Site Loader
Rock Street, San Francisco

1.6. Aile?irketlerinin Güçlü Ve Zay?f Yönleri1.6.

1. Aile?irketlerinin Güçlü Yönleri1-      Ailenin fedakarl??? vard?rve bu özellik i?letmeye ciddi mali kaynaklar sa?lar.2-      Aile ?irketlerinde krizan?nda sadece finansal destek de?il, idaresel destek de verilir.3-      Çal??anlar?n ba?l?l???vard?r ve patron ile çal??anlar aras?ndaki ili?ki, profesyonel idareci ileçal??anlar aras?ndaki ili?kiden daha s?cakt?r ve bu kadroya güven sa?lar.4-      Aile ?irketlerinde bürokrasidaha az oldu?u için de?i?im gösteren çevre ko?ullar?na ayak uydurmak da daha kolayolur. Yeni i? olanaklar?, yeni ürünler ve yeni f?rsatlar daha etkilide?erlendirilebilir. Bu da aile ?irketlerine dinamizm kazanmas?na yol açar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

(Günver2002,s.8)5-      Aileruhu, ?irketteki hakim de?erleri, tutumlar? ve standartlar? belirlerken aile fertlerininifade etti?i de?erler personel için ortak bir hedef gösterir ve bu belirli birkimlik ve sadakat duygusunun olu?mas?na yard?mc? olur.6-      Aile fertleri küçükya?lardan itibaren i? ile ilgili bilgilere sahip olurlar. Bu tecrübe veuzmanl?k genç aile fertleri k?sa zamanda yönetim basamaklar?nat?rmanabilmektedir.

1.6.2. Aile ?irketlerininZay?f Yönleri1.      Merkeziyetçi yetki veyönetim: Ba?ta giri?imci olmak üzere tepe yönetimdeki aile büyüklerimerkeziyetçi bir yönetim tarz?na sahipler, yani bir ba?ka deyi?le, yetkidevrine olumlu bakm?yorlar ve bu yeni neslin geli?iminin yava? olabilmesininsebebi olabilir (Mirze ve Ülgen, 2004).2.      Rol Çat??mas?: Aileüyelerinin ?irket içindeki pozisyonlar?, onlar?n aile içindeki durumlar?n? daetkiledi?i gibi, aile içindeki durumlar? da i?letme içindeki pozisyonlar?n?etkiler ve bu yetki ve sorumluluklar?n?n aç?kça belirlenmemesi aile üyesiolmayan çal??anlar aras?nda da belirsizlik yarat?r ve i?letmeye zarar verir.3.

      Kurumsalla?amama4.      Tutuculuk: Aile ?irketlerii?letmelerinin h?zl? ve sürekli büyümesini sa?layacak kararlar almakta, daha azcesurdurlar ve de?i?imden, risk almaktan korku duyarlar ve bu tutucu tavr?,i?letmeyi etkiler ve birçok f?rsat de?erlendirilemez.5.      Devir plan? eksikli?i(Devretme Sorunu): Yönetimden sorumlu aile bireyinin ölümü veya i?ten ayr?lmas??irketin ya?am?n? tehlikeye dü?ürebilir. ?irketin ba??na geçmek için potansiyelrekabet ve çat??ma ortam? do?abilir. Dolay?s?yla, ?irketin ba??bo?lu?a itilmesive plans?zl???n olumsuz sonuçlar? ile kar??la?mas? durumuna meydan verebilir..6.

