Site Loader

Kimyasal PeelingCildimiz birçok iç ve d??etken yüzünden zamanla y?pran?r.

?nce k?r???kl?klar, lekeler ve sivilce izleri cildimizinkalitesini dü?ürmekte ve oldu?undan ya?l? görünmesine sebep olur. Kimyasal peelingyani kimyasal soyucular bu anlamda cilt kalitemizi artt?rabilmemiz için cildinüst tabakas?n? soyarlar. Sivilce izlerinin üst tabakalar soyuldukça azald???n?ve güne? lekelerinin soyulan tabakalar sonras?nda görünümünün hafifledi?inigözlemleyebiliriz. Kimyasal peeling ile soyulan üst tabakan?n yerini alttangelen taze doku al?r ve bu sayede cildimiz gençle?mi? olur.  Kimyasal peeling nas?l uygulan?r? Kimyasal peelinguygulamalar?nda amaca göre soyulmak istenen derinlik belirlenir öncelikle. Bua?amadan sonra uygun olan peeling seçilir. Kimyasal peelingler içerdiklerimaddelere göre s?n?flara ayr?l?rlar ve uygulamalar? da buna göre farkl?l?kgösterir. Kimyasal peeling sonras?nda istenilen katmana kadar cilt soyulur ve alttandaha pürüzsüz ve taze bir cilt gelir.

Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur? Yüzeysel soyma yapankimyasal peelingler ayda bir uygulanabilirken orta derecede soyma yapankimyasal peelinglerin y?lda iki kez uygulanmas? önerilmektedir. Kimyasalpeeling uygulanmas? esnas?nda ciltte ka??nma ve hafif yanma hissi duyulur fakatrahats?z edici boyutta de?ildir. Yüzeysel yap?lan kimyasal peelingler de sosyal ya?am? etkilemeyecekkadar kuruluk, k?zar?kl?k ve kabuklanma gözlemlenir. Yüzeysel kimyasal peelinglerde k?zar?kl?k, kabuklanma ve kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??mahayat?n? engellemez.

Orta dereceli kimyasal peelingler sonras?nda soyulma vek?zar?kl?k bir hafta kadar sürebilmektedir. ??lem sonras?nda hastan?n mutlakagüne? koruyucu ve günlük nemlendirici kullanmas? önerilmektedir. Kimyasalpeeling sonras? beklenen etki olan canl? ve daha parlak bir cilde kavu?mak isesadece bir hafta sonra mümkün olacakt?r.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out