Site Loader
Rock Street, San Francisco

A homok asszonya cím?
regény elemzése kapcsán célom, hogy bemutassam, miként van jelen a monotonitás
motívuma a munka terén, valamint a munka hogyan alakítja a f?h?s „életeit”,
illetve, kérdésem még, hogy ez a folyamat elfásuláshoz vezet-e. Szeretném
megmutatni, hogy engedhette meg magának a rovarkutató, hogy egy teljesen
másféle munkatípus magával ragadja annyira, hogy ne tudna kiszállni bel?le, annak
ellenére, hogy el?z? életében valamilyen szinten sikerült otthagynia azt a
bizonyos „mókuskereket”. Az átélt napok következményének fontosságára kitérve
egy olyan következtetésre szeretnék jutni, ami magyarázatot adhat a férfi
döntéseire, viselkedésére, illetve személyiségének fejl?désének okaira és
fontosságaira. Megvalósítani pedig úgy kívánom, hogy a középpontba a f?
elememet, a munkát helyezem, és ennek segítségével vizsgálom a történetet a
célomnak eleget téve.

Abe Kóbó A homok asszonya
cím? m?vében a homok és a munka nagy szerepet tölt be olyannyira, hogy szoros
összefüggésben is állnak egymással. A homok annyira be tud férk?zni mindenhova,
hogy tönkretegyen mindent, akárcsak egy monoton munka képes megváltoztatni és
feldúlni az ember életét, tehát mind a kett?nél csak id? szükséges ahhoz, hogy
a célját elérje. A regény f?h?se egy gimnáziumi tanár, aki rovargy?jtöget? útja
során bonyodalmakba keveredik és nem tér vissza többé a városi életéhez. Eszközéül
az író egy abszurd motívumot hívott a monotonitás személyében, hiszen a férfi
életében a munka nagy szerepet tölt be, de miként
van jelen a munka a f?h?s el?z? és kés?bbi életében? Kóbó rendkívül jól
jeleníti meg a régi hivatásból adódó tulajdonságokat a f?h?s kés?bbi életében,
amely egy átmenetet képez nemcsak a két teljesen különböz? életvitel között,
hanem a két munkatípus terén is. A társadalmi elvárásoknak eleget téve nagy
ellentétek figyelhet?ek meg, melynek oka, hogy a történet egészén végigvonuló
monoton munka nagyban hozzájárult a f?h?s személyiségfejl?déséhez.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Véleményem szerint a
f?h?s mind az el?z?, mind a kés?bbi életében eléggé megterhel? foglalatosságot
végez. A tanári pálya az elmét képviseli, ami bizonyára egy kis változatosság
nélkül vontatottá és egysíkúvá válhat, ha a dolgozó hosszú ideig benne van
abban az ún. „mókuskerékben” és sok elvárásnak kell eleget tennie. A homok
asszonya cím? m?ben a rovarkutató esete is hasonló, ezért is indul útnak, hisz
a kiutat csak a felszabadultságot adó kedvenc szabadid?s tevékenységében, a
rovargy?jtésben, valamint az egyedüllétben látja. Habár hivatása összefüggésben
van a szenvedélyével, mégis ki tudott alakulni ez az
ellenszenv, mivel rádöbben, hogy rabként él a saját életében és testében, szóval
már itt a szellemi munkavégzése során is börtönben lakik és tevékenykedik.  Ez a tény pedig a világtól
való elválasztás, a magány, valamint a bezártság jelképe,1 amely
okot ad a várostól való elvágyódására, akár egy kalitkába zárt madár, aki elrepül,
ha megadatik az esélye a távozásra. A férfi saját maga vette észre a problémát,
melyet alátámaszt az, hogy a börtön jelen
esetben a saját teste az eszmélés
helyszíne is lehet.2 Így
volt elegend? ideje az évek során arra, hogy rájöjjön, mire van szüksége és úgy
cselekedett, ahogy a legjobbnak látta.

Az utóbbiban pedig a fizikai
munkavégzés lapáttál történik, mely összefügg az ásó szimbólummal, ami a földm?velés római istenének, Saturnusnak
egyik attribútuma, de a ború eszközeivel szemben a béke kifejez?je.3  Annak ellenére, hogy a lapát és ásó a fáradságos munka jelképének4
tekinthet?, mégis egy alkotórészükben különböznek. Míg az ásóval mélyebbre
juthatunk és aprólékosan megismerhetjük a részleteket addig a hatékonysága
kifogástalan, viszonylag gyors, valamint pontosan láthatjuk honnan hova értünk
el.  Ezzel szemben a lapát segítségével szinte
csak felületes munkát tudunk végezni, kevésbé láthatóak az elemek. A regényben
a férfi és a n? minden áldott nap homokot lapátol, aminek semmi látszatja nincs,
hiszen amennyit egyik nap eltakarítanak, az a mennyiség már a rákövetkez? napon
úja ott van. E miatt a jelenség miatt válik a lapátolás oly monotonná, hogy a
helyzet reménytelenségét egyre inkább érezi a f?h?s és fokozottan tör?dik bele
a körülményekbe, szóval ebben az esetben is egy börtön rabjává válik. Egy ilyen ingerszegény világban pedig szüksége
van az embernek egy olyan elfoglaltságra, ami életben tartja, szóval, amiért
minden nap érdemes felkelnie és tovább küzdenie a célja elérésének érdekében. Ahogy
az id? múlik, egyre inkább empatikusabb a férfi és úgy gondolja, hogy nem csak
a saját túléléséért, de a vele együtt él? n?ért is felel?s, így történhetett,
hogy el tudta fogadni valamilyen szinten ezt a stádiumot, megbékél a munkával
és a lapáttal. A börtön az irodalomban a társadalmi
igazságtalanság megtestesít?je,5 ami
Abe Kobo m?vében megjelenik, hiszen a közösség zárta be ?t a fogságba a n?
mellé, ki akarták zsákmányolni a munkaerejét, ugyanis egy férfi jobban bírhatja
a fizikai terhelést, mint egy n?.  