      Aile fert/akrabalar? kay?rmak:Pek çok aile ?irketi, kilit pozisyonlara yetenek, beceri ve deneyimebakmaks?z?n aileden birini getirmekte, personel seçim ve de?erlemede?i?kenlerini kullanmamaktad?r.7.      Aile bireyleri aras?ndarekabet: Aile ?irketinin ba??ndaki aile üyelerinin birbiri ile yar??mas?, güçve kontrol kavgalar?, görü? ayr?l?klar?n?n ki?isel çat??maya dönü?mesi, i? yüküve ücrette adaletsizlik, rekabete neden olan ba?l?ca konulard?r.(Levinson,1989)Çizelge 2 :Aile ?irketlerinin Yararlar? Ve Zay?fl?klar?                       YARARLARI                ZAYIFLIKLARI Uzun dönemli bak?? aç?s? Sermaye piyasalar?na s?n?rl? eri?im Faaliyet serbestisi Karma??k örgüt yap?s? Menkul k?ymet piyasalar?n?n müdahalesi az veya hiç yok Da??n?k yap? ??letmenin ele geçirilme riski az veya hiç yok Belirsiz görev da??l?m? Gurur kayna?? olarak aile kültürü Akrabalar? Kay?rma ?stikrar Aile önceliklerinin i?letmecilik gereklerinin önüne geçmesi Güçlü bir aidiyet duygusu Yetersiz ve yeteneksiz ile üyelerine kar?? tolerans Liderlikte süreklilik E?it olmayan ödül sistemi Zor dönemlerde esneklik Sorunlu çocuk sendromu Elde edilen geliri yeniden yat?r?ma dönü?türme ?steklili?i De?i?ime kar?? direnç S?n?rl? bürokrasi ve s?n?rl? ki?isellik ?iddetli çat??ma Esneklik Aile içindeki anla?mazl?klar?n i? ortam?na ta??nmas? Finansal ç?karlar Gizlilik Büyük ba?ar? kazanma olana?? Fazla h?zl? karar verme Ba??ms?z ki?ilikli çal??anlara uygun ortam Babaerkil/otokratik kurallar Kapsaml? i? bilgisi Finansal zorluklar Aile üyeleri için erken ya?larda ba?layan e?itim Aile bireyleri i?letmeyi kendi ç?karlar? için kullanabilir Kazançlar?n i?letmeye kolay aktar?lmas? (otofinansman kolayl???)* ??letmeye katk? ve gelir aras?ndaki dengesizlik Profesyonel yöneticilerin ve dan??manlar?n deste?i   Veliaht seçme sorunlar? Kaynak: Kets de Vries,Family Business: Human Dilemmas in the Family Firm, New York, InternationalThompson Business Press, 1996: 23.’ den uyarlanm??t?r.*Kaynakta yer almayan buyararlar, ara?t?rmac? taraf?ndan eklenmi?tir.

?K?NC? BÖLÜMKURUMSALLA?MA2.1. Kurumsalla?ma Tan?m?Birkurumun; ki?ilerden ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere sahip ve ba?l?olmas?, kendine özgü davran?? biçimlerini, i? yapma usul ve yöntemleriniiçermesi, bu sayede di?er benzer kurumlardan farkl? ve ay?rt edici bir kimli?ebürünmesi sürecidir. Kurumun i?leyi?indeki bütün süreçlerin belli ve yaz?l?kurallar? vard?r.Birba?ka bak?? aç?s?yla kurumsalla?ma, “örgütün de?i?ik bir kimlik kazanmas?,sosyal gereksinim ve bask?lar?n  tabiineticesi olarak, duyarl? ve esnek bir organizma haline gelme süreci” ?eklindetan?mlanmaktad?r. Bu yakla??mda ise, ?irketin di?erlerinden farkl? bir kimli?eve yap?ya sahip olmas?na ve, sosyal ihtiyaçlara dair uyumuna a??rl?kverilmi?tir.”Kurumsalla?mak”teriminin Türk Dil Kurumu’nun düzenledi?i Genel Türkçe Sözlü?ünde kar??l???,kurumsalla?mak, te?kilatl? duruma gelmek, süreklilik kazanmak olarak ifadeedilmektedir.

Kurumsalla?ma,farkl? biçimlerde farkl? alg?lanmaktad?r. ??letmelerde kurumsalla?magenellikle, baz? organizasyon ve idari yetersizlikleri olan i?letmelerin kurumolma süreçlerini ifade etmekte kullan?lmaktad?r. Fakat biliyoruz kii?letmelerin kurum olamamas?n?n nedeni sadece organizasyon ve idari yap?yetersizli?i de?ildir.Kurum,çok uzun y?llarda olu?mu? ve ancak çok yava? de?i?ebilecek bir kültüre sahip,tutucu olmaktan da öte, kendine has bir ekol olu?turmu? bir olu?umu ifade eder.

