Site Loader
Rock Street, San Francisco

Akupunkturun Zay?flama Tedavisindeki Etkileri:

 ??tah ve ac?kma
hissini azalt?r. Akupunktur hipotalamus bölgesinde bulunan i?tah merkezini uyararak
noradrenalin seviyesini dü?ürür, seratonin (çikolata yiyince ortaya ç?kan mutluluk
hormonunu) artt?r?r. Abur cubur yeme, tatl? yeme arzusunun önüne geçer ve çabuk
doyma sa?lan?r. Bu ?ekilde yiyerek de?il, yemek istemeyerek mutlu olabilmeyi
sa?lar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Midede yanma, ek?ime
ve kaz?nma gibi etkileri önler. Vücut akupunkturu ile kulak akupunkturu,
kulaktan mide ve ba??rsaklara kadar uzanan sinir uçlar?na uyar? gönderip mide
asidini dengeler. Midenin iç koruma tabakas?n? destekler. Kontrol alt?na al?nan
mide asit seviyesi ile diyete ba?l? olarak midede kaz?nma, yanma ve bunlar?
bast?rmak için bir ?eyler yeme ihtiyac? olmaz. Diyet s?ras?nda midede diyete
ba?l? herhangi bir rahats?zl?k olmad??? için uyum kolay sa?lan?r.

Dü?ük kalorili beslenme sonucu olu?an halsizlik, yorgunluk
ve bitkinli?i azalt?r. Tam tersi zinde olarak daha kolay kilo vermeyi sa?lar.
Kilo verirken akupunktur deste?i alan ki?inin kendisini çok zinde ve iyi
hissetmesi motivasyonunu artt?r?r.

Akupunktur uygulamas? s?ras?nda; vücutta keyif ve mutluluk
sa?layan seratonin ve endorfin hormonlar?n?n seviyesi artar. Bu da diyet yapan
ki?iye huzur verir ve sakinlik sa?lar. Ki?ide diyete ba?l? bir stres ve
gerginlik ya?anmaz.

Metabolizma h?z?n? düzenleyici rolü vard?r. Akupunkturla
tedavi gören ki?inin metabolizma h?z? artt??? için akupunktur yard?m? almadan
diyet yapan ki?ilere göre daha kolay kilo verir.

Akupunktur ilk hafta da vücuttaki ödemi çözer, ikinci
haftadan itibaren ya? metabolizmas?n? etkileyerek ya?lar?n yak?lmas?n? sa?lar.

Kötü kolesterol miktar?n? azalt?r ve iyi kolesterol
miktar?n? art?r?r.

Total Tri-gliserit miktar?n? azalt?r.

Hipoglisemi (?ekerin kandaki miktar?n?n a??r? dü?mesi)
durumunu önler. Bu sayede ba? dönmesi, ba? a?r?s?, el ve ayak titremesi gibi hipoglisemi
belirtileri azalm?? olur.

Akupunktur düzenleyici-dengeleyici etkisinden dolay?
anti-aging etki sa?lar.

Kilo verme sürecini kolayla?t?rmak, zinde ve sa?l?kl?
vücudun çal??ma temposunu bozmadan zay?flamak akupunktur yard?m? ile mümkündür.

Kilo verildikten sonra yap?lan koruyucu akupunktur seanslar?
sayesinde yeni kiloya vücudu adapte etmek daha kolay olur.

Akupunktur e?li?inde ki?iye özel günlük protein, karbonhidrat
ve ya? ihtiyac? göz önünde tutularak sa?l?kl? bir diyet program? haz?rlan?r.
Buradaki beslenme ?ekli kilosunu verdikten sonra da kilosunu korumak ve
sa?l?kl? ya?amak için gerekli al??kanl?klar? kazanmas?n? sa?lamak amac?n?
gütmektedir. Ki?inin kilo almas?na neden olan eski al??kanl?klar?na dönmemesi
konusunda bir e?itim de verilmektedir. Önemli olan sadece kilo vermek de?il, bu
kiloyu sa?l?kl? bir ?ekilde koruyacak ya?am tarz? edinmektir.

Kilo için ba?ka bir neden olan g?da intolerans? (g?day?
tolere edememe) tespiti tedavinin ba?ar?s?n? artt?rmaktad?r. Çünkü baz? g?dalar
ki?inin metabolizma h?z?n? dü?ürmekte, kilo almas?na veya diyet yapt?klar?
halde kilo verememelerine neden olmaktad?r. Bu besinlerin test edilerek
de?erlendirilmesi gerekmektedir. Veya ayr?nt?l? bir beslenme öyküsü ve fizik
muayene ile bu belirlenebilir. Ki?inin kendisine uygun olmayan belirli
g?dalardan bir süre uzak durmas? ile bu metabolizma engeli de a??labilmektedir.

