde incandescènciaquepoden alimentar-se amb correntaltern o continu,el díode LED només funciona amb aquest últim, ja que noméscondueix l’electricitat quan es polaritza en directe, com els díodesP-Nconvencionals. Ha de triar-se bé el corrent que travessa el LED pera obtenir una bona intensitat lluminosa; el voltatged’operacióva des d’1,5 a 2,2 Vaproximadamenti la gamma d’intensitatsqueha de circular per ell va de 10 a 20 mAenels díodes de color roig i d’entre 20 i 40 mA per als altres LEDs.

3.-Tipusde led (basatsamb el disseny i aplicacions de il·luminació). -LED DIP o Dual In-Line Package:Son llums led tradicionals. El seu disseny consta de un díodededins una carcassa de plàstic forta i alhora transparent,del quesurten els dos pins en paral·lel per poder fer la connexió. Degut ala seva baixa eficiència lumínica (4 lumens per led) respecta alsmes moderns fa que s’utilitzi per productes merament electrònics.-LED SMD: Aquestdíodeestàencapsulat amb una resina semi-rígidaque estàsoldada amb el circuit superficialment.Son molt mes petits ieficients que els originals xipsDIP. Eldesenvolupament de aquests nous SMDpermetien la inclusióde 3 díodesen el mateix xip.

Pertreurela unió del color blanc tenim que unir els colors primaris devermell,verd i blau per això es un gran avanç. Els xipsSMD produeixen entre 60 i 80 lúmensper watt. Es pot aconseguir un angle de obertura de 360º.Reprodueixfidelmentel color que es reproduïtal propi led.-LED COB: Esbasa amb bastants de díodesen el mateix encapsulat això produeix una reduccióde un 20% el cost total referent als SMD.

Una de la seva principalsortida es les aplicacions a dispositius petits com mòbils…generamuna alta quantitatde lúmensamb una candidatde energia molt petita que el fa ideal per aquest tipus dedispositius.

Ofereixen un rendiment lumínicde fins a 120lumens per watt,dissipensa calor de forma eficient,Ofereixen una durabilitatcapaç de suportarcanvis de tensió,escapaç també de oferir-teun angle de obertura de fins a 160º.-MicroLED: L’úsde una serie de LEDs microscòpicsper definir coses. Es molt usat en pantalles planes com podria serdiversos aspectes de la tecnologia .Proporcionen un millor contrasteamb un menor temps de resposta.4.-Funcionament del LED.Elfuncionament es molt senzill.

Quant connectam amb polaritzaciódirecta es díode led del semiconductor de la part de dalt que permetesqui es pas de corrent que circulara per ses patilles desdíode(càtode i ànode) i que quan passi per es semiconductor aquestemes llum.Depenentdel material que estigui fet el semiconductor, aquest emetrà unallum de un color o de un altre. De aquesta manera podem obtenir elsdíodes led que emetin llums de diferents colors emplenat elsmaterials per exemple els següents(Alumini,gali,indi,forfor,etc) Peraixò el material que obtindrem es de vital importància alhora deobtenir el resultat esperat.Compodrem observar a continuació existeixen 2 maneres de entendre elseu funcionament. Una seria la de una inversió del díode a unfotodíode i l’altre seria el funcionament correcte del díode5.-Historia del LED (breu).ElLED,l’electroluminescència com a efecte es va descobrir l’any 1907per l’experimentador britànic Round de Marconi Labs. L’any1927 l’inventor rus Oleg Losev publica la creació del primer LEDen diverses revistes científiques a la Gran Bretanya, Russia iAlemanya, però no es va trobar cap tipus durant diverses dècades.

Elprimer díode LED que emetia en l’espectre visible fou desenvolupatper l’enginyer General Electric Nick Holonyakel a l’any 1962.El1968, Monsanto es va convertir en la primera companyia a iniciar laproducció en massa del primer tipus de díode emisor de llum (LEDs),utilitzant l’arsenur de gal·li (amb i sense fosfur). Això va marcarel començament de l’era de l’actual LED per a il·luminació, encaraque al principi eren de baixa intensitat. De 1968 a 1970, les vendeses van duplicar cada pocs mesos. Els seus productes (LEDs discrets ipantalles numèriques de set segments ) es van convertir en elsestàndards de la indústria.