Dolay?s?ylakurumsal bu özelliklere sahip olma durumunu, kurumsalla?ma da bu özellikleresahip olmaya do?ru gitme sürecini anlat?r. (Ural, 2004)Kurumsalla?ma;örgütsel istikrar, me?ruluk, tahmin edilebilirlik, çok kaynak ve çevreye uyumsa?lamak için, kararl? olmayan ya da gev?ek organize olmu? ve dar  teknik eylem ve yap?lardan düzenli, kararl?ve sosyal olarak kurumsal çevreye uyum sa?layan yap?lanmaya giderek, bununiçselle?tirilmesi ve bütün çal??anlarca ve yöneticilerce ayn? alg?lanmadüzeyine ula??p, de?i?ik ?artlarda ve ortamlarda bu yap?lanma ve buna ba?l?davran?? biçimlerinin otomatik olarak uygulanmas?d?r.(Apayd?n, 2008)Ailei?letmelerinde de kurumsalla?ma, i?letmenin mülkiyetinin yaln?zca i?letmede aktifolarak çal??an ki?ilerde olmamas?, buna ra?men i?letmenin ekonomik etkinlikleriniyerine getirebilmeleri için gerekli ölçütlerin önceden belirlenerek, i?letmeninidaresinde ve üretiminde çal??an herkes taraf?ndan uygulanmas?na zeminhaz?rlamak anla??lmal?d?r. Bu süreci sa?lamak, aile i?letmelerinde fazlas?ylazor olabilir. Çünkü birey, i?letmede aktif olarak çal??mamas?na ra?men,i?letmedeki pay?na, mülkiyet hakk?na güvenerek d??ar?dan i?letmeye müdahaleetmeye çal??abilmektedir.Dünyadaoldu?u gibi ülkemizde de faaliyet gösteren birçok aile i?letmesi kurumsalla?mave profesyonel yönetime geçi? yönünde yo?un çaba sarf ettikleri görülmektedir.Koç Grubu’nun “Koç 2000 Projesi”, Sabanc? Grubu’nun Mc Kinsey Dan??manl?k?irketi ile tekrar yap?lanma çal??malar?na girmesi, Arsan Grubu’nun halkaaç?lmas?, Baycan Grubu’nun tekrar yap?lanma faaliyetleri, Eczac?ba??’n?nprofesyonel yönetime yüzünü dönmesi yaln?zca birkaç örnektir.Kurumsalla?man?naile i?letmeleri bak?m?ndan önemi ?u ba?l?klar alt?nda toplanabilir (Bu?dayc?,1997):1.

      Kurumsalla?ma, ailei?letmesi içinde bir te?kilat kültürü olu?mas?n? sa?lar.2.      Kurumsalla?ma, ailei?letmesinin sahip oldu?u örgütün sistematik bir ?ekilde olu?mas?na veçal??mas?na neden olur.

3.      Kurumsalla?ma, ailei?letmesinin sahip oldu?u finansal yap?n?n olu?umunu belirler ve mali birdisiplin kurulmas?n? sa?lar.4.      Kurumsalla?ma, ailei?letmesine ba?l?, aile üyesi olan veya olmayan ki?ilerin mülkiyet da??l?m? vekullan?mlar?n?n belirlenmesine yönelik bir standart olu?turmay? sa?lar.5.      Kurumsalla?ma, ailei?letmelerinde standartla?mayla sa?lanan zaman kazan?m?n?n sosyal etkinliklerdekullan?lmas?yla, i?letmenin sosyal sorumluluk amac?n?n gerçekle?tirilmesisa?lan?r.6.      Kurumsalla?ma, ailei?letmesi ile ilgilenen ki?i veya kurulu?lara bilgi aktar?m?n?n minimum hataylave zaman?nda ve aç?k bir ?ekilde aktar?lmas?n? sa?lar.

Kurumsalla?man?n gerçekle?tirildi?ii?letmelerde, çal??anlar?n i?lerini tam olarak yerine getirmelerini, yetki vesorumluluklar?n?n fark?nda olmalar?, kendi becerileri do?rultusunda i?letmeninen üst düzeyde yararlanabilece?i bir sistem meydana gelir. Bu varl?k sayesindeçal??anlar?n ve i?letmelerin bu sistemden faydaland?klar? ve kendilerinigeli?tirdikleri görülür.Kurumsalla?ma sosyal birolgu olarak da kendini gösterir ve çevrenin tesiri ile önem kazan?r. Kurumsosyal bir yap? olarak de?erlendirilebilir. Kurumsalla?ma ise bu sürecin kaideve düzenle gerçekle?mesidir. Özetle düzenli bir biçimi yakalam??, hareketlerikontrol edilebilen, sosyal olan, ödül ve otorite ile desteklenen sistemlerekurumsalla?m?? sistemler diyebiliriz.

Kurumsalla?ma kavram? de?i?mezlik ve hayatkelimeleri ile paralellik gösterir. (Scott, 1991)2.2.Kurumsalla?man?n Temel Bile?enleriSelznick taraf?ndangeli?tirilen ve i?letmelerin kurumsalla?ma düzeyinin saptanmas?nda kullan?landört örgütsel kurumsalla?ma ö?esi :1.      Sadelik : organizasyonyap?s?n?n basit olmas?d?r, gereksinim duyulmayan her ?eyden kurtulmakt?r,kaynak kullan?m?nda k?sa sürede az enerjiyle daha küçük bir alanda daha az insangücüyle mal/hizmet üretmektir.(Dalay.?.

2001,s.454)2.      Farkl?la?ma: iç ve d?? çevre?artlar?na göre3.

