Site Loader
Rock Street, San Francisco

??? ??? ??????? ?? ????? ?????? ???? ???? ??? 8,500 ????? ???????? ?? 700 ????? ????? ?? ???????? ???? ?? ???-??? ?????? ?????? ???? ?????. ????? ?? ????????????? ?????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? 216 ???? ???????? ?? ???-??? ?????? ??????? ?? ?? ??, ????? ???? 70 ??? ??? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ????? ?? ??????.??? ???????? ?? ?? ?????? ??????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??????? ?? ?????????? ???????? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ???????? ?? ?? ?????? ?????? ????? ?? ??? ???. ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ???. ????? ?? ??????? ?????? ??? 1,200 ???????? ?? ????? ????????? ?? ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ?? ??. ???? ????? 7,300 ???????? ?? ??????? ???? ???, ???? ?? ????? ????????? ?? ????? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ?????.??????? ?? ????? ?????? ??? ???-??? ?????? ?? ????? ??????? ???? ?? ????????? ?? ??? ??????? ????? ?? ??? ?-???? ?? ?????? ???? ?? ??? ?? ?????. ??????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ???-??? ?? ??? ??????? ?????, ?? ?????? ???????, ???? ?????, ???? ?? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ???? ???? ????, ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ?????? ??? ????? ??????.??????? ??????? ????? ?? ?-?????? ???????? ?? ??? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ???. ??????? ?? ??? ?? ??????? ????? ?? ??? ???????? ?? ?? ??????? ???? ???????? ?? ??? ?????? ??? ??????. ???????? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ??? ???????? ???????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ??. ??????? ?? ??? ????? 2018 ?? 600 ???????? ?? ???-??? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ??? ??. ????? ?? ????? 2019 ?? ??? 8,500 ???????? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ??.???????? ??? ?? ????? ?????? ?? ????????? ???? ?? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?? ??? ???-??? ?????? ?? ????? ???. ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???????????? ?? ???-??? ????????? ?? ????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ?????? ?????.

Post Author: admin

Antalya Valisi Münir
Karalo?lu, Finike ilçesinde Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu,
daha sonra di?er in?aatlar? devam eden yat?r?mlar? ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?l???
yap?lan Merkez Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, sonra portakal
paketleme tesisini ziyaret ederek, di?er in?aat? devam eden  yat?r?m yerlerini inceledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vali Karalo?lu; 30 y?ld?r beklenen, özlenen bir hizmeti
açt?klar?n?, özellikle son zamanlarda güvenlik ihtiyaçlar?n?n acil oldu?unu
söyledi. Dünyada bir kaos ortam?n?n ya?and???n belirten Münir Karalo?lu,
insanlar?n gergin oldu?unu ve güvenlik taleplerinin makul ve mant?kl?
bulduklar?n? belirtti.

ASAY?? OLAYLARI
?NSANLARI BEZD?RD?

Vali Karalo?lu; bölge insanlar?n?n ya?anan asayi?
olaylar?n?n canlar?n? bezdirdi?ini ifade etti. ?l jandarma komutan? burada
alternatif binalar? inceledi ve belediye ile jandarma aras?nda imzalanan
protokol ile belediye buray? yeniden düzenledi. Konu?mas?n?n devam?nda
Karalo?lu, karakolun buradaki güvenli?i artt?raca??n? ve huzuru temin edece?ini
belirtti.

HAVAL?MANI ?HALES?
GERÇEKLE?T?R?LECEK

Konu?mas?n? Akdeniz’in çok zor bir bölge oldu?unu belirterek
devam eden Vali Karalo?lu; co?rafyan?n kendilerini zorlad???n? fakat buna
ra?men hükümetin ‘yol medeniyettir, öyleyse olacak’ kararl???nda oldu?unu ifade
etti. Antalya- Kumluca aras?ndaki yol çal??mas? süratle devam ediyor, Akdeniz
Sahil Yolu projelerinin oldu?unu belirten Karalo?lu, yap?lacak olan
havaliman?n?n bu y?l ihaleye ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? olan tek il
olacaklar?n? sözlerine ekledi.

Vali Karao?lu’nun ard?ndan Ak Parti milletvekili Atalay Uslu
ve Finike Belediye Ba?kan? Kaan Osman Sar?o?lu’nun protokol konu?malar?n?n
ard?ndan Jandarma Karakolu’nun aç?l??? yap?ld?.  

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out