Site Loader

2. Oyunla?t?rmaUnsurlar?Oyunla?t?rma; dinamikler, mekanikler ve bile?enlerolmak üzere üç kategoriden olu?an bir yap?yla aç?klanmaktad?r(Int Kyn. 1).2.1 Dinamikler(Dynamics)a.K?s?tlamalar (Constraints): S?n?rl?l?klar veya zorunlu takaslar,b.

Duygular(Emotions): Merak, rekabet gücü, hayal k?r?kl???, mutluluk vb.,c. Öyküleme(Narrative): Tutarl?, devam eden hikâye,d.

?lerleme(Progression): Oyuncunun büyümesi ve geli?mesi,e. ?li?kiler(Relationships): Dostluk, durum, fedakârl?k vb. duygular? üreten sosyaletkile?imler.2.2 Mekanikler(Mechanics)Mekanikler, oyuncu kat?l?m? sa?layan ve eylemiileriye ta??yan temel süreçlerdir. a. Meydan Okuma(Challenges): Çözümü için çaba gerektiren bulmaca ya da di?er görevler,b. ?ans Faktörü(Chance): Raslant?sal unsurlar,c.

Rekabet(Competition): Bir oyuncu ya da grup kazan?rken di?erlerinin kaybetmesi,d. ??birli?i(Cooperation): Oyuncular?n hedefe ula?mada birlikte çal??malar?,e.Geribildirim (Feedback): Oyuncunun nas?l yapt??? hakk?nda bilgi,f.

Kaynak Kazan?m?(Resource Acquisition): Yararl? veya toplanabilen ö?elerin elde edilmesi,g. Ödüller(Rewards): Baz? eylem ya da ba?ar?lar?n yarar?,h.??lemler/Al??veri? (Transactions): Do?rudan veya arac?lar vas?tas?ylaoyuncular aras?ndaki ticaret,i. S?ra(Turns): De?i?en oyuncularla s?ral? kat?l?m,j. KazanmaDurumlar? (Win states): Bir oyuncu ya da grubun kazanma, beraberlik ya dakaybetme durumlar?yla ili?kilendirilmi? kavramlar? meydana getiren hedefler.2.

3 Bile?enler(Components)Mekanik veya dinamiklerin içerdi?i formlardan çokdaha spesifik formlard?r. Önemli oyun bile?enleri ?unlard?r:a. Kazan?mlar(Achievements): Tan?mlanan hedefler,b.

Avatarlar(Avatars): Oyuncu karakterinin görsel temsili,c. Rozetler (Badges):Kazan?mlar?n görsel temsili,d. Zorlu Mücadele(Boss Fights): Bir seviye atlamada a??lmas? gereken zorlu mücadele,e.Koleksiyonlar (Collections): Rozet veya ö?eleri toplama,f.

Mücadele(Combat): Genellikle k?sa ömürlü olarak tan?mlanm?? bir çarp??ma,g. ?çerik Açma(Content Unlocking): Yaln?zca oyuncular hedeflere ula?t???ndakullan?labilen görünüm,h. Hediyevermek (Gifting): Ba?kalar?yla kaynaklar? payla?ma olanaklar?,i. Liderlik S?ralamas?(Leaderboards): Oyuncu ilerlemesi ve kazan?mlar?n görsel görüntüsü,j. Seviyeler(Levels): Oyuncu ilerlemesinde tan?mlanan ad?mlar,k. Puanlar(Points): Oyun ilerlemesinin say?sal temsili,l.

Sorgulamalar (Quests): Hedefler ve ödüller ile önceden tan?mlanm??zorluklar,m. SosyalGrafikler (Social Graphs): Oyun içinde oyuncular?n sosyal a? gösterimi,n. Ekipler(Teams): Ortak bir hedef için birlikte çal??an oyuncular?n gruplar?n?tan?mlama,o. SanalE?yalar (Virtual Goods): Gerçek para de?erinde olan ya da o ?ekildehissettirilen oyun varl?klar?.Etkili bir oyunla?t?rma tasar?m?nda bu unsurlar?n birarada olaca?? bir yakla??m benimsemek tasar?m?n sayg?nl???n? art?rabilir. Di?ertaraftan bu unsurlar?n tamam?n?n kullan?ld??? bir oyunla?t?rma yakla??m? yerineamaca ve ihtiyaca yönelik unsurlar?n seçimi tasar?m sürecini kolayla?t?rabilir(Tüfekçi,2016).

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out