      Esneklik: Emery ile Tristorganizasyonlar ile çevresi aras?ndaki ili?kiyi analiz etmi? ve bu ili?kileri 4boyutta ele alm??t?r. Bu 4 boyutta uyumu sa?layabilen ?irketler maksimum düzeyde kurumsalla??yorlar.a)      organizasyonun bilgi,enerji, materyal  gibi  girdilerini ald???  çevreler  ile olan ba??nt?s?b)      organizasyonun iç birimleriaras?ndaki içsel kar??l?kl? ba??ml?l?k ba??nt?s?c)      organizasyonun üretti?imal/hizmeti gönderdi?i çevreler ile olan kar??l?kl?  ç?kt? ba??nt?s?d)     çevresel etkenler aras?ndaki(hukuki, siyasi, teknolojik) kar??l?kl? ba??ml?l?k ili?kisidir.4-               Özerklik: Selznick, kurumsalla?m?? ?irketlerin  kendilerine özgü  özelliklere ve ay?rt ediciyeterliliklere ya da faaliyet zincirlerine sahip olduklar?n? savunmaktad?r.

(Selznick.P.1996,s.271)2.3.Kurumsalla?ma SüreciBa?ar?y? devam ettirebilmekiçin kurumsalla?maya ihtiyaç vard?r.

Kurum geli?tikçe ve büyüdükçe belirli birsistemati?e olan gereksinim artar, Bu gereksinim kurumsalla?ma ile birliktekar??lan?rsa ba?ar?ya ula??l?r. Kurumsalla?man?n; aile ?irketinin,süreklili?ine; nesilden nesile devrine, aile içinde huzur ve birlikteli?insa?lanmas?na, rekabet stratejileri ile büyümesine yönelik önemi ve katk?s?büyüktür.Dinamik  bir süreç  olan  kurumsalla?man?n  sa?lanabilmesi  için de?i?en  çevre ?artlar? sürekliincelenmeli; i?letme hedefleri, örgüt yap?s?, çal??an nitelikleri, teknolojive  çal??ma  yöntemleri bu  de?i?ime  adapte edilmelidir.  Bu adaptasyon sürecinde?irketin kurumsalla?mas?, lidere ba?l? yönetimden, sistem esasl? yönetimanlay???na geçi? süreci olarak da aç?klanabilir. (Ülgen, Mirze 2004) ?ekil 1 : Kurumsalla?ma Süreci 2.3.

1.Kurumsalla?ma Sürecinin A?amalar?1.      Konu ile ilgili dan??manl?khizmeti al?nmas?2.

      Aile ve etkili payda?gruplar?n ikna edilmesi ve e?itimi3.      Çal??anlar?n konu hakk?ndae?itimi ve bilinçlendirilmesi4.      ?nsan kaynaklar? yönetiminegeçi?a)      Yetki ve sorumluluktan?mlar?n?n haz?rlanmas?, organizasyon ?emas?n?n tekrar yap?land?r?lmas?b)      Gerekli deneyim veyeteneklere sahip profesyonellerin seçimi ve yerle?tirilmesic)      E?itim ve süreklili?ininsa?lanmas?5.      Ekip çal??mas?na a??rl?kverilmesi6.      De?i?im idaresi ve direnciönleme çal??malar? yap?lmas?7.      ISO 9000 uygulamalar?n?nhayata geçirilmesi8.      Yönetim kuruluna d??ar?danba??ms?z üye al?nmas?2.

4.Kurumsalla?man?n BiçimleriAile i?letmelerinin genelinderastlan?lan tek patron hakimiyeti, ataerkil yap?, kararlar?n moderni?letmecilik anlay???na göre de?il, genellikle aile içi dengelere göreal?nmas?, ?ekilsel ve profesyonel yap?n?n eksikli?i gibi biçimler ailei?letmelerinin bir kurum niteli?i kazanmas?n? engellemekte veyazorla?t?rmaktad?r. Aile i?letmelerinde kurumsalla?ma gereksinimi, genellikleiki ?ekilde ortaya ç?kmaktad?r. Bunlardan ilki, i?letmenin büyüme dönemindebelirli bir a?amaya gelmesiyle belirginle?ir. Bu evrede i?letme sahibiyönetimde ki?i olarak yetersiz kalmakta, dolay?s?yla profesyonel yöneticiistihdam?   zorunlu   hale  gelmektedir. ?kincisi   ise   aile  i?letmesinin   üst   yönetimde uzmanla?maya gitme gereksinimidir.Üst yönetimle personel aras?ndaki ki?isel ba?lar?n yerini örgüt kurallar?n?nalmaya ba?lamas? gibi, i?letme yap?s?nda büyük i?letmenin karakteristiközellikleri kendisi göstermeye ba?lar. Kurumsalla?ma gereksiniminin ortayaç?kt??? büyüme sürecinin bu a?amas?, “kritik büyüme evresi” kavram?yla ifadeedilmektedir.

Büyüme sürecinin a?amalar?ndan genellikle büyüme evresindengeni?leme evresine geçi?te ya da geni?leme evresinden olgunluk evresine 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out