Els principals mercats van ser llavorsles calculadores electròniques, rellotges digitals i altres tipusd’aplicacions amb display digital. Monsanto es convertí en lapionera en el camp de la optoelectrònica durant la dècada de 1970,traspassant el negoci més tard a HP. 6.-Algunes aplicacions LED.

La tecnologia LED està cada vegada més present dins de lesorganitzacions i llars. I no és cap coincidència, ja que aquesttipus de tecnologia és massa eficaç no només per estalviar enmatèria energètica, sinó també per a les butxaques dels seusconsumidors. Els seus avantatges sobre les fonts de llum incandescenti fluorescent, tals com el baix consum d’energia, el seu major tempsde vida, grandària reduïda, resistència a les vibracions, reducciód’emissió de calor i la seva major neteja a causa de la utilitzacióde mercuri han estat la principal motivació per al canvi cap a latecnologia LED.

Però no només això, sinó que també s’handescobert més usos fora de la il·luminació que fan de latecnologia LED una mica més sorprenent i pràctica del que espensava.-Transmissióde dades: algunes recerqueshan llançat que les bombetes LED poden funcionar també com a mòdemd’una xarxa wifi, per la qual cosa aquestes s’estan enfocant adesenvolupar la tecnologia que els permeti fer-ho del tot. -LightFidelity: el que podria serel substitut del Wi-*Fi totalmentdesenvolupat a força de tecnologia LED. És un sistema de polsoslluminosos pel qual es transmeten les dades de la mateixa manera quea través del codi binari. -Conservaciód’art: també s’ha afirmatque els LEDs blancs disponibles al mercat són menys nocius per al’envelliment de les obres d’art, incloent llums fluorescents,incandescents i la mateixa llum del dia.Són mésavantatges de substituir la tecnologia actual per una que semblaajudar a moltes més situacions de les quals es van pensar en uninici. La tecnologia LED és el futur de l’energia i a poc a poc hosegueix demostrant amb el pas del temps.7.

-LED respecte a l’aplicació de la industria.Malgratqueelsentornsexigents requereixen solucions sòlides. Els LED, fets amb materialsrobusts, poden suportar vibracions excessives sense parpellejar nitrencar-se com a llums de cristall.

La seva llarga durada significaque proporcionaran una llum optimadurant molts anys.Una bona il·luminació significaqualitat i confort. La il·luminació deu ser prou brillant comperquè el personal sigui capaç de dur a terme tasques visuals, peròno tant com perquè la lluentor causi molèsties i enlluernament. Amés, ara sabem que la llum posseeix efectes biològics i s’obtenenvaluosos beneficis emocionals ajustant la llum en els entorns detreball.No només en les plantes industrialsque romanen obertes 24 hores al dia, sinó també en oficines quetreballen en hores centrals, el desaprofitament d’energia és moltreal. La factura d’energia i la petjada de carboni es poden reduirdràsticament adoptant sistemes de control d’enllumenat que regulenla il·luminació en funció de l’aportació de llum natural, oapaguen la llum automàticament quan no hi ha ningú present alprincipi i al final de la jornada. L’ús de detectors de presènciaamb solucions LED és una forma de reduir encara més la facturad’energia elèctrica.

Els sistemes d’il·luminació igestió energètica eficients ajuden a les empreses a complir lalegislació, obtenint altes valoracions en els certificats BREEAM iLLEGIU, reduint el consum d’energia, emissions de CO2 i els costosassociats al carbó. La indústria està en constantevolució, i les tècniques de producció també. Per seguir sentcompetitives, les empreses han d’invertir en noves tecnologies queproporcionin condicions de treball òptimes als operaris per a queduguin a terme el seu treball.