Zay?flamada Akupunktur
Konforu:
Ortalama iki ay süren bir akupunktur tedavi program?
vard?r. Vücut ve kulak akupunkturu olmak üzere haftada iki kez uygulanan bu
tedavi biçiminde ba?ar? oran? %85’tir. Amaç ki?inin kilosunun %7-10’u
kadar?n? vermesidir. Metabolizman?n durumuna, cinsiyete ve ya?a göre verilen
kilo miktar? de?i?ebilir.
Asl?nda akupunktur ile ayn? sürede s?k? diyetler
e?li?inde, sa?l??? bozmadan çok daha fazla kilo vermek de mümkün olabilir. Fakat
bunun için daha kat? bir diyet program? gerekir, bu da tedavi sürecinden
sonra verilen kilolar?n geri al?nmas?na neden olabilir. Bu yüzden normal
ya?amdan çok uzak olmayan, genel anlamda sebze ve meyve a??rl?kl?, kat?
ya?dan uzak sa?l?kl? ve dengeli bir beslenme program? ideal oland?r.
Zay?flama tedavisinde akupunktur; i?tah? kesmek,
metabolizmay? h?zland?rmak, hormonlarla ilgili düzenleme sa?lamak, kan
?ekerini ve mide asidini düzenlemek ve stresi gidermek yoluyla etki
gösteriyor (zaten bunlardaki aksakl?klar kilo ald?r?c? etkenlerdir).  Ki?i stresliyken çok yedi?ini fark
etmeyebilir ya da kendisini buzdolab?n?n önünde bulabilir ve yedikten sonra
pi?man olur. Midede a??r? asit birikimi varsa sürekli bir mide kaz?nt?s? ve
bunu gidermek için sürekli yeme ihtiyac? duyabilir. Metabolizmas? yava?
çal???yorsa az yese dahi kilo veremeyebilir ya da kilo almaya devam eder. Kan
?ekerinde ani dü?meler oluyorsa el ayak titremesi ve bir ?eyler at??t?rmak
ihtiyac? duyar. ??tah? çok ise de sürekli yemeyle mücadele eder ve genellikle
de yenilir. Akupunktur bu olumsuzluklar? gidererek, halsiz kalmadan, strese
girmeden ve i?tah? bask? alt?nda olarak çok rahat bir ortamda kilo vermeye ve
kal?c? bir beslenme al??kanl??? edinmeye yard?mc? olacakt?r.
Hedef kiloya ula?t?ktan sonra en az 6-8 ay boyunca ayn?
tedaviyi ayda bir kez olmak üzere 1-2 seans yapmak ve koruma program?na devam
etmekte fayda vard?r. Ayr?ca akupunktur metabolizma h?z?n? artt?rd??? için
ki?i hemen kilo almaz. Ama eski yanl??lara döner ve günlük almas? gerekenden
fazla yerse veya ba?ka bir deyi?le harcayamayaca?? kadar fazla yemeye
ba?larsa tekrar kilo alacakt?r. En tehlikeli nokta eski yanl??lara döndü?ü
halde bunu görmezden gelmesi ve kilosunu takip etmemesidir. Asl?nda haftada
bir düzenli tart?lsa ve kendisine 2-3 kg’l?k alt ve üst s?n?rlar koyarak o
noktada önlemini alsa problem büyümeden kolayca çözülecektir. Sadece bir iki
seans akupunktur tedavisi veya biraz dikkat ederek günlük yürüyü?ler eklemesi
hedefine tekrar ula?mas?n? sa?lamak için yeterlidir. Çünkü verilen 10-15 kg
bir haftada geri al?nmaz.
Akupunktur, Sa?l?k Bakanl??? Akupunktur Uygulama Yetkisine
sahip olan bir t?p doktoru uygularsa hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavi
metodudur. Klini?imizde tek kullan?ml?k i?neler tercih etmekteyiz.
Zay?flama tedavisinde akupunktur ki?inin uykular?n?n ve
sindirimlerinin daha rahat olmas?n?, ki?inin kendisini rahat ve zinde
hissetmesini, diyet yaparken hiç zorlanmamas?n? sa?lar ve ki?iye ciddi bir rahatlama
sa?lar.
 

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out