Site Loader

YPG’li teröristlerden geri al?nan Abudan köyünde terörörgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?n posterleri imha edildi. Köy,Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.Kilis’ten terör örgütü YPG’nin mevzilerini hedefalan çok say?da top at???, kent sakinleri taraf?ndan cep telefonuylakaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen toplar?nsay?lmas?.Türksava? uçaklar? gece boyunca Reyhanl?’n?n kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile do?udakiMenbic’te hava sald?r?lar? düzenledi.09.

00 : Kilis’tenYPG’nin terör mevzilerini hedef alan çok say?da top at???, kent sakinleritaraf?ndan cep telefonuyla kaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkayagümbürdeyen toplar?n say?lmas?.08.40 : Türk sava?uçaklar?, Menbic’in bat?s?na hava sald?r?lar? düzenledi. Birçok farkl?noktadaki YPG’liler vuruldu, Arima kasabas? ve Ya??zl? köyündeki terörmevzileri bombalanan hedefler aras?nda.08.20 : YPG’lilerdengeri al?nan Abudan köyünde terör örgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?nposterleri yak?ld?.

Köy, Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.08.00 : Türk ordusu veÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef ald?. Jetlerin bombaya?d?rd??? bölge ayr?ca top at??lar?yla dövdü.

Sald?r?lar?n yo?unla?t??? yer,Hammam ve Kefr Safra köyü.07.50 : Günledir?iddetli çat??malar?n sürdü?ü Burseya Da??’nda YPG’li teröristlerintemizlendi?i tünellerin görüntüsü ortaya ç?kt?. Video kayd?nda, Türk özelkuvvetler askerleri yer al?yor.07.35 : Türk Silahl?Kuvvetleri, Afrin harekât?n?n ilk be? gününde 287 YPG’li teröristinöldürüldü?ünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta sondurum… ?lk be? günde delinen YPG’nin terör hatlar? mavi renkle görünüyor.07.00 : Afrin’e ZeytinDal? harekât?n?n alt?nc? gününde tüm geli?meleri an be an canl? bloglaaktaraca??z.

 

Post Author: admin

Tejaswi GorrepatiA survey of factors influencing performance of microservices hosted using serverless computingCloud computing enables enterprises to build applications on top of shared infrastructure that can be rapidly provisioned over internet. Serverless computing provides a great platform for hosting the applications on cloud. The developers need not worry about the management of servers and their maintenance and can only concentrate on the code.

It reduces the maintenance costs and the cost to set up the infrastructure. Serverless platforms provides built-in scalability, availability & fault tolerance making it easy for the developers to focus on application development instead of infrastructure management. Microservice architecture helps developers to deploy small modular applications that are loosely coupled using technologies like docker.The microservice performance implications related to: infrastructure elasticity, load balancing, infrastructure retention, and memory reservation size are to be examined. The change in the response time for the warm and cold service requests are to be observed. This check is done to have an idea of elasticity. A check of how the computational requirements of a service impact the performance of a microservice is done. The affect of provision variation of the containers on the performance of microservices will be examined.

There is a great necessity for learning the above factors because of the amount of advantages provided by the microservices and the so called serverless computing platforms. The microservice architecture enables easy maintenance and provides high availability. Through examining the above factors, developers can make great deployment decisions. The cost tradeoffs can also be observed.References include: Microservices, https://martinfowler.com/articles/microservices.html Understanding AWS Lambda Coldstarts, https://www.iopipe.com/2016/09/understanding-aws-lambda-coldstarts/ and many more.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out