La il·luminació en magatzems i engrans plantes de fabricació és un factor clau per augmentar laseguretat i la comoditat dels empleats, i així millorar la qualitatde la producció. Elfactor salut segueix sent una prioritat per als directors de plantaque busquen solucions d’il·luminació que siguin a més capaces dereduir els seus costos energètics.Segons el IDAE(Institutper a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), el sectorindustrial és el responsable del 31 % del consum d’energia delnostre país, i el 10% de la factura energètica d’una planta esrefereix a les despeses assignades a la il·luminació, per la qualcosa el desenvolupament de la tecnologia LED ofereix la possibilitatde reduir significativament els costos d’explotació i manteniment. 7.1.

-Sistema Albeo solució.El sistema Albeo deGE Lighting és la solució més adequada a les necessitats delsector industrial. Aquesta il·luminació modular LED té undispositiu de dissipació de calor, la qual cosa permet oferirdiversos tipus d’il·luminació, i és ideal per a passadissos ambracks o pisos oberts, magatzems, emmagatzematge en fred, industrial,gimnasos, estadis esportius, comerços, espais de sostres alts, etc.,que poden beneficiar-se d’una vida útil de 100.

000 hores a L70, i uníndex de rendiment de color IRC de 70 o 80.acostumats a treballar d’una determinada manera, sempre tenim unacerta resistència a l’adaptació, el temps demostra que la nostracapacitat d’adaptació la que fa que ens faci avançar. Enun ambient on les persones poden veure el que estan fent de maneraràpida, precisa i còmoda els permet sentir-se segurs i fora deperill, la qual cosa contribueix a la productivitat. Des d’un àreade treball neteja com la fabricació d’electrònics fins a les àreesindustrials pesades i amb molta brutícia com la fosa i els molins onla brutícia, la corrosió, la vibració i la calor prevalen unacorrecta il·luminació en el plànol de treball és crucial per a laproductivitat.

Amb consums d’energia per conceptes d’il·luminacióde gairebé 25% del total de la quota d’electricitat, lesoportunitats d’estalvi i augment de la productivitat són possibles.. 7.2.

-Lavida del led en l’industria. ElsLED d’alta qualitat en lluminàries d’alta qualitat normalment no”moren”, però el nivell de llum (lúmens)decaugradualment. La velocitat a la qual decau està influenciada pelcorrent que passa a través d’ells i, especialment, per latemperatura de les carcasses dels LED. Generalment s’accepta que lavida útil d’una lluminària LED acaba quan la generació de llums’ha reduït a un 70% del nivell original. 7.

3.-L’estalvireal de l’ús del led a l’industria.Ales següents imatges es pot apreciar un previ estudi de l’economiadamunt el que ja està establert.(Aquesta taula complemental’anterior). Com em pogutobservar es veu un gran desnivell de emprarun a uns altres; això fa que el led sigui un instrument a tenir moltencomptealhora de fer la il·luminacióde una instal·lació.Segons un estudi del que s’hanestret aquestes taules: Elrecent desenvolupament de tecnologia LED per a aplicacions d’altapotència en il·luminació industrial ofereix la possibilitatd’optimitzar els costos d’il·luminació reduint entorn d’un 50% elconsum energètic.

En l’estudi de cas realitzat escomprova que la substitució d’una lluminària de 400W de halogenursmetàl·lics per una altra de 200W LED produeix una luminànciamitjana equiparable. L’estalvi a llarg termini en costtotal de propietat (TCO) que proporciona el canvi a tecnologia LEDgràcies a la seva llarga vida útil fa possible a les empreses sermés competitives aconseguint importants beneficis en la reducció decostos fixos de la instal·lació. En el cas d’una instal·lació ambservei continu de 24h el període d’amortització és inferior a dosanys. Des del punt de vista mediambiental, la tecnologiad’il·luminació LED contribueix en la reducció de les emissions deCO2 i en l’eliminació de residus tòxics com és el mercuri. Comem pogut observar es veu un gran desnivell de emprarun a uns altres; això fa que el led sigui un instrument a tenir moltencomptealhora de fer la il·luminacióde una instal·lacióLallum té cada vegada més importància en el sector industrial.