A kutató els?dleges célja
nem más volt, mint kiszabadulni a homok és a közösség fogságából amilyen hamar
csak lehet, bosszantotta továbbá, hogy ki
akarta egészíteni gy?jteményét a homokon tenyész? rovarfélékkel6 és a jelenlegi helyzetében még erre sincs
lehet?sége. El?z? életéb?l hozott habitusa jól megfigyelhet? ott
tartózkodásának elején, hiszen minden számára különös dolgot a részletekbe
belemen?en szemügyre vesz és elemez. Legels? és egyben az egyik legfontosabb
gondolata a homokhoz f?z?dik, mert megállapítja, hogy ennek az iszo­nyú, alaktalan er?nek
semmi sem bír ellenállni. Lehetséges viszont, hogy éppen ez az alaknélküliség
az er? legmagasabb megjelenési formája.7 A
helyzetét is rendkívül jól le tudja írni, amikor a n? elmondja, hogy nincs
létra, így félre kell most tennie minden
tétovázást: nem szabad többé hiú reményekbe kapaszkodnia, hanem szembenézni a
té­nyekkel, és reális terveket kidolgozni a menekülésre.8  Minden
lehetséges ötlet felmerült benne és úgy vélte, ha csak egy kicsit is megmozgatja az agyát az ember, lám, mindjárt
megoldódnak a dolgok. Ez így talán túlságosan is egyszer?, viszont mihelyt
megfelel a célnak, annál jobb, mi­nél egyszer?bb.9 A
homokot továbbra is lapátolja, egyrészt, mert így élelemhez és vízhez jut, ami
a túléléshez elengedhetetlen feltétel, másrészt kell egy olyan tevékenység, ami
lefoglalja, és ami közben gondolkodni tud. Ezzel szemben, viszont a homok oly
alattomos, hogy még a gondolataiba is képes beférk?zni, így megfert?zni magának,
az elméjének a merengését is. Ennek köszönhet?en a sok kudarcba fulladt
próbálkozás után látszólagosan el is hagyja magát az ötletet, hogy elmeneküljön,
valamint tudatában van annak is, hogy az asszonyért felel?sséggel tartozik. A
regényben a homok az az
id? múlékonyságára utal,10 hiszen annyira monoton a munka, amit végeznek,
hogy fel sem t?nik nekik, milyen gyorsan telnek a napok és hetek. Kés?bb már
úgy gondolja, hogy itt végre maga mögött tudta hagyni a régi életét, ezáltal az
a teher már nem nyomja a vállát.

A rovarkutató a m? elején
minden tudását felhasználja annak érdekében, hogy el tudjon menekülni. A remény
elvesztése és a beletör?dés végett a szabadság pillanatnyi érzése, amit a homok
börtönében él meg, oly jól es? számára, hogy már nem akar menekülni még akkor
sem, amikor az esélye megadatik rá, mely ellentétben áll az el?z? életével, hiszen
ott azonnal kapott az alkalmon. Mind az el?bbiekben és a kés?bbiekben rab volt
a saját életében, ki volt szolgáltatva a közösségnek, valamint függött is t?le.
Olyan tekintetben vezet a munka elfásuláshoz, hogy a városi tanár számára az
élet tompa, ingerszegény, valamint érzéketlen lett a kilátástalanság
helyzete és az élettér sz?kössége miatt. Ezzel szemben a nagy reménytelenségben
még mindig ott pislákol egy kis remény, ami oly apró, mint egy homokszem, ezért
is adhatja a legnagyobb er?t. Mint, ahogy ? is észrevette, ez mindenhova képes beférk?zni,
olyannyira, hogy meg tudja adni a kell? energiát a további terveihez. A hitnek és az akaratnak még ott kell lennie ebben
a kicsiny formájában, minek segítségével be akarja bizonyítani saját magának, hogy
ki bír szabadulni a tudásával, valamint, hogy egyedül képes
megtalálni a jó megoldást a kijutásra. A történet szempontjából ezért is tekinthet?
fontosnak a f?h?s személyiségfejl?dése.

 

Bibliográfia

Abe Kóbó, A homok asszonya

Szimbólumtár,
Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából, Szegedi Tudományegyetem, Juhász
Gyula Tanárképz? F?iskola, Közm?vel?dési tanszék, 2001 http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#b%C3%B6rt%C3%B6n

1 Szimbólumtár, Jelképek, motívumok, témák az
egyetemes és a magyar kultúrából,
Börtön/ rab szimbólum, http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#b%C3%B6rt%C3%B6n, 2017.12.27 22:04

2 Ibid, Börtön/ rab szimbólum,
2017.12.27 21:46

3 Ibid, Ásó/ kapa szimbólum,
2017.12.27. 19:56

4 Ibid, Ásó/ kapa szimbólum 2017.12.27.
20:10

5 Ibid, Börtön/ rab 2017.12.29 11:09

6
A homok asszonya 2. rész

7
Im., 4. rész

8 Im., 10. rész

9 Im., 10. rész

10 Szimbólumtár, Jelképek, motívumok, témák az
egyetemes és a magyar kultúrából,
Homok szimbólum, http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#%C3%A1s%C3%B3, 2017.12.29 11:16 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out