Perquè gràcies a la luminotècniaenergèticament eficient i més moderna, una il·luminació moderna iplanificada per a la indústria pot baixar les despeses de servei,millorar tant les condicions visuals com fomentar la concentració através del Human Centric Lighting, augmentar la productivitat i laseguretat operacional mitjançant la integració a les xarxes decontrol intel·ligents i protegir, al mateix temps, el medi ambient.A més, les disposicions legals són cada vegada més estrictes. Enaquest camp de tensió, moltes empreses industrials busquen a un sociqualificat per poder aprofitar els potencials d’una instal·laciód’il·luminació moderna de forma ràpida, segura i més senzillapossible. Les empreses que esperen més de les seves lluminàries LEDindustrials que solament complir amb la norma,enTRILUX,perexemple,troben un especialista competent per a qualsevol repte, des de lesnaus de producció i elsmagatzems,fins als passadissos, les escales i els llocs de treball en lesoficines administratives.7.

4.-Il·luminació LED intel·ligent per ala industria el controLED.Substituiruna instal·lació d’il·luminació obsoleta per il·luminació LEDen un entorn industrial pot proporcionar un estalvi en consum de finsal 70%. Aquests espais necessiten una il·luminació de bonaqualitat, que generalment se situa entorn els 300 luxes,al mateix temps que resisteixi temperatures extremes i vibracions.Enl’estudi previ a la instal·lació que realitza el departament tècnices mostra l’important estalvi econòmic i els avantatgesmediambientals que suposen la il·luminació industrial ambtecnologia LED. En el cas de la substitució en un magatzem decampanes de vapor de sodi de 400W per campanes LED de 160W,s’efectuen les simulacions luminotècniques i mesuraments de campmitjançant luxómetro,i els resultats que s’obtenen indiquen que ambdues lluminàries sónequiparables, obtenint un important estalvi energètic superior al50%.

Així, trobem que la tecnologia LED ofereix solucionsd’il·luminació d’alt rendiment que optimitzen l’estalvi energèticreduint al seu torn costos de manteniment amb un cost total depropietat significativament menor, incrementant l’esperança de vidaútil de les lluminàries. Des del punt de vista mediambiental suposauna important reducció en emissions de CO2 i eliminació de residustòxics com el mercuri. Elprocés de automatitzacióestàal dia de avui i facilita moltíssimel treball realitzat a l’entorn industrial de grans dimensionscom es industria necessitam de el controLED per poder adquirir unapotencia instantàniaetc. I es pot monotonitzarel temps de les llamperes,lesordes de enviada de dades de programa de encèsi aturat xerrant de grups o directament de individuals. Perpoder a dur a terme tot aquest procés introduïmel PLC correctament que va atrevesde les senyals elèctriquesdels cables. Aixòsuposa la implementacióde un sistema intel·ligent adjuntant una pantalla tàctilal procés o arribam a controlar tot. Com per exemple amb un simpleclicsabrequines il·luminariesled estan rompudes o necessiten manteniment o estan inactives etc.7.

5.-6Raons per emprarel led a la industria. -Lail·luminacióindustrial es mes duradera: Sesbombilles LED solen durar 25 pics mes que ses tradicionals. Peraquest motiu els leds destaquen per el seu nivell de vida luminari.

Els leds no se consumeixen sinóque degraden el nivell de emissió.Aixòsi al destacar que la inversióinicial es superior a una normal peròcom que tenen una esperançade vida superior se acaba amortitzant, cal dir que s’emplea un 75%menorsde energia que les bombilles. -Millorqualitatde il·luminació:S’hamillorat sa eficiènciade sa qualitatdes color, això fa que se millori sa precisiói es rendiment del treballador. -Il·luminacióled produeix menys calor: Lesbombilles tradicionals generen mes calor que els leds,aixòfa que sigui perillósper a l’industria i es decanti cap a l’ús de leds +calor mesconsumim aire condicionat. -Milloraa la seguretat:Amblainstal·lacióled es millora la seguretat ja que ofereix una millor lluminositatamb menor quantitatelque fa que el treballador tengui millor visió. -Mantenimentde la instal·lacióde il·luminacióindustrial: Elmanteniment com a tota instal·lacióes vital per garantitzar la qualitatde la instal·lacióefectuada.Sesluminaris led es mantenen pràcticamenttotes soles elquefa una disminució de treball amb menystemps i costos del pròpiamentdit manteniment.

-Lail·luminacióled es mes sostenible: Instal·larleds es beneficiósja que fa amb menysenergia dona millors resultats i requereix en general un menor costde manteniment.7.6.-Exemplepractic de un úsdel led amb el projecte: Les solucions d’il·luminaciósostenibles de Philips, per exemple poden crear llocs de treball méseficients i productius, proporcionant una millor il·luminació queasseguri àrees de treball confortables i ben il·luminades, ajudanta reduir errors i a augmentar la producció.

Els costos operatius esredueixen en utilitzar menys energia, la qual cosa minimitza elmanteniment en zones de difícil accés i la reducció de la petjadade carboni en la cadena de subministrament. Flexibles ienergèticament eficients, els nostres productes proporcionen unail·luminació uniforme i d’alta alta qualitat a les àrees detreball, garantint una òptima visibilitat per al control de qualitati seguretat per als seus treballadors.Projecte: Elnou edifici de Vencomatic en Eersel és notable per la seva grandària(30.000 m² ) i per la seva planta única en forma d’ou. Això dónauna idea de l’activitat principal de l’empresa: el desenvolupament,producció i venda de sistemes avícoles. I el més important: VencoCampus està en el més alt de la sostenibilitat, innovació iflexibilitat. Aquest edifici sostenible i energèticament neutre,també buscava solucions d’il·luminació innovadores.

L’enfrontament: Lail·luminació LED energèticament eficient està començant a seremprada en la indústria. “Per tant, era lògic començar autilitzar LED en la nostra empresa”, comenta Corvan de Vine,propietari de Vencomatic. “Som una empresa innovadora que ha de servisible en tot el que fem, especialment en la nostra il·luminació.Per sobre de tot, creiem que els LEDs se sumen a una vidasostenible”. Adaptar tot el complex a la il·luminació LED vaseruna decisió conscient: oficines, espais de producció, magatzems iespais exteriors.

Vencomatic va consultar amb Philips Lighting lapossibilitat de completar el pla en un curt espai de temps, i fins itot en l’últim minut vam poder incorporar algunes de les últimesinnovacions. La solució:VencoCampus explica ara amb una completa gamma de solucions LED. L’empresaha triat l’últim sistema d’il·luminació per als seus espais deproducció i magatzems.Dades principals:•Maxos LEDinsert forTTX400 proporciona una llum brillant i agradable en espaisde producció i magatzem•Maxos LED insert forTTX400 crea lescondicions ideals en la linea de muntatge•Maxos LED insertforTTX400 amb llum càlida ha estat triat per a la il·luminaciód’oficines• El sistema de control Dynalite atenuaautomàticament la il·luminació de les oficines quan estan buides•A la sala d’exposició, GentleSpace il·lumina les innovadoresinstal·lacions amb LED 8.-Conclusions. Respecte el que fa a conclusiófinal; el LED va ser un gran invent revolucionari al seu dia i a diade avui; mirant els beneficis que con du la instal·lació led,comparant les instal·lacions tradicionals amb la dels leds guanyaclarament el led ja sigui en àmbit formal o informal;te una qualitatil·luminaria molt millor que les de avui dia. A nivell de econòmic suposa unainversió considerable a gran escala a la industria però aixòsuposara un increment de beneficis ja que, com s’ha citatanteriorment no suposara un cost de manteniment ja que el ledpràcticament es manté ella tot sol ja que els leds no necessiten deun gran manteniment;respecta a nivell mediambiental es presenta unamillor instal·lació respecte a les tradicionals ja que nocontaminen tant, son mes verd etc. Finalment a la industria l’ús delled facilita el treball del treballador; i atorga una seguretatrespecta als mecanismes i instruments instal·lats ja que el led nos’encalenteix tant com els altres casos i això fa que sigui unplus per a la seguretat.En conclusió l’ús del LED avui endia està justificat al 100% ja que es una il·luminaria de futur quees correctament valida per el futur.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out